Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de Kabinetsformatie 2021.

De informateurs dhr. J.W. Remkes en dhr. W. Koolmees hebben bij brief van 15 december 2021 het eindverslag over hun informatiewerkzaamheden en het 'Coalitieakkoord 2021 - 2025, Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' (TK, 77 met bijlagen) aan de Voorzitter van de Tweede Kamer aangeboden.

Het kabinet-Rutte IV is op 10 januari 2022 aangetreden.

Zie ook www.kabinetsformatie2021.nl.


Stand van zaken

De Eerste Kamer had op 28 september 2021 besloten de Algemene politieke beschouwingen 2021 pas te houden zodra er een nieuw kabinet is gevormd. In plaats van Algemene politieke beschouwingen vond er op 15 februari 2022 in de Eerste Kamer een debat naar aanleiding van de regeringsverklaring plaats. Tijdens het debat zijn veertien moties ingediend. De stemmingen over dertien moties vonden plaats op 22 februari 2022.

In verband met de ontvangst van de brief van de minister van Financiën van 11 maart 2022 met een reactie op de aangenomen moties met budgettaire gevolgen (EK, R) vond op 15 maart 2022 een heropening van het debat met een derde termijn plaats. Tijdens deze heropening zijn drie moties ingediend. De stemmingen over deze moties en over de op 22 februari 2022 aangehouden motie-Koffeman (PvdD) c.s. over beperkte venstertijd voor ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen (EK, M) vonden plaats op 22 maart 2022.

Op verzoek van het Lid Van Rooijen (50PLUS) heeft op 28 juni 2022 met een vierde termijn een heropening van het debat naar aanleiding van de regeringsverklaring plaatsgevonden. Tijdens dit debat werd de motie-Van Rooijen (50PLUS) over een andere dekking voor de koppeling van de AOW aan de extra verhoging van het minimumloon (EK, Z) ingediend. De motie is op 12 juli 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, VVD, D66 en ChristenUnie stemden tegen.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 29 maart 2022 besloten de brief van de minister van BZK van 23 maart 2022 (EK 35.788, V) met een reactie op de aangenomen motie-Huizinga-Heringa (ChristenUnie) c.s. over een analyse van de benodigde versterking van de Eerste Kamer (EK, K) door te geleiden naar de Huishoudelijke Commissie en het Management Team van de Eerste Kamer. Zij gaat er voorts vanuit dat het College van Senioren nauw betrokken zal zijn bij een eventuele (verdere) versterkingsoperatie van de Eerste Kamer. De commissie wordt graag op de hoogte gehouden van eventueel te nemen vervolgstappen en zal t.z.t. desgewenst in schriftelijk overleg treden met de regering.

De minister-president heeft op 18 januari 2022 in de Tweede Kamer de regeringsverklaring afgelegd waarna de Tweede Kamer op 18 en 19 januari 2022 met de minister-president over de regeringsverklaring heeft gedebatteerd, gevolgd door de stemmingen over moties die tijdens dat debat zijn ingediend.

Uitvoering Motie-Bredenoord

Op 5 juli 2022 vond een technische briefing plaats over de uitvoering van de Motie-Bredenoord (D66) c.s. over het aanbieden van geconsolideerde wetteksten aan de Eerste Kamer (35.788, I)

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) is in afwachting van de door de minister voor Rechtsbescherming aangekondigde evaluatie over geconsolideerde wetteksten en of de in goed overleg gemaakte afspraken hierover in de praktijk aan het doel beantwoorden en goed uitvoerbaar zijn. Deze evaluatie is voorzien voor 2024.


Kerngegevens

begonnen

25 maart 2021

titel

Kabinetsformatie 2021

Documenten

352