35.811

Reparatiewet Wet ter Bescherming KoopvaardijDit wetsvoorstel repareert de Wet ter bescherming Koopvaardij. Bij de voorbereiding van het inwerkingtredingsbesluit van de Wet ter Bescherming Koopvaardij kwamen enkelen knelpunten aan het licht, die een goede werking van de wet in de weg zouden staan. Met dit voorstel worden een aantal wijzigingen aangebracht waardoor die wet inwerking kan treden.

Dit voorstel bevat wijzigingen over

 • 1. 
  de relatie tussen certificering (marktpartijen) en vergunningverlening (door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT));
 • 2. 
  de arbeidsrechtelijke positie van particuliere beveiligers;
 • 3. 
  de positie en verantwoordelijkheden van de scheepsbeheerder en de kapitein;
 • 4. 
  de verwerking van nader te bepalen bijzondere persoonsgegevens (persoonsgegevens van strafrechtelijke aard en gezondheidsgegevens), door de ILT, voor zover deze verwerking noodzakelijk is in het kader van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van de bij en krachtens de wet gestelde regels;
 • 5. 
  de invulling door de minister van Justitie en Veiligheid van uitvoering van zijn toezichthoudende en handhavende taken, en openbare verslaglegging over toezicht en sanctionering achteraf, en
 • 6. 
  de samenwerking van de ILT met buitenlandse instanties in het kader van de taken met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving;
 • 7. 
  daarnaast worden enkele wetstechnische onvolkomenheden hersteld.

  internetconsultatie wetsvoorstel


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 2 herdruk) is op 17 november 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: VVD, PVV, CDA, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, Fractie Den Haan, SGP, FVD, Volt, JA21, BBB, BIJ1, Groep Van Haga en Omtzigt.

Tegen: D66, SP, PvdD en DENK.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 november 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, Fractie-Nanninga, FVD, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV en ChristenUnie.

Tegen: SP en PvdD.

De OSF was afwezig bij de stemmingen.


Kerngegevens

ingediend

19 april 2021

titel

Wijziging van de Wet ter Bescherming Koopvaardij houdende aanpassingen in verband met het certificerings- en vergunningstelsel, de positie van particuliere beveiligers, de scheepsbeheerder en de kapitein, de verwerking van bijzondere persoonsgegevens en herstel van enkele onvolkomenheden (Reparatiewet WtBK)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op het tijdstip waarop de Wet ter Bescherming Koopvaardij in werking treedt.


Documenten