Plenair De Boer bij voortzetting behandeling Coronatoegangsbewijzen / Quarantaineplicht voor inreizigers / Maatregelen COVID-19Verslag van de vergadering van 25 mei 2021 (2020/2021 nr. 38)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 22.33 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw De Boer (GroenLinks):

Dank. Laat ik met het algemene deel beginnen. De regering heeft in de eerste termijn een aantal toezeggingen gedaan met betrekking tot een plan voor de toekomst, eventuele verlenging van de Twm, andere wettelijke arrangementen en zeggenschap van de Eerste Kamer. Ik ga die even samenvatten en vermeld erbij wat het mijns inziens concreet betekent.

De regering komt voor de zomer met een wetsvoorstel voor delegatie onder vereiste goedkeuring bij wet voor verlenging van de Twm. Om dit geen dode mus te laten zijn, moet dat wetsvoorstel van kracht zijn wanneer de verlenging aan de orde is. De Jonge zei: de Twm kan alleen verlengd worden als het voorstel daartoe door beide Kamers wordt aangenomen. Het streven moet daarom zijn: behandeling in de Eerste Kamer eind juni. Dat vraagt om indiening bij de Tweede Kamer op zeer korte termijn. Is dat voorzien?

Ook is toegezegd dat de regering voor de zomer komt met een inventarisatie met betrekking tot de wenselijkheid van het voortduren per maatregel uit de Twm, waarin wordt ingegaan op noodzaak, effectiviteit en proportionaliteit, en met een plan van aanpak en de bijbehorende wettelijke regelingen voor de volgende fase: de overgang naar de endemische fase. Die wettelijke regeling kan bestaan uit verlenging van delen van de Twm en/of andere wettelijke arrangementen. Deze voorstellen zullen we dan ook uiterlijk 13 juli in de Eerste Kamer plenair moeten behandelen. Wanneer worden deze voorstellen bij de Tweede Kamer ingediend?

Dan een opmerking met betrekking tot het afstand houden. Dit staat niet voor niets in de wet. De Raad van State oordeelde destijds dat deze maatregel een zodanige beperking van grondrechten is, dat deze alleen bij wet kan plaatsvinden. De hele maatregel naar de ministeriële regeling verplaatsen zoals de minister opperde, kan ons inziens dus niet. Wat mogelijk wel zou kunnen, is per AMvB de afstand op nul zetten. Ik ga ervan uit dat de regering bij de voorstellen goed kijkt naar de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden.

Met betrekking tot de quarantainewet onderschrijven we zoals gezegd het doel van de wet: het buiten houden van mogelijk nieuwe besmettingen vanuit hoogrisicogebieden. Onze twijfels ten aanzien van de effectiviteit zijn niet helemaal weggenomen, met name vanwege de onzekerheden over de handhaving. Voor een effectieve toepassing van de wet is het minimaal nodig dat iedereen die verplicht in quarantaine gaat, in beginsel zeker eenmaal wordt nagebeld. De Partij van de Arbeid zal straks mede namens ons een motie indienen om dat te bewerkstelligen.

Tot slot. De minister heeft mij beloofd om in tweede termijn in te gaan op het advies van de Raad voor de Rechtspraak over het toetsingskader en de te hanteren bewijslast. Ik heb het ook zelf even nagezocht, dus ik kan er nu alvast wat over zeggen. De Raad voor de Rechtspraak benoemt dat het toetsingskader onduidelijk is en vraagt om verheldering. Die verheldering heb ik in de memorie van toelichting niet gevonden. Kan de minister toezeggen dat in de ministeriële regeling alsnog aandacht wordt besteed aan het toetsingskader en de bewijsmiddelen ten aanzien van de drie mogelijke procedures op basis van deze wet: civiel, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk?

Dank u.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan geef ik vervolgens het woord aan mevrouw Kluit, ook van de fractie van GroenLinks.