35.858

Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’sDit wetsvoorstel wijzigt de Wet op het financieel toezicht (Wft) ter implementatie van de Europese richtlijn 2019/1160PDF-document van 20 juni 2019 (richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en instellingen voor collectieve belegging (icbe’s)) tot wijziging van de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten.

De richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten hebben onder andere tot doel een gelijk speelveld voor beleggingsinstellingen en icbe’s te creëren en beperkingen voor het vrije verkeer van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen en icbe’s in de Europese Unie weg te nemen. Tevens hebben deze richtlijnen tot doel om meer beleggersbescherming te bewerkstelligen. Deze doelstellingen zijn grotendeels gerealiseerd maar er bestaan nog steeds belemmeringen die de mogelijkheid voor beheerders van beleggingsinstellingen en icbe’s beperken om volledig van de interne markt te profiteren. De richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s heeft tot doel om de nog bestaande belemmeringen weg te nemen en de grensoverschrijdende distributie van de beleggingsinstellingen en icbe’s te bevorderen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 23 september 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 oktober 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

2 juni 2021

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1160 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijnen 2009/65/EG en 2011/61/EU met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van instellingen voor collectieve belegging (PbEU 2019, L 188) (Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten