Dinsdag 13 juli 2021, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS + AANSLUITEND AAN VERGADERING BIZA-IWO)

2.
35679

Incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2021 inzake coronamaatregelen

Procedure

3.
35731

Tweede incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2021 inzake coronamaatregelen

Procedure

6.
35578 / 32847, I

Toezegging Nationaal woningbouwberaad (35.578); Toezegging Rapportages plancapaciteit en realisaties (35.578); Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de voortgang versnelling woningbouw; Integrale visie op de woningmarkt

Bespreking van de brief van de minister van BZK van 1 juli 2021 inzake voortgang versnelling van de woningbouw

9.
34453, T

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Inbreng voor nader schriftelijk overleg

12.
Rondvraag


Korte aantekeningen