34.453

Wet kwaliteitsborging voor het bouwenDit wetsvoorstel regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. Hiermee wordt de positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument versterkt. Door de toenemende complexiteit in de bouw is herziening van het huidige stelsel van kwaliteitsborging noodzakelijk. Hiermee wordt de relatie tussen de opdrachtgever, de bouwconsument, en de bouwende partijen evenwichtiger.

Bij de oplevering van het bouwwerk moet de aannemer aantonen dat aan de regelgeving is voldaan. Wanneer bij oplevering blijkt dat een bouwwerk niet volgens de regelgeving en gemaakte afspraken is gebouwd krijgen opdrachtgevers betere mogelijkheden om de aannemer aan te sporen tot herstelwerkzaamheden. Ook informeert de aannemer de klant over de manier waarop risico's tegen schade door het niet nakomen van de verplichtingen en de gebreken na de oplevering zijn afgedekt. Daarbij wordt het opschortingsrecht van de particuliere opdrachtgever aangescherpt. Het depotbedrag wordt pas door de notaris in de macht van de aannemer gebracht, nadat de opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld aan te geven of hij van dat opschortingsrecht gebruik wenst te maken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 21 februari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, Van Vliet, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, VVD, SGP en CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 mei 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: VVD, PvdA, GroenLinks, PvdD, OSF, 50PLUS, D66, SGP en Fractie-Duthler.

Tegen: CDA, ChristenUnie, SP en PVV.

Interpellaties-Crone

Op 11 juli 2023 vond de interpellatie-Crone (GroenLinks-PvdA) plaats. Tijdens deze interpellatie is de Motie-Crone (GroenLinks-PvdA) c.s. over het opschorten van de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453, AN) ingediend. De motie is diezelfde dag na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, D66, CDA, VVD en ChristenUnie stemden tegen.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) is in afwachting van de voorhang van de wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Advies Instituut voor Bouwrecht

De commissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) heeft bij brief van 20 oktober 2023 een advies ontvangen (EK, AT met bijlage) van het Instituut voor Bouwrecht over de ontvlechting van de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen én de invoering van de Omgevingswet.

De commissie voor BIZA heeft op 20 oktober 2023 een verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK uitgebracht over de ontvlechting van de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen én de invoering van de Omgevingswet (EK, AR met bijlage).

Debat op 24 oktober 2023

De Kamer heeft op 24 oktober 2023 een debat gevoerd met de minister van BZK over de stand van de invoering van de Wkb.

Mondeling overleg op 11 juli 2023

Op 11 juli 2023 vond een mondeling overleg plaats met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO)

Een kennissessie van de Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) met vertegenwoordigers van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) vond plaats op 14 maart 2023.

Zie ook:

De commissie heeft op 9 november 2021 een mondeling overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gevoerd. Van het overleg is een woordelijk verslag en een videoverslag beschikbaar. Met het oog op het mondeling overleg had de minister op verzoek van de commissie bij brief van 1 november 2021 (EK, X) informatie verstrekt over het aantal proefprojecten Wkb dat is afgerond.

De commissie heeft naar aanleiding van het mondeling overleg en de brief van de minister van 9 november 2021 (EK, Y) inzake de beoordeling van bouw- en gereedmeldingen en inzake de afronding van de voorhang van de ontwerp-AMvB, bij brief van 19 november 2021 een aantal vragen en opmerkingen aan de minister voorgelegd. De minister heeft bij brief van 22 november 2021 gereageerd. De commissie heeft het verslag van dit schriftelijk overleg (EK, AA) op 23 november 2021 voor kennisgeving aangenomen en heeft besloten de minister via de korte aantekening van de commissievergadering te laten weten dat het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen (EK, O) aan de Raad van State kan worden voorgelegd ter verkrijging van advies.

Zie verder ook:

  • brief van de minister van BZK van 16 december 2021 over de stand van zaken met betrekking tot de beoogde inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (EK, AB met bijlagen);
  • het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van 24 september 2021 (EK, W);
  • het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van 8 september 2021 (EK, V met bijlage);
  • het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van 23 juni 2021 naar aanleiding van een besloten, informeel, digitaal gesprek van de commissie met een aantal deskundigen over de wet en het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen op 23 maart 2021 (EK, T);
  • de brief van de minister van 4 maart 2021 (EK, S met bijlagen) met nadere informatie over proefprojecten Wkb;
  • het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van 22 februari 2021 (EK, R met bijlagen) over het aangepaste ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen en over de proefprojecten met bouwen onder de Wkb;
  • het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van 26 november 2020 (EK, Q met bijlagen) over het door de minister bij brief van 21 april 2020 (EK, O) voorgehangen ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen.

Kerngegevens

ingediend

15 april 2016

titel

Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

184
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-184] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-184] documenten