Stemming Initiatiefwetsvoorstel-Snels/Sneller Wet open overheidVerslag van de vergadering van 5 oktober 2021 (2021/2022 nr. 2)

Aanvang: 13.57 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Initiatiefwetsvoorstel-Snels/Sneller Wet open overheid

Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (33328).

(Zie vergadering van 28 september 2021.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we over het Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (33328). Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen over het wetsvoorstel?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Van der Linden namens de Fractie-Nanninga.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van der Linden (Fractie-Nanninga):

Voorzitter. De Woo, als opvolger van de Wob, kent een aantal duidelijke pluspunten, zoals actieve openbaarheid en eindelijk grote investeringen in een betere informatiehuishouding van de overheid. Maar de Woo ook een heel duidelijk minpunt, namelijk het gebrek aan harde sancties.

Alles afwegende, kan mijn fractie deze wet steunen, maar wel met de volgende kanttekening. Voor een betere en meer open bestuurscultuur is echt veel meer nodig dan enkel deze Woo. De Woo is slechts een stapje. Onze motie over de GRI-ranking plaveit het pad voor vervolgstappen en stelt daaraan concrete doelen. We rekenen er dan ook op — de heer Nicolaï zei het al — dat alle partijen die voor een meer open bestuurscultuur zijn deze motie zullen steunen.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van der Linden. De heer Schalk namens de SGP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Schalk (SGP):

Voorzitter. De fractie van de SGP is van mening dat dit wetsvoorstel meer problemen veroorzaakt dan oplost. Daarbij denk ik onder andere aan de oeverloze stroom aan documenten die openbaar moeten worden gemaakt en aan de positie van ambtenaren, die kwetsbaarder wordt.

Mijn fractie zal dan ook tegen deze wet stemmen. Als de wet onverhoopt wordt aangenomen, zal mijn fractie onmiddellijk te hulp schieten om de schade te herstellen door voor de novelle te stemmen die de eerste verbetering in zich draagt. We zien uit naar verder herstel in de toekomst.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Schalk. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? De heer Backer namens D66.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Backer (D66):

Dank u, voorzitter. Ik wil nog een stemverklaring afleggen over de motie-Van der Linden, die net breed is aanbevolen door collega's. Ondanks de sympathieke richting en de wens om inderdaad die kant op te gaan, zullen wij de motie niet steunen, omdat de motie in haar uitvoerbaarheid te ver gaat. Wat de motie eist, is niet bereikbaar. De minister heeft dit ook toegelicht. De richting is goed, maar de eis is te vergaand en niet uitvoerbaar. Daarom kunnen wij de motie niet steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Backer. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen over het wetsvoorstel? Een stemverklaring over de motie kan ook straks worden afgelegd, als we over de motie gaan stemmen. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen over het wetsvoorstel? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, FVD, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, D66, de PVV en de PvdD voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA en de ChristenUnie ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik merk hierbij op dat de fractie van OSF afwezig is.