Stemming Betaald ouderschapsverlofVerslag van de vergadering van 12 oktober 2021 (2021/2022 nr. 3)

Aanvang: 13.56 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Betaald ouderschapsverlof

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof) (35613).

(Zie vergadering van 5 oktober 2021.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we over het wetsvoorstel 35613, Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad, kortweg de Wet betaald ouderschapsverlof.

Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Het woord is aan de heer Janssen namens de SP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Janssen (SP):

Voorzitter. Het wetsvoorstel dat nu voorligt, is een lelijk politiek compromis. De minister gaf in het debat aan dat hij na anderhalf jaar niet verder gekomen was dan wat er nu voorligt, maar dat hij daarmee in ieder geval de achterdeur had geopend via de weg van het koninklijk besluit om naar 70% te kunnen gaan. Onze zorg als SP-fractie is dat ook met 70% nog steeds mensen worden uitgesloten aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Niettemin vinden we dit een dusdanig grote stap voorwaarts dat wij op dit moment in kunnen stemmen met het wetsvoorstel in de hoop en de verwachting dat er ook aandacht zal zijn voor de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, ook degenen die nu met 70% nog buiten de boot vallen. Daar is nog veel te doen, maar we zullen nu instemmen met het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Janssen. Mevrouw Prast namens de Partij voor de Dieren.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Prast (PvdD):

Voorzitter. Mijn fractie vindt de door het kabinet gekozen implementatie van deze belangrijke richtlijn ver beneden de maat. Wij zullen tóch vóór het wetsvoorstel stemmen omdat we de invoering van betaald ouderschapsverlof toejuichen, al vinden we dat het beneden de maat is, zowel wat de duur van het verlof als de hoogte van de doorbetaling betreft.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Prast. Wenst een van de andere leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor het wetsvoorstel zijn, gaan staan?

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van het CDA, Fractie-Nanninga, FVD, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PVV, de PvdD en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de SGP ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Aan de orde is het voorstel om de vervaltermijn van de aangehouden motie van het lid Otten c.s. over de negatieve gevolgen van het wetsvoorstel inzake excessief lenen uit de eigen bv (35572, letter S) met zes maanden te verlengen.

Op grond van artikel 93, derde lid van het Reglement van Orde, zou de motie na vandaag van rechtswege vervallen.

Kan de Kamer instemmen met het voorstel tot verlenging van de termijn van aanhouden? Dat is het geval.

Wenst een van de leden aantekening? Dat is niet het geval.

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de stemmingen en tevens aan het einde van de vergadering.

Ik dank alle leden, de staatssecretaris en de medewerkers die deze vergadering mogelijk hebben gemaakt.