Stemming Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit



Verslag van de vergadering van 2 november 2021 (2021/2022 nr. 4)

Aanvang: 13.35 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit) (35564).

(Zie vergadering van 27 mei 2021.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de minister voor Rechtsbescherming, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom.

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is het geval. We stemmen over het wetsvoorstel 35564, Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit). Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Dittrich namens D66.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Dittrich (D66):

Dank u wel, voorzitter. De regering voert een breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit volgens het devies "oprollen, afpakken en voorkomen". We weten allemaal dat bestuurders, togadragers, journalisten, publicisten en opsporingsambtenaren kunnen worden bedreigd. Zij moeten uiteraard in vrijheid en in veiligheid hun functie kunnen vervullen. Intimidatie en bedreiging zijn onaanvaardbaar. Wat D66 betreft had bij deze categorie beroepsgroepen ook de categorie ambtenaren uit kleinere gemeenten gevoegd kunnen worden, want ook zij zijn vaak kop van Jut bij criminele organisaties. Maar ja, we hebben niet het recht van amendement. Wat we ook belangrijk vinden in het wetsvoorstel is dat het binnendringen in een besloten terrein, bijvoorbeeld een containerterminal, strafbaar wordt. Om deze redenen zal de fractie van D66 voor het wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Dittrich. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Mevrouw De Boer namens GroenLinks.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw De Boer (GroenLinks):

Dank, voorzitter. De GroenLinksfractie zal vandaag voor dit voorstel stemmen. Mijn fractie vindt wel dat dit voorstel onvoldoende is om de problematiek van ondermijnende criminaliteit aan te pakken. We hebben te maken met een meerkoppig monster, dat meer inzet vraagt. Preventie en wijkagenten behoeven bijvoorbeeld ook meer investeringen. Daarnaast blijft in dit voorstel het middensegment van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit te veel uit beeld. Er wordt enkel gekeken naar kleine vergrijpen of de hele grote zaken. Dit voorstel is een kleine stap in de goede richting, maar alleen met structurele investeringen in de politie, het OM en de rechtspraak, zoals bijvoorbeeld in navolging van de motie-Rosenmöller, kan dit probleem ook structureel aangepakt worden.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw De Boer. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen over dit wetsvoorstel? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, Fractie-Nanninga, FVD, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, D66, de PVV, de PvdD en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik merk hierbij op dat de fractie van de OSF afwezig is.

Hiermee zijn wij gekomen aan het einde van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.