Stemming Weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevensVerslag van de vergadering van 9 november 2021 (2021/2022 nr. 5)

Aanvang: 13.32 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens (35355).

(Zie vergadering van 2 november 2021.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom.

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Dan stemmen we over het wetsvoorstel 35355, Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens.

Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? De heer Janssen namens de SP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Janssen (SP):

Voorzitter, dank u wel. De SP deelt het doel van dit wetsvoorstel, namelijk dat op gevoelige plekken in onze samenleving integere mensen moeten zitten. Wat mijn fractie echter niet deelt, is de uitvoering zoals die in het wetsvoorstel is opgenomen. Naar de mening van de SP is die te breed en zijn de waarborgen die daarin vervat zijn voor degenen die het betreft onvoldoende. Daarom zal de SP tegen dit wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Janssen. De heer Dittrich namens D66.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Dittrich (D66):

Voorzitter. In het debat over het al dan niet afgeven van een verklaring omtrent het gedrag aan iemand die op een bepaalde vertrouwensfunctie solliciteert en die in nog niet door een rechter geverifieerde politiegegevens voorkomt, heeft de minister een aantal van onze zorgen weg kunnen nemen. Daarvoor dank. Maar overeind blijft staan dat het hier gaat over zachte politiegegevens die tegen de sollicitant kunnen worden gebruikt, zonder dat die sollicitant daar weet van heeft. In het licht van de toeslagenaffaire en de zwarte lijst bij de Belastingdienst vindt de fractie van D66 dat de overheid bijzonder voorzichtig moet zijn met het gebruik van zachte gegevens die harde rechtsgevolgen voor de burger kunnen hebben. Het is om deze reden dat de fractie van D66, alles tegen elkaar afwegende, tegen het wetsvoorstel zal stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Dittrich. Wenst een van de overige leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, Fractie-Nanninga, FVD, de VVD, Fractie-Otten, 50PLUS, de PVV en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, de OSF, D66 en de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.