35.958

Wet coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheidDit wetsvoorstel regelt een aantal taken van de minister van Justitie en Veiligheid op het terrein van bestrijding van terrorisme en bescherming van de nationale veiligheid. Deze taken worden in de praktijk door de NCTV uitgevoerd en beogen het verhogen van de weerbaarheid van de samenleving. Hierbij moet gedacht worden aan een geschikte wijze van weerstand bieden tegen dreigingen en risico's.

Met dit voorstel worden de volgende twee taken wettelijk verankerd:

  • 1. 
    Het coördineren van het beleid en de door overheidsorganisaties te nemen maatregelen op het terrein van terrorismebestrijding en nationale veiligheid;
  • 2. 
    Het signaleren, analyseren en duiden van trends en fenomenen en het delen van die informatie.

Het kan nodig zijn om voor de uitvoering van deze taken (bijzondere) persoonsgegevens te verwerken. Te denken valt aan voor- en achternaam, adres, maar ook bijvoorbeeld levensbeschouwelijke overtuigingen. De verwerking van persoonsgegevens voor dit doel is op dit moment niet vastgelegd in de wet. Onderhevig wetsvoorstel voorziet in een wettelijke basis hiervoor waarbij de verwerking van persoonsgegevens wordt ingekaderd en beschermd.

De voorgestelde wijzigingen in de nota van wijziging zien op de volgende uitgangspunten:

  • terug naar de kerntaak van de NCTV, namelijk coördineren;
  • versterken van de controle op het naleven van de regels opgenomen in het wetsvoorstel.

Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is 26 oktober 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: GroenLinks, Volt, Fractie Den Haan, PvdA, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, PVV en BBB.

Tegen: SP, BIJ1, DENK, de PvdD, Groep Van Haga en FVD.

Afwezig: Lid Gündoğan en Lid Ephraim.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 december 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, SP, PvdD, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: FVD en SP.


Kerngegevens

ingediend

8 november 2021

titel

Regels inzake de coördinatie ten aanzien van terrorismebestrijding en de bescherming van de nationale veiligheid ten behoeve van het verhogen van de weerbaarheid tegen dreigingen en risico’s (Wet coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

35