Stemming moties, ingediend bij de Algemene Financiële BeschouwingenVerslag van de vergadering van 23 november 2021 (2021/2022 nr. 7)

Aanvang: 13.39 uur
Status: gecorrigeerd


 • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemmingen moties Algemene Financiële Beschouwingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen,

te weten:

 • de motie-Vendrik c.s. over versterking van de aanpak van witwassen (35925, letter D);
 • de motie-Vendrik c.s. over het op korte termijn ontwikkelen van een herstelplan voor de culturele en creatieve sector (35925, letter E);
 • de motie-Van der Linden over de beleggingsvrijheid van pensioenfondsen (35925, letter F);
 • de motie-Crone c.s. over een half miljard uittrekken voor het Volkshuisvestingsfonds en het versneld afbouwen van de verhuurderheffing (35925, letter G);
 • de motie-Van Strien c.s. over het stoppen van de massa-immigratie en het versneld afbouwen van de verhuurderheffing (35925, letter H);
 • de motie-Van Apeldoorn c.s. over het aanpakken van de energiearmoede onder de laagste inkomens (35925, letter I);
 • de motie-Prast c.s. over de NS-tarieven (35925, letter J);
 • de motie-Van Rooijen c.s. over een AOW-duurtetoeslag (35925, letter K);
 • de motie-Van Rooijen over het indexeren van pensioenen (35925, letter L);
 • de motie-Otten c.s. over het wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap (35925, letter N).

(Zie vergadering van 16 november 2021.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, nogmaals van harte welkom.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Wij stemmen als eerste over de motie 35925, letter D, de motie van het lid Vendrik c.s. over versterking van de aanpak van witwassen.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? De heer Van Ballekom namens de VVD.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Ballekom (VVD):

Voorzitter. We hebben slechts één stemverklaring voor alle ingediende moties, namelijk bij de motie-Hendriks ter verbetering van de national risk assessment witwassen.

De voorzitter:

Dat is de motie-Vendrik.

De heer Van Ballekom (VVD):

Pardon? Vendrik, ja.

De voorzitter:

U zei Hendriks.

De heer Van Ballekom (VVD):

O? Ik dacht dat ik Vendrik zei. Ik weet welke collega haar heeft ingediend. Dat is een sympathieke en noodzakelijke motie, want we moeten er alles aan doen om witwaspraktijken zo veel mogelijk te bemoeilijken, mede in het kader van de bestrijding van de criminaliteit. Dat is ook van belang ter verbetering van het investeringsklimaat of het vestigingsklimaat, waar mijn fractie tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen aandacht voor heeft gevraagd. We gaan ervan uit dat de voorgestelde verbeteringen budgettair inpasbaar zijn en met inachtneming van deze randvoorwaarden zullen wij als fractie voor deze motie stemmen, de motie-Vendrik, 35925, letter D.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Ballekom. Dan is nu het woord aan mevrouw Vos.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Vos (PvdA):

Voorzitter. De fractie wenst de motie-Crone c.s. met letter G, aan te houden.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Vos.

Op verzoek van de heer Crone stel ik voor zijn motie (35925, letter G) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Gaat uw gang, meneer Van der Linden namens de Fractie-Nanninga.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van der Linden (Fractie-Nanninga):

Voorzitter. Met u welnemen zal ik gelijk een stemverklaring voor alle moties doen. Is dat akkoord?

De voorzitter:

Gaat uw gang, behalve die motie van de heer Crone, die we net bespraken.

De heer Van der Linden (Fractie-Nanninga):

Zeker. De motie-Vendrik met het verzoek om een herstelplan voor de culturele sector kunnen wij steunen, maar wel met een dikke "maar". Ten eerste denken we dat er voor meer sectoren, bijvoorbeeld de horeca, zo'n herstelplan moet komen en verder roept die motie ook op om het EU-Herstelfonds te overwegen. Laten we duidelijk zijn: als de uitruil voor het gebruik van het EU-Herstelfonds op enige manier is dat de eigen woning naar box 3 gaat of dat de hypotheekaftrek wordt afgeschaft, is dat voor onze fractie onacceptabel.

Dan de motie-Prast over een rijksbijdrage om de ov-prijzen gelijk te houden. Het ov is in Nederland ongekend duur ten opzichte van andere landen. Dat is een slechte zaak. Daar moet volgens ons echt weer breder naar gekeken worden dan eenmalig met de rijksportemonnee te wapperen nu, dus daar zijn wij tegen.

De motie-Van Apeldoorn over energiearmoede. Er komt al ondersteuning, ook voor minima, en zoals vorige week betoogd constateren wij superinflatie. Alles wordt momenteel duurder en snél duurder: energie, voedsel, bouwmateriaal, grondstoffen, huizen. Energiearmoede is dan een te beperkt begrip. Superinflatie tegengaan vereist een grote kuur en niet het plakken van een energiepleister, wij zijn dus tegen.

En ten slotte de motie-Otten over het wetsvoorstel excessief lenen dga's. Naar die wet willen wij serieus en kritisch kijken. Daarvoor is behandeling nodig en niet het prematuur afserveren per motie, dus daar zijn we tegen.

De overige moties kunnen wij steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van der Linden. De heer Backer namens D66.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Backer (D66):

Voorzitter, ik wou ook alle moties behandelen, maar wel heel kort. Wij zullen beide moties-Vendrik steunen, zonder "maar". Wij zullen tegen alle andere moties stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Backer. Wenst een van de andere leden op dit moment een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Dan stemmen wij over de motie 35925, letter D, van het lid Vendrik c.s. Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Vendrik c.s. (35925, letter D).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, Fractie-Nanninga, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van FVD en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen wij over de motie 35925, letter E, de motie van het lid Vendrik c.s. over het op korte termijn ontwikkelen van een herstelplan voor de culturele en creatieve sector.

Wenst een van de leden een stemverklaring over deze motie af te leggen? Dat is niet het geval.

Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Vendrik c.s. (35925, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, FVD, de VVD, Fractie-Otten, de PVV en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 35925, letter F, de motie van het lid Van der Linden over de beleggingsvrijheid van pensioenfondsen.

Wenst een van de leden een stemverklaring over deze motie af te leggen? Dat is niet het geval.

Wij stemmen bij zitten en opstaan.

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, 50PLUS, de OSF en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, FVD, de VVD, GroenLinks, de SP, de PvdA, D66, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat de motie ...

We gaan het even opnieuw doen. Excuses. De machine hapert. Neemt u allen weer plaats.

We stemmen opnieuw bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van der Linden (35925, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, 50PLUS, de OSF en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, FVD, de VVD, GroenLinks, de SP, de PvdA, D66, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen wij over de motie 35925, letter H, de motie van het lid Van Strien c.s. over het stoppen van de massa-immigratie en het versneld afbouwen van de verhuurderheffing.

Wenst een van de leden een stemverklaring over deze motie af te leggen? Dat is niet het geval.

Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Strien c.s. (35925, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 35925, letter I, de motie van het lid Van Apeldoorn c.s. over het aanpakken van de energiearmoede onder de laagste inkomens.

Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is het geval. De heer Otten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten (Fractie-Otten):

Een stemverklaring over de motie-Van Apeldoorn over energiearmoede. Een sympathieke motie, alleen geloven wij in generieke maatregelen, dat wil zeggen een maatregel zoals een hogere algemene heffingskorting of lagere energiebelasting. Deze maatregel vinden we, hoe sympathiek ook, te specifiek. We hebben bij de toeslagenaffaire kunnen zien waar al die specifieke regelingen toe kunnen leiden. We pleiten er echt voor om dit aan te pakken, maar niet via deze maatregel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? De heer Van Strien, namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Strien (PVV):

Mag ik gelijk de moties-Van Rooijen meenemen, voorzitter?

Voorzitter. De motie-Van Apeldoorn over energiearmoede is naar onze mening een voorbeeld van symptoombestrijding. De ondertekenaars stemmen voortdurend voor allerlei geldverslindende klimaatmaatregelen die de energieprijzen verhogen. Een motie voor de bühne dus, die wij niet zullen steunen.

Over de moties-Van Rooijen zou ik willen zeggen: fijn dat we daarover vandaag mogen stemmen en dat ze een keer niet aangehouden worden. We zullen voorstemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Strien. Ik merk dat de vreugde wordt gedeeld.

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over de motie 35925, letter I, van het lid Van Apeldoorn over het aanpakken van de energiearmoede onder de laagste inkomens.

In stemming komt de motie-Van Apeldoorn c.s. (35925, letter I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, Fractie-Nanninga, FVD, de VVD, Fractie-Otten, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 35925, letter J, de motie van het lid Prast c.s. over de NS-tarieven. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Prast c.s. (35925, letter J).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, de OSF en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, Fractie-Nanninga, FVD, de VVD, Fractie-Otten, 50PLUS, D66, de PVV en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 35925, letter K, de motie van het lid Van Rooijen c.s. over een AOW-duurtetoeslag. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Rooijen c.s. (35925, letter K).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 35925, letter L, de motie van het lid Van Rooijen over het indexeren van pensioenen. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen over deze motie? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Rooijen (35925, letter L).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, de SP, 50PLUS, de OSF en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, de VVD, GroenLinks, de PvdA, D66, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ten slotte de stemming over de motie 35925, letter N, de motie van het lid Otten c.s. over het wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen over deze motie? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Otten c.s. (35925, letter N).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van Fractie-Otten voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, Fractie-Nanninga, FVD, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PVV, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.