Stemming (hamerstuk)Verslag van de vergadering van 30 november 2021 (2021/2022 nr. 8)

Aanvang: 13.31 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen (35504);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten (35665);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de Loodsenwet en enige andere wetten in verband met de actualisatie van het markttoezicht op het aanbod van dienstverlening door registerloodsen (Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen) (35720);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake het steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021) (35902).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Mevrouw Faber namens de PVV.

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Ik wil graag aantekening vragen bij wetsvoorstel 35504. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Faber. De heer Frentrop namens Forum voor Democratie.

De heer Frentrop (FVD):

Voorzitter. Graag aantekening bij de eerste twee wetsvoorstellen: 35504 en 35665.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Frentrop. Wenst een van de overige leden aantekening bij een van de wetvoorstellen? Dat is niet het geval.

De leden van de fracties van FVD en de PVV wordt conform artikel 112 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen (35504) te hebben kunnen verenigen.

De leden van de fractie van FVD wordt conform artikel 112 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten (35665) te hebben kunnen verenigen.

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, nogmaals van harte welkom.

Ik heb begrepen dat de heer Otten het woord wenst over zijn motie.

De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter. Wij hebben vandaag twee moties, over de Chief Medical Officer en over de coronaziekenhuizen. De motie over de Chief Medical Officer zou ik graag aan willen houden, want daar is misschien nog wat meer steun voor te krijgen. Dat is de motie onder 35899, met de letter I van intensive care.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. Ik denk dat u de motie met de letter J van Johannes bedoelt.

Op verzoek van de heer Otten stel ik voor zijn motie (35899, letter J) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Hiermee wordt ook, met instemming van de Kamer, de geagendeerde derde termijn van de agenda afgevoerd. Dank u wel.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.