Eerste Kamer neemt zes grondwetswijzigingen aanDe Eerste Kamer heeft dinsdag zes voorstellen tot grondwetswijziging aangenomen. Dat gebeurde in een zogenoemde tweede lezing, waarvoor telkens een twee derde meerderheid nodig was. Eerder stemde de Eerste Kamer al in eerste lezing - waarin een gewone meerderheid volstaat – voor de grondwetswijzigingen. Het gaat onder meer om het opnemen in de Grondwet van het recht op een eerlijk proces, het opnemen van een algemene bepaling dat de Grondwet de grondrechten en de democratische rechtsstaat waarborgt, en het instellen van een Kiescollege waardoor Nederlanders in het buitenland (indirect) voor de Eerste Kamer kunnen stemmen.

De grondwetswijziging om het recht op een eerlijk proces op te nemen in de Grondwet werd met algemene stemmen aangenomen. Het voorstel komt mede voort uit een in 2012 in de Eerste Kamer aangenomen motie Lokin-Sassen (CDA) c.s.

De grondwetswijziging om Nederlanders die in het buitenland wonen (niet-ingezetenen) door middel van een in te stellen Kiescollege ook invloed te geven op de verkiezing van de Eerste Kamer werd aangenomen met de steun van de fracties van OSF, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, Fractie-Otten, CU, CDA, VVD en 50PLUS. De fracties van Fractie-Nanninga, SP, PVV, FvD, Fractie-Frentrop en SGP stemden tegen. Niet-ingezetenen kunnen nu vanuit het buitenland wel stemmen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement, maar niet voor Provinciale Staten (en dus indirect voor de Eerste Kamer) en de gemeenteraad. De minister zei in het debat op 26 juni overigens te verwachten dat niet-ingezetenen bij de eerstvolgende Eerste Kamerverkiezingen in mei 2023 – in verband met de noodzakelijke voorbereidingen bij de invoering van het Kiescollege - nog geen gebruik kunnen maken van dit kiesrecht.

De grondwetswijziging voor het opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet dat de Grondwet de grondrechten en de democratische rechtsstaat waarborgt, werd aangenomen met de steun van de fracties van OSF, Fractie-Nanninga, PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, Fractie-Otten, CU, CDA, VVD en 50PLUS. De fracties van PVV, SGP, FvD en Fractie-Frentrop stemden tegen. Het voorstel komt mede voort uit een in 2012 in de Eerste Kamer aangenomen motie-Engels (D66) c.s..

De grondwetswijziging dat een nieuwgekozen Tweede Kamer een tweede lezing van een wetsvoorstel tot wijziging van de Grondwet moet behandelen en niet aan een volgende Tweede Kamer kan overlaten, werd met algemene stemmen aangenomen.

De grondwetswijziging om het grondwetsartikel dat het briefgeheim beschermt te moderniseren door ook – breder en toekomstgerichter - te spreken van het telecommunicatiegeheim, werd met algemene stemmen aangenomen.

De grondwetswijziging die enkele overbodig geworden additionele artikelen in de Grondwet schrapt, werd met algemene stemmen door de Eerste Kamer aangenomen.Deel dit item: