36.168

Informatieplicht voor luchthavenexploitantenDit wetsvoorstel wijzigt de Wet luchtvaart in verband met de instelling van een informatieplicht voor civiele luchthavenexploitanten. Hiermee wordt de informatie-uitwisseling tussen de luchthavens en de minister van Infrastructuur en Waterstaat verbeterd.

Met dit voorstel kunnen exploitanten worden verplicht om informatie aan het ministerie aan te leveren die noodzakelijk is voor de vervulling van wettelijke taken en bevoegdheden. Het gaat bijvoorbeeld om informatie voor de ontwikkeling van beleid en nieuwe regelgeving, voor de (toekomst van de) burgerluchtvaart. Zoals informatie voor het vaststellen of wijzigen van het Luchthavenverkeerbesluit, het Luchthavenindelingbesluit of een luchthavenbesluit. Of bijvoorbeeld informatie over het aantal nachtvluchten in een jaar en de verdeling van dat aantal nachtvluchten over de verschillende luchtvaartmaatschappijen.

Ook bevat het voorstel wijzigingen in verband met

  • een reparatie ten aanzien van maatregelen door gedeputeerde staten met betrekking tot grenswaarden met het oog op geluidbelasting;
  • een reparatie in verband met een onjuiste verwijzing,
  • een wijziging van de EU-richtlijn omgevingslawaai (richtlijn 2002/49/EGPDF-document).

En is de gebruikte terminologie geactualiseerd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 15 februari 2024 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 maart 2024 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

7 juli 2022

titel

Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. In dat besluit kan worden bepaald dat artikel I, onderdeel D, van deze wet terugwerkt tot en met 17 juli 2023.


Documenten

17