36.217

Uitbreiding sluitingsbevoegdheid burgemeester en gezaghebber ter handhaving van de openbare ordeDit wetsvoorstel wijzigt de Gemeentewet (Gemw) en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (WolBES) in verband met het uitbreiden van de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester en de gezaghebber ter handhaving van de openbare orde. Dit voorstel geeft de burgemeester en de gezaghebber ruimere mogelijkheden om, indien de openbare orde verstoord wordt, of dreigt verstoord te worden, een woning of niet voor het publiek toegankelijk lokalen en de bijbehorende erven te sluiten.

Met dit voorstel worden twee sluitingsgronden toegevoegd aan de Gemw en de WolBES ter handhaving van de openbare orde. Burgemeesters en gezaghebbers krijgen de bevoegdheid een woning te sluiten op het moment dat de openbare orde rond de woning is verstoord doordat ernstig geweld, of bedreiging daarmee, in of in de onmiddellijke nabijheid van de woning wordt gepleegd, of daar ernstige vrees voor bestaat. Hierbij valt te denken aan schietpartijen rondom een pand of beschieting van het pand zelf. Ook kunnen burgemeesters of gezaghebbers een woning sluiten op het moment dat daar een wapen wordt aangetroffen en daardoor de openbare orde rond de woning wordt verstoord, of daarvoor ernstige vrees bestaat. Daarnaast voorziet dit voorstel ook in de bevoegdheid van verhuurders om buitengerechtelijk te ontbinden en kan onteigening van een gebouw plaatsvinden als deze is gesloten door de burgemeester of gezaghebber ter handhaving van de openbare orde.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 23 mei 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV, FVD en Groep Van Haga.

Tegen: SP, Fractie Den Haan, PvdD en BIJ1.

De Fractie Den Haan heeft op 30 mei 2023 aangegeven geacht te worden voor dit wetsvoorstel te hebben gestemd.

De plenaire behandeling vond plaats op 10 oktober 2023. Tijdens deze behandeling is de motie-Bezaan (PVV) c.s. over het reserveren van extra ruimte op de begroting voor de politie (EK, D) ingediend.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 oktober 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, FVD, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: SP en PvdD.


Kerngegevens

ingediend

3 oktober 2022

titel

Wijziging van de Gemeentewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en enkele andere wetten in verband met uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester en de gezaghebber ter handhaving van de openbare orde en om enkele omissies te herstellen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

34