36.269

Goedkeuringsprocedure toelating bijzondere bromfietsen op de weg en introductie kader lichte elektrische voertuigenDit wetsvoorstel introduceert in de Wegenverkeerswet 1994 een stelsel van goedkeuring van motorrijtuigen door de Dienst Wegverkeer (RDW) om bijzondere bromfietsen op de markt te mogen aanbieden, in de handel te mogen brengen en op de weg te mogen gebruiken. Een bijzondere bromfiets is een (innovatief) licht en langzaam voertuig met specifieke kenmerken waardoor het geen reguliere bromfiets is, zoals bijvoorbeeld een Segway of een BSO-bus. Hiermee worden de verantwoordelijkheden voor het opstellen van de regels voor de toelating van innovatieve motorrijtuigen, door de minister, gescheiden van de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming over een aangevraagde toelating van motorrijtuigen door de RDW.

Met dit voorstel worden, vooruitlopend op de invoering van een kader voor lichte elektrische voertuigen (LEV-kader), regels aan de Wegenverkeerswet 1994 toegevoegd om het mogelijk te maken om lichte elektrische voertuigen toe te laten op de weg. Het LEV-kader zal voor verschillende categorieën LEVs eisen gaan stellen aan het voertuig, de gebruiker en de inpassing in het bestaande verkeer. Het kader ziet op voertuigen zoals elektrische steps en relatief zwaardere en grotere (bak)fietsen met trapondersteuning, bedoeld voor personen- of goederenvervoer. Ook de fietsen met trapondersteuning, de elektrische fietsen, voor individueel gebruik vallen onder het LEV-kader.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 30 maart 2023 als hamerstuk afgedaan.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 10 oktober 2023. Het voorstel is op 24 oktober 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, PVV, CDA, Volt, JA21, PvdD, VVD, SP en ChristenUnie.

Tegen: FVD, BBB en 50PLUS.

Tijdens deze behandeling zijn de Motie-Van Langen-Visbeek (BBB) over het wijzigen van de voorgestelde voertuigbreedte (EK, E) en de Motie-Van Langen-Visbeek (BBB) over het gelijkstellen van voertuigen onder de 50 kilo (EK, F) ingediend. De Motie-Van Langen-Visbeek (BBB) (EK, E) is op 24 oktober 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. D66, CDA, FVD, PvdD, VVD en ChristenUnie stemden tegen. De Motie-Van Langen-Visbeek (BBB) (EK, F) is op 24 oktober 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. JA21, BBB en 50PLUS stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

7 december 2022

titel

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enige andere wetten in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid tot het aanwijzen van bijzondere bromfietsen in hoofdstuk IIA van de Wegenverkeerswet 1994, het mogelijk maken van implementatie van het kader voor lichte elektrische voertuigen en enige andere wijzigingen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Net ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, met dien verstande dat de artikelen I, onderdelen F, K, M, N en O, IV en VIII in werking treden met ingang van twee jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen C, E en P.


Documenten

25