Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten op het gebied van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat om het herstel van wetstechnische gebreken en leemten en andere wijzigingen van ondergeschikte aard ter verbetering van de kwaliteit van wetgeving.

Met dit voorsel worden onder andere de Drinkwaterwet, de Spoorwegwet, de Waterschapswet, de Waterwet, de Wet milieubeheer, de Wet personenvervoer 2000, de Wet VROM BES en de Wet zeevarenden gewijzigd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 16 maart 2023 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 april 2023 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

7 december 2022

titel

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Verzamelwet IenW 2021)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

13