Stemming Verhoging wettelijk strafmaximum doodslagVerslag van de vergadering van 21 februari 2023 (2022/2023 nr. 20)

Aanvang: 13.50 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Verhoging wettelijk strafmaximum doodslag

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van het wettelijk strafmaximum van doodslag (verhoging wettelijk strafmaximum doodslag) (35871).

(Zie vergadering van 14 februari 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Wij stemmen over het wetsvoorstel 35871,Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van het wettelijk strafmaximum van doodslag (verhoging wettelijk strafmaximum doodslag). Wenst een van de Leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? De heer Janssen namens de SP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Janssen (SP):

Voorzitter, dank u wel. Tijdens de behandeling heb ik het wetsvoorstel "een wetsvoorstel met een januskop" genoemd. Aan de ene kant vergroot het de rechterlijke vrijheid om te straffen op maat. Daar zijn wij als SP heel erg voorstander van. Aan de andere kant is het wetsvoorstel onderdeel van een bredere strategie om strafmaxima te verhogen. Het was in dit geval het gevolg van een inconsequentie, zoals de minister aangaf. Maar zij heeft in het debat ook aangegeven dat er nog meerdere strafmaximaverhogingen te verwachten zijn, die dan niet als gevolg van inconsequenties maar juist vanwege een bewuste keuze naar de Kamers gebracht zullen worden. Dat heeft bij mijn fractie tot de afweging geleid om tegen dit wetsvoorstel te stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Janssen. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? De heer Dittrich namens D66.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Dittrich (D66):

Dank u wel, voorzitter. Voor de D66-fractie was de kernvraag: wordt de samenleving veiliger als het strafmaximum voor doodslag wordt verhoogd? Wij denken eerlijk gezegd van niet, omdat doodslag een impulsdelict is. Wij hebben bovendien het gevoel dat preventie veel belangrijker is, zodat bijvoorbeeld de politie beter kan samenwerken met hulpverlenende instanties om gevallen van doodslag te voorkomen. We denken dat door de verhoging van de strafmaat door één delict eruit te lichten er toch een soort hapsnapbeleid ontstaat. Wij denken dat het veel beter is om het integraal te benaderen. Daarom zullen wij tegen het wetsvoorstel stemmen, maar voor de motie van mevrouw Veldhoen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Dittrich. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen op dit moment? Dat is niet het geval.

Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS en FVD voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat het is aangenomen.