36.067, AT

Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over een advies van de Raad van State inzake de vraag of artikel XII met een twee-derde meerderheid aangenomen dient te wordenIn deze motie wordt de minister voor APP verzocht om voordat de Eerste Kamer omtrent aanvaarding van de Wet toekomst pensioenen beslist aan de Raad van State advies te vragen omtrent de vraag of over aanvaarding van artikel XII Wtp met een twee-derde meerderheid dient te worden besloten.Kerngegevens

nummer 36.067, AT
ingediend 30 mei 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 30 mei 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, D66, SGP, ChristenUnie, CDA en VVD stemden tegen.
indiener(s) P. Nicolaï (PvdD)
mede ondertekend door P.M.L. Frentrop (Frentrop)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
dossier(s) Wet toekomst pensioenen (36.067)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)