Verslag van de vergadering van 30 mei 2023 (2022/2023 nr. 34)

Aanvang: 22.22 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Wet toekomst pensioenen

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Tot slot stemmen wij over wetsvoorstel 36067, Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen, kortweg de Wet toekomst pensioenen.

Er is om een hoofdelijke stemming gevraagd. Mag ik enige rust in de zaal? Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? De heer Kox.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Kox i (SP):

Voorzitter. Procedureel ontbeert deze wet de in beide Kamers grondwettelijk vereiste meerderheid van twee derde. Het bij ordevoorstel terzijde stellen van de Grondwet kan naar de overtuiging van mijn fractie niet. Het hebben van een constitutioneel gebrek is al reden om tegen deze wet te zijn.

Inhoudelijk betekent de pensioenwet een enorme gok op de toekomst, zonder zicht op het beloofde koopkrachtige pensioen, vol onzekerheid voor mensen die juist in onzekere tijden zekerheid over hun pensioen wensen en geen casinopensioen. Dus ook inhoudelijk is de fractie van de SP vol overtuiging tegen deze slechte wet.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Kox. Dan de heer Van Rooijen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen i (50PLUS):

Voorzitter. De 50PLUS-fractie heeft de volgende overwegingen om tegen dit voorstel te stemmen. Rechtsstatelijk. Het is onvoorstelbaar dat een advies van drie van de meest vooraanstaande hoogleraren staatsrecht in dit huis niet wordt gevolgd.

Juridisch. De wijze waarop de pensioendeelnemers hun eigendomsrecht wordt ontnomen, is het meest controversiële onderdeel van dit wetsvoorstel. Dat zal tot veel procedures leiden.

Bestuurlijk. Het is onverantwoord om deze bijzonder complexe wet in één klap in te voeren in plaats van het te beperken tot nieuwe deelnemers. Dit is vragen om grote uitvoeringsproblemen bij het invaren.

Ten slotte de koopkracht. Het stelsel wordt minder solidair en minder collectief. Het beleggingsbeleid wordt defensiever van aard. Dit betekent dat het pensioenresultaat er structureel niet op vooruit zal gaan, maar op achteruit, zeker voor de gepensioneerden.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Rooijen. Dan de heer Van Strien namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Strien i (PVV):

Dank u wel, voorzitter. De leden van de PVV-fractie hebben trouw gezworen aan de Grondwet.

Daarnaast zien wij deze wet als diefstal van uitgesteld loon. Wij zullen dus tegen deze wet stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Strien. De heer Otten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten i (Fractie-Otten):

Voorzitter. Deze complexe wet zal resulteren in een chaos bij het invaren in het nieuwe systeem. De rechtspraak zal worden overspoeld met rechtszaken waardoor ook de rechtspraak helemaal vastloopt.

Bovendien hebben wij als Eerste Kamer de eigen integriteitsregels te eerbiedigen. Ook wordt hier willens en wetens de Grondwet niet geëerbiedigd, omdat heel duidelijk is dat er hier een tweederdemeerderheid vereist is. Wij stemmen dus tegen.

De voorzitter:

Dan is het woord aan mevrouw Prast namens de Partij voor de Dieren.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Prast i (PvdD):

Dank, voorzitter. Mijn fractie is ervan overtuigd dat het huidige stelsel niet houdbaar is en dat het nieuwe stelsel beter is wat betreft het eerlijk behandelen van oud en jong. De vraag is niet of we een ander stelsel willen, maar of we ja kunnen zeggen tegen het huidige wetsvoorstel.

Daarop hebben we ons als fractie de afgelopen week beraden. Daarbij hebben we het feit dat deelnemers en gepensioneerden niet kunnen uitsluiten dat hun persoonlijke pensioenvermogen gebruikt wordt voor het beleggen in dierenleed en in fossiel zo zwaar gewogen, dat we tegen de wet zullen stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Prast. Dan zie ik de heer Crone.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Crone i (PvdA):

Dank u, voorzitter. De PvdA-fractie zal voor de wet stemmen, omdat het oude stelsel stuk is. Er is vijftien jaar niet geïndexeerd, maar zelfs gekort. Vooruitlopend op het nieuwe stelsel kon er nu voor het eerst weer geïndexeerd worden. De toekomst zal uitwijzen dat het zo blijft.

De solidariteit met jongeren, die het vertrouwen in het stelsel kwijt waren, is versterkt. Ook voor nabestaanden en anderen zijn betere regelingen getroffen. De solidariteit neemt dus zeker niet af. Het blijft een collectief systeem, dus geen individuele potjes. Daarom zal mijn fractie voorstemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Crone. Dan mevrouw Nanninga namens de fractie-Nanninga.

In stemming komt het wetsvoorstel.

Vóór stemmen de leden: Mei Li Vos, Arbouw, Atsma, Backer, Van Ballekom, Van den Berg, De Blécourt-Wouterse, De Boer, Bredenoord, Bruijn, De Bruijn-Wezeman, Crone, Van Dijk, Doornhof, Essers, Fiers, Ganzevoort, Geerdink, Van Gurp, Huizinga-Heringa, Jorritsma-Lebbink, Karakus, Karimi, Kennedy-Doornbos, Niek Jan van Kesteren, Keunen, Klip-Martin, Kluit, Knapen, Koole, Krijnen, Meijer, Moonen, Oomen-Ruijten, Pijlman, Prins, Recourt, Rietkerk, Rosenmöller, Schalk, Stienen, Talsma, Veldhoen, Verkerk, Van der Voort en Lucas Vos.

Tegen stemmen de leden: De Vries, Van Wely, Van Apeldoorn, Baay-Timmerman, Berkhout, Beukering, Bezaan, Dessing, Faber-van de Klashorst, Frentrop, Gerkens, Van Hattem, Hermans, Hiddema, Janssen, Ton van Kesteren, Koffeman, Kox, Van der Linden, Nanninga, Nicolaï, Otten, Van Pareren, Prast, Raven, Van Rooijen en Van Strien.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met 46 stemmen voor en 27 stemmen tegen is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de stemmingen. Ik schors de vergadering voor tien minuten, waarna we verdergaan met de behandeling van het wetsvoorstel Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs, maar niet dan nadat ik het woord heb gegeven aan de heer Kox, die daarom vraagt.

De heer Kox i (SP):

Voorzitter. Voor de orde wil ik constateren dat dit wetvoorstel geen tweederdemeerderheid in deze Kamer heeft gehaald. Dat kan met het oog op de wetsgeschiedenis van belang zijn.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Kox. Ik schors de vergadering voor ongeveer tien minuten.

De vergadering wordt van 22.34 uur tot 22.43 uur geschorst.