T03641

Toezegging Delen plan van aanpak 'Seniorenkansenvisie' (36.067)De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Moonen (D66), toe dat zij aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal vragen het plan van aanpak 'Seniorenkansenvisie' ook met de Eerste Kamer te delen.


Kerngegevens

Nummer T03641
Status voldaan
Datum toezegging 23 mei 2023
Deadline 1 juli 2023
Verantwoordelijke(n) Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen
Kamerleden Ir. ing. C.P.M. Moonen (D66)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen pensioen
seniorenkansenvisie
Wet toekomst pensioenen
Kamerstukken Wet toekomst pensioenen (36.067)


Opmerking

Zie brief ‘Toelichting op moties en toezeggingen Seniorenkansenvisie’ van minister Van Gennip met kenmerk 2023-0000326554.

Uit de stukken

Handelingen I 2022-2023, nr. 33, item 8 - blz. 23.

Minister Schouten:

“Ik ben zeker bereid om mijn best te doen om met de sociale partners te kijken wat we ook na 2025 op het thema van de duurzame inzetbaarheid kunnen gaan doen. Ik proef bij de heer Crone dat hij eigenlijk wil dat het eerder stoppen met werken daar ook op tafel ligt. Dat gesprek wordt nu ongeveer opgestart met de sociale partners. Ik heb daar, eerlijk gezegd, nog niet aan tafel gezeten, want zij zijn eerst zelf begonnen om die gesprekken vorm te geven. Ik wil wel benadrukken dat wij nu in een tijd van arbeidsmarktkrapte zitten en dat het juist ideaal is dat wij eigenlijk iedereen in staat stellen om door te werken. Dat is echt de bedoeling van deze aanpak. Daarbij zal dit thema, wat je na 2025 doet met eventueel doorwerken of niet-doorwerken tot de pensioengerechtigde leeftijd, ook echt wel op tafel liggen, denk ik. Als dat aan de orde komt, is dat ook een onderdeel dat gewoon op tafel ligt. Maar ik ga niet vooruitlopen op wat daaruit komt, ook met het oog op de grote arbeidsmarktvraagstukken die we in deze tijd hebben.”

Mevrouw Moonen (D66):

“Ik ben wel gecharmeerd door wat de minister zei: gezond doorwerken, niet alleen tot aan je pensioen. Mag ik dat zo begrijpen dat ze ook bedoelt: gezond doorwerken tot na je pensioen? Heeft u concrete ideeën over doorwerken na je pensioendatum? Of is dat ook iets wat u eerst op een andere tafel heeft neergelegd? De fractie van D66 is hier bijzonder in geïnteresseerd. Ik heb in mijn eerste debat in de Eerste Kamer, in juli 2019, over de temporisering van de AOW, al aandacht gevraagd voor stimuleren dat mensen gezond kunnen doorwerken na hun pensioendatum.”

Minister Schouten:

“Dat is weer het andere uiterste. Hierover heeft mijn collega Van Gennip onlangs een heel plan van aanpak gestuurd naar de Tweede Kamer, de Seniorenkansenvisie. Ik weet niet of die ook de Eerste Kamer heeft bereikt. Ik houd de administratie van mijn collega's over wat ze wel of niet hiernaartoe sturen niet helemaal bij.”

De voorzitter:

“Het lijkt erop dat de Seniorenkansenvisie de Eerste Kamer nog niet bereikt heeft.”

Minister Schouten:

“Zal ik dan eens vragen of die hiernaartoe gestuurd kan worden?”

De voorzitter:

“Het lijkt me toch een belangrijke omissie.”

Minister Schouten:

“Daarmee zijn eigenlijk al heel veel concrete maatregelen genomen voor mensen die dat willen, zodat zij de mogelijkheid krijgen om door te werken na hun pensioengerechtigde leeftijd.”

Mevrouw Moonen (D66):

“Dat vind ik een goed idee. Laten we die Seniorenkansenvisie ook agenderen in de commissie SZW.”


Brondocumenten


Historie