Stemming Tijdelijke wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijsVerslag van de vergadering van 3 oktober 2023 (2023/2024 nr. 02)

Aanvang: 13.35 uur

Status: gerectificeerd


Stemming Tijdelijke wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en Wet voortgezet onderwijs 2020 in verband met de tijdelijke inrichting van tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen voor leerplichtige nieuwkomers en het versterken van de regierol van gemeentebesturen bij het aanbod van nieuwkomersonderwijs (Tijdelijke wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs) (36373).

(Zie vergadering van 26 september 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die namens de regering aanwezig is, opnieuw van harte welkom in de Eerste Kamer.

Wij stemmen over het wetsvoorstel 36373, Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en Wet voortgezet onderwijs 2020 in verband met de tijdelijke inrichting van tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen voor leerplichtige nieuwkomers en het versterken van de regierol van gemeentebesturen bij het aanbod van nieuwkomersonderwijs, kortweg de Tijdelijke wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs.

Er is vorige week om een hoofdelijke stemming gevraagd. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Mevrouw Perin-Gopie.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Perin-Gopie i (Volt):

Dank u wel, voorzitter. Volt stemt vandaag voor deze wet, omdat mijn fractie vindt dat we gevluchte leerplichtige kinderen geen minuut langer zonder onderwijs mogen laten zitten. Daarom is het belangrijk dat deze tijdelijke voorziening er nu komt, maar Volt vindt het van groot belang dat deze kinderen hiermee niet vast komen te zitten in een tijdelijke oplossing. Er moet snel een structurele oplossing komen voor leerplichtige jongeren die in Nederland verblijven. Daarbij moeten schoolbesturen structureel gefaciliteerd worden om deze jongeren onderwijs aan te bieden. Die structurele oplossing moet daarnaast worden meegenomen bij wet- en regelgeving voor een humaan opvangbeleid.

De voorzitter:

Wilt u deze stemverklaring nu afronden?

Mevrouw Perin-Gopie (Volt):

Ja. Ik sluit me daarom ook aan bij wat mijn collega Koekkoek in de Tweede Kamer heeft gezegd. Een goede opvang is niet alleen een dak boven je hoofd, maar ook een veilige omgeving en een thuisbasis. Daar hoort onderwijs ook bij.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Perin-Gopie. Dan mevrouw Van Bijsterveld.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Van Bijsterveld i (JA21):

Dank u wel, voorzitter. Wij zijn namens de JA21-fractie tegen dit wetsvoorstel, maar niet omdat we tegen onderwijs zijn. Daar zijn wij voor, maar wij zijn wel tegen deze wet, die naar onze mening geen oplossing is voor de oorzaak hiervan. Ook vinden wij dat de praktijk vraagt om flexibiliteit en dat de bureaucratie in dit wetsvoorstel daar absoluut niet aan gaat bijdragen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Van Bijsterveld. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? De heer Schalk namens de SGP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Schalk i (SGP):

Dank u wel, voorzitter. De SGP vindt dat we niet moeten morrelen aan de Grondwet en aan artikel 23 van de Grondwet. Dat gebeurt wél op het moment dat we de overheden een aanwijzingsbevoegdheid geven om zowel openbaar als bijzonder onderwijs een verplichting op te leggen voor een bepaalde vorm van onderwijs. Daarom zal de fractie van de SGP tegenstemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Schalk. Dan de heer Van Strien namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Strien i (PVV):

Dank u wel, voorzitter. De PVV stemt tegen deze wet, omdat deze wet ten koste gaat van het onderwijs aan bestaande Nederlanders. We zitten nu eenmaal op dit moment al met een enorm lerarentekort. Deze wet levert daar geen oplossing voor.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Strien. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? De heer Van Meenen namens D66.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Meenen i (D66):

Voorzitter. Elk kind dat in Nederland is, heeft recht op onderwijs, ook deze kinderen. Ik heb vorige week namens GroenLinks, PvdA en Volt hier mogen staan om dat recht te verdedigen. Daar kan geen ander recht, in de Grondwet of waar dan ook, tegenop. Alle kinderen in Nederland, ongeacht hoe je naar asiel en migratie kijkt, hebben dat recht. Deze wet helpt om duizenden kinderen die nu geen onderwijs krijgen, dat recht te geven. Daarom stemmen mijn fractie en ongetwijfeld ook de andere fracties namens wie ik mocht spreken, van harte voor deze wet.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Meenen. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Ik verzoek de leden zo dadelijk duidelijk hun stem met het woord "voor" dan wel "tegen" uit te brengen, zonder enige bijvoeging.

In stemming komt het wetsvoorstel.

Vóór stemmen de leden: Janssen, Janssen-van Helvoort, Jaspers, Kaljouw, Karimi, Kemperman, Klip-Martin, Kluit, Van Knapen, Koffeman, Kox, Kroon, Lagas, Van Langen-Visbeek, Marquart Scholtz, Martens, Van Meenen, Meijer, Moonen, Nicolaï, Panman, Perin-Gopie, Petersen, Prins, Ramsodit, Rietkerk, Van Rooijen, Roovers, Rosenmöller, Van de Sanden, Schippers, Talsma, Thijssen, Van Toorenburg, Veldhoen, Visseren-Hamakers, Vogels, Vos, Walenkamp, Aerdts, Van Apeldoorn, Bakker-Klein, Van Ballekom, Belhirch, Van den Berg, Bovens, Bruijn, Croll, Crone, Dittrich, Doornhof, Fiers, Van Gasteren, Goossen, Van der Goot, Griffioen, Van Gurp, Hartog, Heijnen, Holterhues en Huizinga-Heringa.

Tegen stemmen de leden: Van den Oetelaar, Schalk, Van Strien, Baumgarten, Bezaan, Van Bijsterveld, Dessing, Van Dijk, Faber-van de Klashorst en Van Hattem.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met 61 stemmen voor en 10 stemmen tegen is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.