36.373

Tijdelijke wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijsDit wetsvoorstel voorziet in de wijziging van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en Wet voortgezet onderwijs 2020 (WVO 2020) waarmee schoolbesturen in staat gesteld kunnen worden om ook bij een grote toestroom van nieuwkomers voldoende onderwijsplekken te verzorgen voor hen en aldus te verzekeren dat nieuwkomers onmiddellijk worden opgenomen binnen het bestaande onderwijsbestel. Met een tijdelijke nieuwkomersvoorziening heeft een schoolbestuur ruimte om binnen de grenzen die dit wetsvoorstel geeft, af te wijken van de voorschriften in de WPO en WVO 2020.

Doel van dit voorstel is het voorzien in maatregelen die ervoor moeten zorgen dat er in Nederland voor alle leerplichtige jongeren voldoende onderwijsplekken zijn. Sinds februari 2022 heeft de toestroom van nieuwkomers een grote vlucht genomen. Dat heeft er onder andere toe geleid dat inmiddels bijna 20.000 jongeren uit Oekraïne een plek hebben gekregen in het onderwijs, bovenop de bestaande groep van nieuwkomers. Naar verwachting zal de toestroom van nieuwkomers verder toenemen. Dit wetsvoorstel bevat twee typen maatregelen die ervoor moeten zorgen dat er in Nederland voor alle leerplichtige jongeren voldoende onderwijsplekken zijn. Ten eerste bevat het wetsvoorstel een overlegplicht voor schoolbesturen om onder regie van het gemeentebestuur samen het onderwijsaanbod voor nieuwkomers te organiseren. Ten tweede bevat het wetsvoorstel regels die het mogelijk maken om in geval van nood tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in te richten.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, B) is op 5 juli 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD en BBB.

Tegen: SGP, CDA, JA21, PVV, FVD en Groep Van Haga.

Het CDA heeft na de stemming aangegeven geacht te willen worden voor het wetsvoorstel te hebben gestemd.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 oktober 2023 na een hoofdelijke stemming met 61 tegen 10 stemmen aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, CDA, Volt, SP, PvdD, VVD, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: SGP, PVV, FVD en JA21.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 26 september 2023. Tijdens het debat is de motie-Van Meenen (D66) c.s. over een herziene inrichting van de asielprocedure en de asielketen (EK, E) ingediend. De motie is diezelfde dag aangehouden.

De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft op 12 december 2023 de brief van de staatssecretaris van J&V over het reduceren van gedwongen verplaatsingen van kinderen (EK, G met bijlage) besproken, naar aanleiding van de toezegging T03726 met het verzoek om een appreciatie van de motie-Van Meenen c.s. over een herziene inrichting van de asielprocedure en de asielketen (EK, E).


Kerngegevens

ingediend

5 juni 2023

titel

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en Wet voortgezet onderwijs 2020 in verband met de tijdelijke inrichting van tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen voor leerplichtige nieuwkomers en het versterken van de regierol van gemeentebesturen bij het aanbod van nieuwkomersonderwijs (Tijdelijke wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

50