Verslag van de vergadering van 11 juli 2023 (2022/2023 nr. 42)

Aanvang: 13.48 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

- het wetsvoorstel Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg) (35515);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (35870);

- het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 29 augustus 2021 te Abu Dhabi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken (Trb. 2021, 116) (36232-(R2174));

- het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 29 augustus 2021 te Abu Dhabi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten inzake uitlevering (Trb. 2021, 117) (36233-(R2175));

- de brief van de voorzitters van de vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat d.d. 6 juli 2023 aan de Voorzitter van de Eerste Kamer over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij de wetgevende EU-voorstellen inzake economische governance (COM(2023) 240, 241, 242) (36290, letter D);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Algemene wet bestuursrecht en de Faillissementswet in verband met de rechtsbescherming bij de afwikkeling van verzekeraars en enige andere verbeteringen in het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars (Wijzigingswet herstel en afwikkeling van verzekeraars) (36314);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en de Algemene douanewet ter opheffing van de geheimhoudingsplicht in verband met het verstrekken van gegevens aan de inspectie belastingen, toeslagen en douane (Wet opheffing geheimhoudingsplicht ten behoeve van de inspectie belastingen, toeslagen en douane) (36324).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Wenst een van de leden stemming over de wetsvoorstellen of de brief?

Ik heb begrepen dat mevrouw Aerdts over de genoemde brief stemming wenst. Daartoe zal het stuk van de hamerstukkenlijst worden afgevoerd en aan de stemmingslijst worden toegevoegd. Kan de Kamer zich hierin vinden? Dat is het geval.

Wenst een van de leden stemming over een van de overige wetsvoorstellen die als hamerstuk zijn geagendeerd? Dat is niet het geval.

De wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Dat is niet het geval.