36.462

Invoering bevoegdheid lokaal gezag BES tot oplegging last onder bestuursdwang drugspandenDit wetsvoorstel wijzigt de Opiumwet 1960 Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: BES), waardoor gezaghebbers van openbare lichamen BES de bevoegdheid krijgen om drugspanden te sluiten. Momenteel kunnen drugspanden alleen gesloten worden door gezaghebbers als de openbare orde wordt verstoord. Het aantal drugspanden waarbij geen sprake is van een dergelijke verstoring neemt de laatste jaren toe. Onderhevig wetsvoorstel maakt daarom een pandgerichte aanpak mogelijk.

Met dit wetsvoorstel wordt de mogelijkheid gecreëerd voor gezaghebbers van openbare lichamen BES om woningen, lokalen of daarbij behorende erven te sluiten als daarin of daarop drugs aanwezig zijn, worden verkocht, afgeleverd of verstrekt. Ook is de voorgestelde bevoegdheid van toepassing als voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die bestemd zijn voor de in-, uit- en doorvoer of voor het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en vervoeren van drugs. Onderhevig wetsvoorstel beoogt de nadelige effecten van de productie en distributie van, handel in en het gebruik van drugs op de BES-eilanden tegen te gaan. Het voorstel introduceert een stappenplan, waarbij eerst een waarschuwing of last onder dwangsom wordt opgelegd voordat een pand wordt gesloten. Bij het toepassen van de voorgestelde bevoegdheid is de gezaghebber gehouden aan de beginselen van behoorlijk bestuur.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

13 november 2023

titel

Wijziging van de Opiumwet 1960 BES in verband met de invoering van de bevoegdheid voor het lokaal gezag van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot de oplegging van een last onder bestuursdwang ten aanzien van drugspanden

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

6