Pakket Belastingplan 2024: debat samengevatDe Eerste Kamer debatteerde twee dagen over zeventien wetsvoorstellen, waaronder het Belastingplan 2024, die betrekking hebben op allerlei fiscale maatregelen die het demissionaire kabinet wil nemen per 1 januari 2024. De wetsvoorstellen hebben onder meer betrekking op klimaatmaatregelen voor de glastuinbouw, koopkrachtondersteuning en bedrijfsopvolging. Behalve staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst), namen ook minister Jetten (Klimaat en Energie) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) namens de regering deel het debat. De senaat stemt dinsdag 19 december over de wetsvoorstellen en 22 moties.

Een terugkerende zorg van de Kamer is de omvang van het pakket aan maatregelen en de beperkte tijd waarin de beide Kamers dit moeten behandelen. De meeste woordvoerders drongen er dan ook bij de regering op aan om de begrotingscyclus anders in te richten en de voorstellen niet pas in te dienen op Prinsjesdag, als ze al op 1 januari in werking treden. Behalve hierover ging het debat ook over de afbouw van fossiele subsidies, de Belastingdienst, de marginale druk, de koopkracht, het belasten van vermogen en het kindgebonden budget. Bovendien leverden de amendementen die eind oktober door de oude Tweede Kamer zijn aangenomen ook veel vragen op over de gevolgen ervan voor de samenhang tussen de voorstellen. Met name over de versobering van de expat- of 30%-regeling, de verhoging van de bankenbelasting en de fiscale maatregelen voor de glastuinbouw had de Eerste Kamer veel vragen.


Impressie van het debat

BBB: Belastingheffing moet eerlijk, eenvoudig en efficiënt zijn

Senator Heijnen (BBB) hield zijn maidenspeech. Hij zei dat belastingheffing volgens de BBB aan 3 uitgangspunten moet voldoen: eerlijk, eenvoudig en efficiënt. Hij noemde het Pakket Belastingplan te omvangrijk, waardoor een zorgvuldige behandeling in het gedrang komt. Hij vroeg daarom om een toezegging dat volgend jaar alleen voorstellen worden gedaan met een duidelijke onderlinge samenhang. Ook pleitte Heijnen voor een echt goed belastingsysteem voor vermogensinkomsten inrichten, en niet langer te werken met een boxen-stelsel. Over de amendementen die de oude Tweede Kamer eind oktober heeft aangenomen maakte Heijnen zich zorgen. Het past volgens hem niet om dergelijke wijzigingen door te voeren zonder uitgebreid onderzoek naar de gevolgen voor alle groepen. Ten aanzien van de klimaatmaatregelen onderschrijft de BBB dat het belangrijk is om goed voor de natuur te zorgen en over te stappen naar duurzame energiebronnen. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor kernenergie, aldus Heijnen. Hij voegde hieraan toe dat het belangrijk is om bij alle fiscale klimaatmaatregelen een aantal zaken voor ogen te houden, zoals het bieden van voldoende handelingsperspectief houden en zelfvoorzienend te zijn. Over de Wet minimumbelasting 2024 houdt BBB grote twijfels ten aanzien van de kosten en de uitvoerbaarheid, zowel voor het bedrijfsleven als voor de Belastingdienst.

D66: Ondersteunen koopkracht, duurzaamheid en innovatiekracht

Senator Moonen (D66) zei dat voor haar fractie de kern van het fiscale beleid vergroening, aantrekkelijk belastingklimaat en aanpak van belastingontduiking en ontwijking is. Ze is voorstander van het verlagen van de belasting op werk en verhogen van belasting op vermogen. Betaald werk is de weg uit de armoede, maar dan moet werken wel lonend zijn, zei Moonen. Het verhogen van de arbeidskorting is in dat opzicht een effectief instrument. Ze gaf de regering complimenten voor het inzetten van gerichte maatregelen om armoede te voorkomen. Ook was ze tevreden dat het kabinet per fiscale maatregel de doenlijkheid ervan heeft aangegeven. Het verbaasde haar dat uit onderzoek blijkt dat het proces van uitvoeringstoetsen bij het ministerie van Financiën niet op tijd plaatsvindt. Voor Moonen worden in de bouwstenen voor het toekomstig belastingstelsel waaraan de regering werkt, een verschuiving van belasting op arbeid naar vermogen meegenomen, een inclusievere, circulaire economie. Ze haalde minister Kuipers aan die heeft voorgesteld dat bedrijven die slecht zijn voor de gezondheid meer belasting moeten betalen. Ze vroeg de staatssecretaris of hij dit herkende en of dit wordt meegenomen.

ChristenUnie: Focus op structurele verbetering belastingstelsel

Ook senator Holterhues (ChristenUnie) zei dat het pakket te omvangrijk is om in een korte tijd te behandelen. Hij wees er op dat bij sommige maatregelen de noodzaak ontbreekt voor invoering per 1 januari 2024. Energie en aandacht zou wat zijn fractie betreft gericht moeten zijn op structurele verbetering van het hele belastingstelsel, in plaats van op kleine afzonderlijke reparaties. Hij vroeg of een deel van de voorgestelde wetgeving ook los of in een volgend belastingplan behandeld had kunnen worden. Hij wees verder op de werkdruk bij de Belastingdienst. Die zou overbelast zijn. Holterhues wilde weten hoe de staatssecretaris hier naar kijkt, ook met het oog op de bundeling van wetsvoorstellen. De ChristenUnie steunt de verhoging van het accijnstarief op tabak, en wil dit verbreden naar de e-sigaretten. Hij riep het kabinet op hier echt werk van te maken. Het Belastingplan voor de BES-eilanden kan op gespannen voet staan met de armoedebestrijdingsopgave van het kabinet, waarschuwde Holterhues. Ten aanzien van de glastuinbouw is de ChristenUnie voorstander van het omschakelen naar een circulair systeem. De fractie vreest echter dat het voorliggende wetsvoorstel te hard van stapel loopt. Al met al zijn de maatregelen die voorliggen een stap in de juiste richting, besloot Holterhues.

PVV: Koopkracht kind van de rekening

Senator Van Strien (PVV) ziet een steeds sterkere mate van sturing door belastingen om mensen zo hun gedrag te laten veranderen. Ook het redden van de aarde is erbij gekomen, zei hij. Twee wetsvoorstellen zijn de PVV-fractie een gruwel in dit opzicht, maar Van Strien ziet de klimaatambitie ook in andere wetten. De koopkracht is echter het kind van de rekening. Het mkb is uitgemergeld: dit jaar zijn 52% bedrijven meer failliet dan vorig jaar, en de echte faillissementsgolf moet nog komen. 60% van de Nederlandse huishoudens is financieel ongezond of kwetsbaar. Dat maakt de basis om belasting te heffen steeds smaller, waarschuwde Van Strien. Bovendien jaagt het belasten van het bedrijfsleven die bedrijven alleen maar weg. Hij vroeg de staatssecretaris of er al een begin is gemaakt met de vereenvoudiging van het toeslagenstelsel. De Wet fiscale maatregelen industrie en elektriciteit behoort volgens de PVV tot de meest onbegrijpelijke wetsvoorstellen uit het pakket. Hij vroeg wat de logica is om de bedrijven die het betreft extra te belasten. Is afbraak of wegjagen van de Nederlandse industrie het doel van dit kabinet? De maatregelen voor de glastuinbouw noemde Van Strien een kamikazebeleid. Wat is het werkelijke doel van het kabinet waardoor juist de meest innovatieve bedrijven meest geraakt worden, wilde hij weten. Hij besloot met de vaststelling dat ondanks de amendementen van de Tweede Kamer het pakket opnieuw een verslechtering voor burgers en bedrijven betekent.

GroenLinks-PvdA: Fiscale akkoorden op onderdelen

Senator Martens (GroenLinks-PvdA) sprak mede namens OPNL. Ook hij ging in op de amendementen van de Tweede Kamer. Uit de uitvoeringstoetsen blijkt namelijk dat sommige niet goed uitvoerbaar zijn. Twee amendementen hebben zelfs een rood vlaggetje gekregen. Martens vroeg of de secretaris dit gaandeweg nog kan repareren of dat de Eerste Kamer daar nog iets aan kan of moet doen. De lessen voor de toekomst zijn volgens hem dat fiscale wetgeving op bredere steun zou moeten kunnen rekenen, dan op een meerderheid plus 1. Hij wees daarbij naar Denemarken waar fiscale akkoorden worden gesloten op onderdelen. Over de fiscale klimaatmaatregelen zei hij dat wanneer bedrijven te veel beschut worden voor de onvermijdelijke ontwikkelingen, zij tot kasplantjes worden gemaakt. De snelheid van de afbouw van fossiele subsidies moet realistisch zijn, maar er is überhaupt nog geen sprake van afbouw van fossiele subsidies, zei Martens. Is bij de glastuinbouw overwogen om het oorspronkelijke pad te volgen en om extra bij te dragen aan het maken van de transitie, vroeg hij. Bestrijding van belastingontwijking en -ontduiking is nodig om vertrouwen van burger te houden. Hij prees de inzet van de staatssecretaris. Martens zei dat zijn fractie een balans wil tussen het belasten van arbeidsinkomen en het belasten van vermogen, om te beginnen met het meer gelijktrekken ervan. Tot slot wilde hij weten of er in het komende fiscale jaar een vereenvoudiging van het stelsel zal zijn of toch een toename van de complexiteit.

Volt: Afstemmen binnen de EU belangrijk

Senator Hartog (Volt) lijkt een rustiger afweging van de door de Tweede Kamer ingediende amendementen van belang en mogelijk met name bij de fiscale regelingen. De eventuele afbouw van die regelingen is gebaseerd op een evaluatierapport, of zou dat in ieder geval moeten zijn. Ook is het volgens hem van belang om regelingen binnen de Europese Unie (EU) af te stemmen, zoals de expatregeling. Volgens Volt zou de basis voor het heffen van belastingen op z'n minst kunnen worden geharmoniseerd, zoals ook bij de btw het geval is. Dat is van groot belang voor de grensregio's en het geeft duidelijkheid over de voorwaarden waaronder ondernemers aan beide zijden van de grens opereren, zei Hartog. Hij noemde tot besluit het uiteindelijke pakket evenwichtig.

50PLUS: Bestuurlijke en inhoudelijke redenen voor tegenstem

Senator Van Rooijen (50PLUS) was teleurgesteld dat er opnieuw een pakket in dezelfde vorm ligt en het advies van de Raad van State niet is opgevolgd om alleen maatregelen in onderlinge samenhang voor te leggen. Het kabinet volhardt blijkbaar in de gewoonte. Als we dit niet in de chambre de réflexion verwerpen, waar dan wel, stelde Van Rooijen. Het venijn van het pakket zit volgens hem in de beperking van de inflatiecorrectie bij de belastingschijven. Dit is zeer ongewenst en kan leiden tot ongewenste fiscale frivoliteiten in de toekomst. Hoe harder de burger door de inflatie in koopkracht achteruitgaat, des te harder komt de klap van het onthouden van de inflatiecorrectie aan bij de burger. Volg de koninklijke route en pas de wet van de inflatiecorrectie gewoon toe, riep Van Rooijen het kabinet op. Volgens hem betekent het verhogen van het toptarief in box 2 en 3 dat het globaal evenwicht wordt verstoord. Hij sprak zich verder uit tegen de verhoging van de bankenbelasting omdat de nadelen en risico's groot zijn. De indirecte fiscalisering van de AOW gaat richting de 100%. Het gevolg is volgens Van Rooijen dat gepensioneerden, juist degenen met kleine pensioenen, worden getroffen door een belastingverhoging. Hij noemde een nieuw belastingstelsel broodnodig. Het inkomens- en participatiebeleid heeft geleid tot ongekende belastingverlagingen voor werkenden waarvan niet meer werkenden zijn uitgesloten, zei Van Rooijen. Hij zal om bestuurlijke en inhoudelijke redenen tegen het belastingplan stemmen, wel met zwaar gemoed.

PvdD: Belangen dieren worden genegeerd

Senator Visseren-Hamakers (PvdD) betoogde dat het kabinet een verkeerd perspectief van brede welvaart hanteert. Het gaat alleen uit van de welvaart van mensen; de belangen van dieren worden genegeerd. De PvdD beschouwt brede welvaart meer ecocentrisch. Visseren vroeg of het kabinet bereid is tot gehele of gedeeltelijke afbouw van fossiele subsidies in 2025. Dit zijn niet de enige subsidies die doelmatigheid en rechtmatigheid van het duurzaamheidsbeleid in de weg kunnen staan. Te denken valt volgens Visseren aan financiële prikkels voor verschillende economische sectoren, bijvoorbeeld de landbouw, de mobiliteit en de industrie, die direct of indirect negatieve milieugevolgen kunnen hebben. Ten aanzien van de herinvesteringsregeling ziet de PvdD een aantal risico's. Hoe kan worden voorkomen dat bijvoorbeeld een veehouderij even verderop een nieuw bedrijf start met dieren die het in het eerdere bedrijf niet hield, vroeg Visseren aan de staatssecretaris. Over de verhoging van de verbruikersbelasting op alcoholvrije dranken zei zij dat de wet ongetwijfeld de juiste intentie had, maar in deze uiteindelijke vorm is het een mislukte suikertaks. De wet maakt meer kapot dan je lief is, aldus Visseren.

SP: Koopkracht blijft beperkt

Volgens senator Van Apeldoorn (SP) is veel van wat voorligt een verbetering, maar kan het nog wel beter. De kernvraag is hoe en bij wie je de belasting ophaalt. De SP wil vooral de vervuiler laten betalen in plaats van subsidiëren. Van Apeldoorn is blij met versobering van de expatregeling. Over de bedrijfsopvolgingsregeling zei hij dat deze niet zo effectief is, bovendien is er sprake van misbruik. Beter zou zijn om de erfbelasting te verhogen. Volgens Van Apeldoorn kunnen belastingen een prikkel zijn voor goed gedrag, maar ook een middel voor eerlijke verdeling. Het kabinet zegt dit uitgangspunt te delen, maar de praktijk laat anders zien. Via de belastingen kan en moet worden herverdeeld en daarmee gezorgd voor bestaanszekerheid. Het kabinet heeft een aantal maatregelen genomen, maar er volgens Van Apeldoorn meer nodig. Dat kan door het belastingstelsel progressief te maken in plaats van degressief. Hij vroeg waarom het kabinet niet meer heeft gedaan, waarom zo voorzichtig. Koopkracht blijft erg beperkt. Wel is de SP blij met de intensivering van het kindgebonden budget. Als het goed is, gaat kinderarmoede verder dalen. Van Apeldoorn gaat ervan uit dat het kabinet zo nodig aanvullende maatregelen zal nemen. Tot besluit vroeg hij of de regering een plan heeft klaarliggen in het geval de gasprijs deze winter onverhoopt stijgt.

VVD: Zonder ondernemers is de overheid nergens

Senator Geerdink (VVD) zei dat het belastingplan zeer negatieve effecten heeft op het vestigingsklimaat, op de concurrentiekracht van Nederland en op het innovatieve vermogen van Nederlandse ondernemingen, waarin bedrijven en ondernemers niet gekoesterd maar zwaar belast worden. Dat komt door de amendementen die zijn aangenomen in de Tweede Kamer. De VVD worstelt om voor het belastingplan te stemmen, omdat de fractie de gevolgen van de amendementen onvoldoende kan wegen. De fractie laat het definitieve oordeel afhangen van het debat. Zonder ondernemers is de overheid nergens, aldus Geerdink. We moeten ondernemerschap blijven aanmoedigen. Over de versobering van de expatregeling, zei zij dat 1 op de 5 internationale ondernemingen overweegt te vertrekken. Voorspelbare fiscale regels zijn van belang voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Het amendement is dan ook zeer onwenselijk, aldus Geerdink. Over het nieuwe box 3-stelsel, zei zij dat dit schijnbaar nog steeds onuitvoerbaar is. De internationale concurrentiepositie van de bancaire sector wordt direct geraakt door de verhoging van de bankenbelasting. Tot slot vroeg Geerdink of de Belastingdienst het werk aan kan, aangezien de dienst nog niet op sterkte is en de complexiteit van het werk niet afneemt.

JA21: Verdienvermogen wordt ondermijnd

Volgens senator Baumgarten (JA21) voert het kabinet een te expansief begrotingsbeleid. De staatssecretaris heeft voor de behandeling in de Tweede Kamer al de randen opgezocht: het grote herverdelen was ingezet. Dit alles gebeurde vanuit de vermoedelijke gedachte dat de overheid beter dan de burger weet hoe de euro uitgegeven en herverdeeld moet worden. Over het algemeen geldt echter: als je iets belast, krijg je er minder van, aldus Baumgarten. Het is nu de taak van de Eerste Kamer om op te letten dat er geen extra belastingdruk komt, en dat de wetgeving uitvoerbaar is, zei hij. Niet alleen ondernemen maar ook werken wordt ontmoedigd en dat kost Nederland netto welvaart. Baumgarten vroeg welke concrete maatregelen het kabinet voorstelt om marginale druk te verlagen. Ook wilde hij weten hoe en wanneer de regering denkt te bewerkstelligen dat de belastingdruk internationaal gelijk getrokken kan worden. Alleen welvarende landen kunnen klimaatbeleid betalen. Wat er nu gebeurd is dat NL wordt verarmd, en dat betekent dat het klimaatbeleid niet kan worden betaald, zei Baumgarten. JA21 is niet erg enthousiast omdat op de lange termijn het verdienvermogen van burger, ondernemers en bedrijven wordt ondermijnd.

SGP: Grote gevolgen marginale druk eenverdieners

Ook senator Schalk (SGP) wees op het record aan wetsvoorstellen. Hij vroeg of de staatssecretaris bereid is een dringende aanbeveling aan zijn opvolger te doen om belastingplan tot de juiste proporties terug te brengen, met name door wetten meer verspreid over het jaar in te dienen. Over het wetsvoorstel voor de glastuinbouw zei Schalk dat kleine tuinders zwaarder worden belast dan grote tuinders. Er is enige verbetering door een amendement van de Tweede Kamer, maar die is relatief. Vraag blijft hoe het staat met de concurrentiepositie van de kleine tuinders ten opzichte van de grote tuinders in het kader van dit wetsvoorstel. Over de stijging van de proceskostenvergoeding zei Schalk dat het nu zo duur wordt gemaakt dat burgers er vanaf zien. Volgens de SGP gaan de klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit veel te snel. Waarom niet enige rust in het afschaffen van die vrijstellingen, vroeg Schalk. Over de marginale druk voor eenverdieners zei hij dat de gevolgen van de maatregelen gigantisch zijn voor de koopkracht van eenverdieners. De prikkel om iedereen de arbeidsmarkt op te jagen, is niet meer van deze tijd. Het steekt dat wij niet in staat blijken te zijn - in weerwil van allerlei toezeggingen - om hier daadwerkelijk stappen in te zetten, besloot Schalk.

FVD: Veel te optimistisch en onrealistisch

Senator Van den Oetelaar (FVD) zei dat er minder regels en belastingen zouden moeten komen, in plaats van meer. Steeds meer Nederlanders die succesvol hebben bijgedragen aan de welvaart, overwegen om ons land te verlaten of hebben dit reeds gedaan. Ditzelfde geldt helaas ook voor bedrijven, aldus Van den Oetelaar. Volgens hem is de Belastingdienst structureel niet in staat om de wet uit te voeren. De agrarische sector ligt al jaren onder vuur: deze ondernemers is de arbeidsvreugde allang ontnomen en binnenkomt daar ook nog een btw-stijging bij. Voor veel familiebedrijven zal dit het laatste zetje zijn. Ook vroeg Van den Oetelaar aandacht voor de belasting op paardenwagens die omhoog gaat. Deze paardenwagens zijn zeer goed uitgerust, terwijl de aanhangers onveilig zijn. Bij verhoging van de belasting op de wagens, zullen veel mensen toch kiezen voor de onveilige aanhangers. Dit weegt volgens de FVD niet op tegen de belastinginkomsten die de maatregel zou opleveren. Het Belastingplan is een veel te optimistische en onrealistische prognose van wat er naar de schatkist zal gaan. De schade aan de economie is onvoldoende meegewogen, besloot Van den Oetelaar.

CDA: Willekeurig geshopt door de Tweede Kamer

Volgens senator Bakker-Klein (CDA) is er door de Tweede Kamer willekeurig geshopt in het Belastingplan 2024. De amendementen gaan ten koste van de voorspelbaarheid en de degelijkheid. Verschillende amendementen hebben bovendien ook een negatief effect op het vestigingskwaliteit, aldus Bakker. De CDA-fractie maakt zich zorgen over de aanpassing van de expatregeling, een onvoldoende doordachte invoering van de maatregel om de inkoop van eigen aandelen al per 2025 te belasten, het ontbreken van een hardheidsclausule in de energiebelasting op gas voor bedrijven die geen ander handelingsperspectief hebben, het beperken van de vrijstelling van elektriciteitsopwekking terwijl er nog onvoldoende alternatieven voor de betrokken bedrijven zijn ontwikkeld, de schadelijke effecten van de verhoging van de tarieven in box 2 en box 3 voor met name het mkb, het risico van een stapeling van alle maatregelen die onze industrie raken en de gevolgen daarvan voor het totale weglekrisico van industriële bedrijvigheid uit Nederland. Burgers en bedrijven zouden mogen verwachten dat de overheid een betrouwbare partner is, besloot Bakker.

Beantwoording door de regering

Minister Jetten voor Klimaat en Energie ging in op de afbouw van een aantal fiscale voorzieningen. Fossiele voordelen passen niet meer bij klimaatopgave, zei hij. De glastuinbouw is een sterke, innovatieve sector, maar de energietransitie in de glastuinbouw zal niet vanzelf gaan. Het kabinet heeft het amendement van de Tweede Kamer verwerkt. Per saldo is er sprake van een gelijke prijsprikkel: de last komt door het amendement meer bij de grotere tuinders terecht in plaats van bij de kleinere. Wat betreft de bestaande vrijstelling van energiebelasting voor onder andere glas en baksteen: dat gaat om fossiele regelingen en wordt daarom geschrapt. Door het vervallen van de vrijstelling wordt de grondslag voor de energiebelasting vergroot en dat levert meer op aan belasting. Nederland loopt hiermee voorop, aldus minister Jetten.

Volgens minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen is het niet genoeg om de tekorten op de arbeidsmarkt te stimuleren via de inkomstenkant, maar is het van belang om te zorgen voor een samenhang van verschillende maatregelen om de tekorten te verkleinen. Dat gebeurt ook in de bouwstenennotitie waaraan het kabinet werkt. Over het armoede- en koopkrachtbeleid zei zij dat de kinderarmoede daalt nog steeds. Volgens Schouten lijken de maatregelen die genomen zijn voor het vergroten van de koopkracht terecht te komen bij de groepen die het het meest nodig hebben.

Staatssecretaris Van Rij van Financiën zei dat het kabinet een poging heeft gedaan om de fiscale wetgeving te spreiden, maar dat dit gezien de planning van de Miljoenennota niet geheel gelukt is. Het kabinet heeft er wel bewust voor gekozen om maatregelen die voorheen nog wel eens in het Belastingplan werden 'verstopt', apart in een wetsvoorstel te zetten. Zo hebben beide Kamers de gelegenheid een inhoudelijk debat te kunnen voeren en niet voor het dilemma komen te staan dat niet tegen het hele plan hoeft te worden gestemd, als met het met slechts een onderdeel oneens is. Een voorbeeld van zo'n voorstel dat apart is ingediend is het wetsvoorstel voor de bedrijfsopvolging. Grote systeemveranderingen in het belastingstelsel kunnen niet voordat de heffingsketens zijn gemoderniseerd. De Belastingdienst kan in 2027 de eerste grote stelselwijziging aan. Van Rij is gematigd positief over de inzet en de middelen. Het aandachtspunt blijft de arbeidskrachten, zowel het werven van nieuwe als ervoor zorgen dat ze blijven.


Moties

Er zijn 22 moties ingediend:

 • De motie-Van Rooijen overweegt dat zorgvuldige en tijdige behandeling van belastingwetgeving alleen kan worden gegarandeerd wanneer het Belastingplan veel eerder wordt ingediend dan op Prinsjesdag; en verzoekt de regering daarom snel concrete stappen te zetten zodat hiermee met ingang van de komende begrotingscyclus een begin wordt gemaakt. Deze motie is ontraden.
 • De motie-Heijnen verzoekt de regering in 2024 een nadere analyse te maken van alle effecten van de tariefsverhogingen in box 2 en 3 en deze analyse te delen met de Kamer en verzoekt de regering om in het Belastingplan 2025 de uitkomsten van deze analyse mee te nemen en de tarieven box 2 en box 3 vast te stellen rekening houdende met deze uitkomsten waarbij het globale evenwicht tussen de DGA-ondernemer enerzijds en de IB-ondernemer anderzijds hersteld wordt en tevens rekening wordt gehouden met de ondernemersrisico's van ondernemers. De staatssecretaris vroeg de indiener om de motie aan te houden.
 • De motie-Heijnen verzoekt de regering een impactanalyse te doen van de afbouw van de vrijstellingen op: 1. Netcongestie; 2. de bijdrage die WKK-installaties kunnen leveren aan de flexibilisering van het stroomnet; 3. de reële alternatieven die industriële bedrijven hebben voor decarbonisatie vóór 2030; 4. de impact op de CO2-emissies; 5. de kosten voor de afnemers van industriële WKK's en deze analyse uiterlijk in het tweede kwartaal 2024 aan de Kamer te zenden. Deze motie kreeg het advies 'oordeel Kamer'.
 • De motie-Heijnen verzoekt de regering om nader overleg te voeren met de metallurgische en mineralogische industrieën om zeker te stellen dat de gehanteerde uitgangspunten voor het afschaffen van de vrijstellingen juist zijn en dat deze analyse volledig en juist is; en verzoekt de regering om de voorgenomen analyse van naar voren te halen, de uitkomsten daarvan met de Kamer te delen en op basis van deze evaluatie met een alternatief voorstel in het Belastingplan 2025 te komen dat minder schadelijk uitpakt voor de economie. Deze motie kreeg het advies 'oordeel Kamer'.
 • De motie-Heijnen verzoekt de regering een voorstel uit te werken voor een hardheidsclausule in de energiebelasting op gas, gericht op bedrijven zonder handelingsperspectief, en deze te implementeren in het Belastingplan 2025 met terugwerkende kracht naar 1 januari 2024. Deze motie is ontraden.
 • De motie-Heijnen verzoekt de regering om, vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid, proportionaliteit en uitvoerbaarheid, het amendement inzake de proceskostenvergoedingen voor verkeersboetes niet in werking te laten treden, het daarover ingestelde onderzoek door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) af te wachten en hierover overleg te voeren met de sector. Deze motie is ontraden.
 • De motie-Holterhues verzoekt de regering om onderzoek te doen naar de koopkrachteffecten van de voorgestelde verhoging van het percentage van het vergelijkingsloon vanuit het perspectief van het netto-inkomen van kleine ondernemers met een bv of nv op de BES-eilanden bestaande uit een gebruikelijk loon en een winstuitkering en deze te toetsen aan het bestaansminimum. Deze motie kreeg het advies 'oordeel Kamer'.
 • De motie-Martens spreekt uit dat het wenselijk is dat kabinetten werken met een meerjarige fiscale wetgevingsagenda voor de duur van voorgenomen hervormingen die de behandeling van wetsvoorstellen meerjarig spreidt, op basis waarvan de Kamer in gesprek kan met de bewindspersoon; en spreekt uit dat ook een moment in het voorjaar wordt benut om fiscale wetgeving te behandelen die in mindere mate samenhangt met de begrotingsbesluitvormig zoals traditioneel geldt voor het Belastingplan.
 • De motie-Van Rooijen spreekt uit dat de inflatiecorrectie onverkort moet worden toegepast.
 • De motie-Van Rooijen verzoekt het kabinet primair de vermogenswinstbelasting onderdeel te laten zijn van de belastinghervorming. Deze motie is ontraden.
 • De motie-Van Rooijen spreekt uit dat voor een goede borging van het overheidsbeleid een minister voor ouderenbeleid geboden is.
 • De motie-Visseren verzoekt de regering de mogelijkheden te onderzoeken om de intrinsieke waarde van de natuur en dieren, inclusief dierenwelzijn, te integreren in de interpretatie van het concept Brede Welvaart in het beleid van de Rijksoverheid, en de Staten-Generaal hierover uiterlijk in mei 2024 te informeren. Deze motie is ontraden.
 • De motie-Visseren verzoekt de regering bij het opstellen van de scenario's expliciet aandacht te besteden naar de mogelijkheden voor gedeeltelijke dan wel gehele afbouw van fossiele subsidies in 2025, en de Staten-Generaal hierover uiterlijk in mei 2024 te informeren. Deze motie is ontraden.
 • De motie-Visseren verzoekt de regering de invoeringsdatum van de nieuwe verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken met een jaar uit te stellen tot 1 januari 2025 zodat ongewenste neveneffecten kunnen worden voorkomen. Deze motie is ontraden.
 • De motie-Visseren verzoekt de regering per 1 januari 2024 of zo spoedig mogelijk daarna een nultarief in deze verbruiksbelasting in te voeren voor dranken die geen toegevoegde suikers bevatten. Deze motie is ontraden.
 • De motie-Geerdink verzoekt de regering om in het Belastingplan 2025 met een alternatief dekkingsvoorstel voor het hogere minimumloon te komen, en de inkoopfaciliteit eigen aandelen te behouden. De staatssecretaris vroeg de indiener om de motie aan te houden.
 • De motie-Geerdink en Moonen verzoekt de regering om de voorgenomen evaluatie van de 30%-regeling naar voren te halen, en op basis van deze evaluatie met een alternatief voorstel in het Belastingplan 2025 te komen die minder schadelijk uitpakt voor de economie. De staatssecretaris vroeg de indieners om de motie aan te houden.
 • De motie-Geerdink verzoekt de regering onderzoek te doen naar de gevolgen van de invoering van de minimumbelasting voor het fiscale investerings- en innovatie-instrumentarium, en voorts met welke maatregelen Nederland uit de Europese achterhoede kan komen en de Kamer daarover in het eerste kwartaal van 2024 te informeren. Deze motie kreeg het advies 'oordeel Kamer'.
 • De motie-Schalk verzoekt de regering in de genoemde Bouwstenennotitie ook uitvoerbare maatregelen uit te werken, waarmee de kloof tussen een- en tweeverdieners wordt verkleind, en tevens maatregelen uit te werken waardoor de extreem hoge marginale druk (vooral bij een modaal inkomen) wordt verlaagd. Deze motie kreeg het advies 'oordeel Kamer'.
 • De motie-Van den Oetelaar verzoekt de regering om het btw-tarief op groente en fruit te verlagen naar 5% en de benodigde dekking hiervoor te zoeken bij het departement Volksgezondheid. Deze motie is ontraden.
 • De motie-Van den Oetelaar verzoekt de regering de belasting voor paardenvervoer ongewijzigd te laten op het kwarttarief. Deze motie is ontraden.
 • De motie-Bakker-Klein verzoekt de regering om in samenspraak met de goede doelensector te zoeken naar alternatieve maatregelen, bijvoorbeeld leidend tot een betere handhaving van de huidige ANBl-regels casu quo proportionele aanscherping van die regels om het gevreesde ongewenst gedrag te voorkomen, waardoor de begrenzing van aftrek van periodieke giften van particulieren boven de 250.000 euro niet langer noodzakelijk is en de nadelige gevolgen voor de goede doelensector worden weggenomen. Deze motie kreeg het advies 'oordeel Kamer'.


Deel dit item: