T03737

Toezegging Brief veranderingen door wetsvoorstel voor studenten (36.195)De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Rietkerk (CDA), toe uiterlijk vrijdag 10 november 2023 nog een brief aan de Kamer te sturen met betrekking tot de potentiële veranderingen door dit wetsvoorstel voor studenten.


Kerngegevens

Nummer T03737
Status voldaan
Datum toezegging 7 november 2023
Deadline 10 november 2023
Verantwoordelijke(n) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kamerleden drs. Th.W. Rietkerk (CDA)
Commissie commissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen Algemene Maatregel van Bestuur
huur en verhuur
studenten
tijdelijk
Kamerstukken Initiatiefvoorstel-Nijboer en Grinwis Wet vaste huurcontracten (36.195)


Uit de stukken

Handelingen I 2023-2024, nr. 6 item 7 – blz. 24

De heer Rietkerk (CDA)

(…)

“Voorzitter. Ik ben net zoals de heer Meijer van mening dat ik de AMvB die is uitgereikt nog op mij moet laten inwerken. Ik heb een aantal zaken gelezen en dat geeft wel verduidelijking. Het sluit op onderdelen aan bij de toelichting van de initiatiefnemers, maar op onderdelen heb ik ook zitten zoeken wat er nou in de AMvB staat en wat de initiatiefnemers nou bedoelen. Eigenlijk is de open normering aan de ene kant mooi. Maar bij de kwaliteit van de wetgever wordt ook gevraagd dat we duiding geven in verband met kenbaarheid en rechtszekerheid. Ik denk dan dat de uitzonderingsgronden, oftewel de campuscontracten, de doelgroepcontracten, contracten voor arbeidsmigranten en regelingen — op de hospitaregeling kom ik straks nog terug — in hun totale omvang bekeken moeten worden, ook op de route richting de stemmingen van volgende week.

Onze fractie heeft met interesse gelezen wat de AMvB weergeeft, maar ik zou eigenlijk de toezegging willen dat de verzwaarde voorhangprocedure er niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook hier in de Eerste Kamer komt. Want we hebben, in ieder geval in de inbreng van onze fracties, eigenlijk vrij veel vragen gesteld die hierop van toepassing zijn. Dat wil ik overigens op tempo doen, want ik heb in ieder geval van de minister begrepen dat de Wet betaalbare huur en de AMvB niet op elkaar wachten. Dat is volgens mij wel nodig. Na de toelichting die gegeven is, kan ik ook de amendementen, van Inge van Dijk, vanuit de Tweede Kamer beter plaatsen. Met de AMvB en wat ik tot nu toe heel snel met collega's heb kunnen lezen, wordt het langzaam steeds duidelijker.

Dat betekent ook dat er op een aantal punten ten opzichte van de situatie van voor dit initiatiefvoorstel gewoon niets verandert. Ik wil een toezegging hebben voor de studenten. De studentenhuisvestingsregisseur twijfelt in de zin dat hij denkt dat er wel wat verandert. De initiatiefnemers zeiden dat dit niet zo is. Ik wil daar klip-en-klare duidelijkheid over. Met andere woorden: gebeurt dat met een doelgroepcontract? Is er juridisch en materieel geen verschil voor en na deze initiatiefwet?”

Handelingen I 2023-2024, nr. 6 item 7 – blz. 31

Minister De Jonge:

(…)

“Dan de studenten. Ik zeg toe om daarover even met een briefje te zullen komen, omdat ik denk dat het helder moet zijn wat dit wetsvoorstel wél verandert, namelijk de generieke mogelijkheid om voor studenten een tijdelijk contract aan te bieden. Die komt met dit wetsvoorstel te vervallen. Alleen, er zijn natuurlijk nog wel degelijk mogelijkheden voor studenten. Allereerst via doelgroepencontract: er zijn toch heel veel studenten die echt een campuscontract hebben. Maar ook in de uitzondering in de AMvB, die voor de internationale student geldt. Ik zal daarover een brief schrijven. Dat moet dan voor de stemming inderdaad binnen zijn. Dat is dan voor volgende week dinsdag.”

De voorzitter:

“Uiterlijk vrijdag.”

Minister De Jonge:

“Uiterlijk vrijdag zelfs. Nou, kijk eens: bij verstek veroordeeld tot het schrijven van een brief uiterlijk vrijdag. Bij dezen.”Historie