36.488

Wet verhoging minimumloon 2024Met dit wetsvoorstel wordt het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024, aanvullend op de reguliere halfjaarlijkse verhoging, verhoogd met 1,2 procent. Deze verhoging komt voort uit het aangenomen amendement Van der Lee c.s. over middelen voor een verhoging van het minimumloon en van de kinderopvangtoeslag. Het hogere minimumloon werkt ook door in uitkeringen zoals de bijstand, AOW en UWV-uitkeringen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 19 maart 2024 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks-PvdA, PvdD, DENK, Volt, D66, NSC, ChristenUnie en PVV.

Tegen: VVD, BBB, CDA, FVD, SGP en JA21.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 april 2024 na stemming bij zitten en opstaan verworpen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, Volt, PVV, SP, PvdD, ChristenUnie en 50PLUS.

Tegen: SGP, CDA, FVD, VVD, JA21 en BBB.

De plenaire behandeling vond plaats op 15 en 16 april 2024. Tijdens het debat zijn twee moties ingediend.

De Eerste Kamercommissies voor Financiën (FIN) heeft op 23 april 2024 besloten om bij de motie-Heijnen c.s. over het terugdraaien van belastingverhogingen om het wetsvoorstel verhoging minimumloon 2024 te dekken (EK 36.488, F) de behandeling van de Voorjaarsnota 2024 in de Tweede Kamer af te wachten.


Kerngegevens

ingediend

12 januari 2024

titel

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met een bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon met 1,2 procentpunt met ingang van 1 juli 2024 (Wet verhoging minimumloon 2024)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

41