Stemming Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningenVerslag van de vergadering van 12 maart 2024 (2023/2024 nr. 23)

Aanvang: 13.40 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Tijdelijke regels inzake specifieke wettelijke voorzieningen voor het uitvoeren van onderzoeken door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst naar landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland of Nederlandse belangen alsmede voorzieningen inzake de mogelijkheid tot vaststelling van een nieuwe eindtermijn voor gebruik door de diensten van in het kader van hun taakuitvoering met bijzondere bevoegdheden verworven bulkdatasets en de invoering van een bindende toets ex ante van verleende toestemmingen voor de real time interceptie van verkeers- en locatiegegevens (Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen) (36263).

(Zie vergadering van 5 maart 2024.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen wij nu over het wetsvoorstel 36263, Tijdelijke regels inzake specifieke wettelijke voorzieningen voor het uitvoeren van onderzoeken door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst naar landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland of Nederlandse belangen alsmede voorzieningen inzake de mogelijkheid tot vaststelling van een nieuwe eindtermijn voor gebruik door de diensten van in het kader van hun taakuitvoering met bijzondere bevoegdheden verworven bulkdatasets en de invoering van een bindende toets ex ante van verleende toestemmingen voor de real time interceptie van verkeers- en locatiegegevens, kortweg de Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen.

Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? De heer Nicolaï namens de Partij voor de Dieren.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Nicolaï i (PvdD):

Voorzitter. Onze fractie ziet hier een sleepwet in vermomming. Er worden enorme hoeveelheden bulkdata vergaard, waarvan men niet eens weet wat erin zit. In deze wet wordt toestemming gegeven aan de diensten om die gegevens te delen met buitenlandse diensten, die helemaal geen bewaartermijn in acht hoeven te nemen en die ermee kunnen doen wat ze willen. Dat is onaanvaardbaar, dus wij stemmen tegen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Nicolaï. Dan de heer Janssen namens de SP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Janssen i (SP):

Voorzitter, dank u wel. De SP-fractie had en heeft nog steeds grote bezwaren tegen het delen van ongeëvalueerde bulkdata met buitenlandse diensten. Het verhaal van de minister dat dit alleen gebeurt voor technische bijstand heeft ons niet kunnen overtuigen, dus mijn fractie zal tegen deze wet stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Janssen. Dan mevrouw Perin-Gopie namens Volt.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Perin-Gopie i (Volt):

Dank u wel, voorzitter. Volt vindt het heel belangrijk dat de veiligheidsdiensten hun werk goed kunnen doen om onze veiligheid te garanderen. Maar met de tijdelijke wet worden ingrijpende zaken in de Wiv 2017 veranderd. In het kader van een zorgvuldige wetgevingsprocedure is de Eerste Kamerfractie van Volt van mening dat dergelijke wijzigingen pas bij een herziening van de Wiv hadden moeten worden aangenomen, zodat er een bredere discussie gevoerd had kunnen worden in beide Kamers over deze fundamentele aanpassing in de Wiv en het werk van de inlichtingendiensten. Maar dat is nu niet het geval en daarom stemt de Voltfractie tegen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Perin-Gopie. Mevrouw Fiers namens GroenLinks-Partij van de Arbeid.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Fiers i (GroenLinks-PvdA):

Dank u wel, voorzitter. Onze veiligheidsdiensten doen belangrijk werk om Nederland veilig te houden. De vraag die voorligt in deze tijdelijke wet met een hele lange naam, in samenhang met de Wiv, is enerzijds of deze wet bijdraagt aan de inzet van onze diensten om tijdig en effectief ons te beschermen tegen ernstige cyberaanvallen van statelijke actoren. Anderzijds is het vanuit het belang van onze democratische rechtsstaat noodzakelijk om die inzet duidelijk wettelijk begrensd te hebben, waarvoor ook passende waarborgen gelden. Dat is geen eenvoudige afweging, die de fractie van GroenLinks-Partij van de Arbeid dan ook niet lichtzinnig heeft gemaakt. Je kunt over die afweging verschillend denken en in onze fractie wordt er ook verschillend over gedacht. Uiteindelijk hebben we besloten, alles afwegend, om tegen deze tijdelijke wet te stemmen. We hopen dat de regering onze tegenstem ziet als een aanmoediging om snel werk te maken van de gehele herziening van de wet, gebaseerd op het totaal van de aanbevelingen van de evaluatiecommissie.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Fiers. Ik constateer dat er geen behoefte is aan meer stemverklaringen.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, D66, het CDA, de PVV, de VVD, JA21, de ChristenUnie, BBB en 50PLUS voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, Volt, FVD, de SP en de PvdD ertegen, zodat het is aanvaard.