Stemming Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2024



Verslag van de vergadering van 9 april 2024 (2023/2024 nr. 27)

Aanvang: 13.36 uur

Status: gerectificeerd


Stemming Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2024

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2024 (36410-XII).

(Zie vergadering van 2 april 2024.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de minister-president, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Ik heb begrepen dat de heer Koffeman het woord wenst over het aanhouden van een motie. Ik geef het woord aan de heer Koffeman voor een korte toelichting.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Koffeman i (PvdD):

Voorzitter, dank u wel. Ik wil mijn motie hub Schiphol even aanhouden.

De voorzitter:

Dat is een kort en bondig voorstel.

Op verzoek van de heer Koffeman stel ik voor zijn motie (36410-XII, letter I) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Dit betekent dat er op een nader te bepalen moment over de motie 36410-XII, letter I, gestemd wordt.

Voor de goede orde meld ik u conform artikel 66, zevende lid, van het Reglement van Orde dat er dadelijk wordt gestemd over een gewijzigde motie, die u bij de agenda heeft aangetroffen. Dit betreft de gewijzigde motie van het lid Koffeman over een onafhankelijk onderzoek naar externaliteiten door grote bedrijfstakken (36410-XII, letter J).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Planbureau voor de Leefomgeving in 2018 voor het laatst becijferd heeft dat de schadelijke uitstoot naar bodem, water en lucht jaarlijks 31 miljard euro bedroeg;

overwegende dat het samenhangende welvaartsverlies werd becijferd op 4,5% van het bbp;

overwegende dat er geen onafhankelijke recente kosten-batenanalyses zijn van de externaliteiten die veroorzaakt worden door grote bedrijfstakken zoals de primaire sector, de luchtvaart en industriële productie;

verzoekt de regering via onafhankelijk onderzoek de omvang van die externaliteiten in kaart te brengen en de Kamer zo spoedig mogelijk over de uitkomsten daarvan te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman

De voorzitter:

Dan stemmen wij nu allereerst over het wetsvoorstel 36410-XII, Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2024. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Dat is niet het geval.

Dan stemmen we bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, de SGP, D66, het CDA, Volt, de PVV, FVD, de SP, de VVD, JA21, de ChristenUnie, BBB en 50PLUS voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat het is aanvaard.