Stemming moties Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2024



Verslag van de vergadering van 9 april 2024 (2023/2024 nr. 27)

Aanvang: 13.38 uur

Status: gerectificeerd


Stemmingen moties Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2024

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2024,

te weten:

  • de motie-Holterhues c.s. over hoog belasten van elektrische auto door wijziging van belastingvoordelen (36410-XII, letter G);
  • de gewijzigde motie-Koffeman over een onafhankelijk onderzoek naar externaliteiten door grote bedrijfstakken (36410-XII, letter J, was letter H).

(Zie vergadering van 2 april 2024.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

We stemmen over de motie 36410-XII, letter G, de motie van het lid Holterhues c.s. over hoog belasten van elektrische auto door wijziging van belastingvoordelen. Wenst een van de leden een stemverklaring over deze motie af te leggen? De heer Kemperman namens de BBB.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Kemperman i (BBB):

Voorzitter, dank u wel. Rijders van elektrische auto's genieten een belastingvoordeel en een voordeel aan de pomp, in hun geval de laadpaal. Het wegenbelastingvoordeel vervalt, maar BBB is van mening dat belastingzaken in samenhang moeten worden geregeld in het Belastingplan. Bovendien ontbreekt hier de financiële dekking.

Ten slotte vragen wij aandacht voor mkb'ers die op extra kosten én regelgeving worden gejaagd door de gedwongen elektrificatie van hun bedrijfsbussen. De fractie van de BBB zal dan ook tegen deze motie stemmen, ondanks de sympathieke gedachte hierachter.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Kemperman. Mevrouw Van Aelst namens de SP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Van Aelst-den Uijl i (SP):

Dank, voorzitter. Wegenbelasting bestaat om wegen te onderhouden. Elektrische auto's hebben met hun vrij stevige gewicht ook een impact op de weg die zij gebruiken. Door elektrische auto's minder wegenbelasting te laten betalen, moeten andere mensen meer wegenbelasting betalen. Dat is niet solidair, dus zullen wij tegen deze motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Van Aelst. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Holterhues c.s. (36410-XII, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, de SGP, D66, het CDA, Volt, de PvdD, de VVD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, FVD, de SP, JA21, BBB en 50PLUS ertegen, zodat zij is aanvaard.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we ten slotte over de motie 36410-XII, letter J, de gewijzigde motie van het lid Koffeman over een onafhankelijk onderzoek naar externaliteiten door grote bedrijfstakken. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De heer Kemperman namens de BBB-fractie.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Kemperman i (BBB):

Dank u, voorzitter. Deze motie beroept zich op een aantal overwegingen die door de BBB niet zonder meer erkend en aangenomen worden. Deze motie omvat álle sectoren: industrie, luchtvaart en de primaire sector. Daarmee is deze motie dermate generiek en onbegrensd dat ze niet uitvoerbaar is en ook uitnodigt tot ideologische cherrypicking in de toekomst. Daarmee zijn het politieke debat en de afweging in deze Kamer niet gediend. De fractie van BBB zal daarom tegen deze motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Kemperman. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de gewijzigde motie-Koffeman (36410-XII, letter J, was letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, Volt, de SP, de PvdD en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de PVV, FVD, de VVD, JA21, BBB en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de stemmingen. Ik schors de vergadering voor een kort ogenblik.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.