Verslag van de vergadering van 14 mei 2024 (2023/2024 nr. 31)

Aanvang: 13.32 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 (36410-XVII).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aanvaard.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? De heer Van Hattem namens de PVV.

De heer Van Hattem i (PVV):

De PVV-fractie vraagt aantekening bij het wetsvoorstel inzake de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan de Partij voor de Dieren, de heer Koffeman.

De heer Koffeman i (PvdD):

Voorzitter, ik vermoed om een andere reden, maar wij vragen aantekening bij hetzelfde wetsvoorstel.

De voorzitter:

Dat is al bijna een stemverklaring. Dan de heer Janssen namens de SP.

De heer Janssen i (SP):

De SP wil ook graag aantekening bij dit wetsvoorstel.

De voorzitter:

De leden van de fracties van de PVV, de SP en de PvdD wordt conform artikel 88 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 (36410-XVII) te hebben kunnen verenigen.