Verslag van de vergadering van 21 mei 2024 (2023/2024 nr. 32)

Aanvang: 13.34 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Wet kinderopvang BES

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Regels ten behoeve van de kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderopvang BES) (36306).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen.

Ik heet de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Dan stemmen wij allereerst over het wetsvoorstel 36306, Regels ten behoeve van de kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dat is de Wet kinderopvang BES.

Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? De heer Dittrich doet dat in ieder geval namens D66, maar ik vermoed zomaar dat hij ook namens andere fracties spreekt. Gaat uw gang, meneer Dittrich.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Dittrich i (D66):

Dank u wel, voorzitter. De commissie Koninkrijksrelaties van de Eerste Kamer heeft de afgelopen jaren een aantal malen werkbezoeken gebracht aan Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Wij hebben toen met eigen ogen de knelpunten in de kinderopvang kunnen zien. We hebben gesproken met ouders die het in het belang van hun kind achten om aan een kinderopvangprogramma deel te nemen. Met waardering hebben wij kennisgemaakt met het programma BES(t) 4 kids, dat geldt als goed voorbeeld van samenwerking tussen openbare lichamen en departementen. De Algemene Rekenkamer was dan ook positief over dit programma. Het doel van het wetsvoorstel waar we zo over gaan stemmen, is om alle kinderen in Caribisch Nederland goede, veilige en betaalbare kinderopvang te bieden, waarin ook rekening wordt gehouden met het Papiaments en het Engels. Het wetsvoorstel biedt een wettelijke grondslag en zet daarvoor belangrijke stappen. Daarom stemmen de fracties van D66, GroenLinks-Partij van de Arbeid, SP, OPNL, ChristenUnie, CDA en Partij voor de Dieren graag voor dit wetsvoorstel.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan de heer Schalk namens de SGP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Schalk i (SGP):

Voorzitter, dank u wel. De SGP ziet deze Wet kinderopvang BES als een soort voorbode van het hoofdlijnenakkoord, dat inzet op bijna gratis kinderopvang voor werkenden, dus ik begrijp de positieve houding van sommige partijen. Ook de SGP ziet positieve punten in het hoofdlijnenakkoord, maar wij willen wel waakzaam blijven op een aantal thema's. Kinderopvang is er daar een van, niet omdat de SGP tegen kinderopvang is, maar omdat wij als gezinspartij het allerbeste voor kinderen willen. Opvoedingsondersteuning vanuit de overheid kan het beste via kinderbijslag worden gefinancierd, waarna ouders zelf kunnen kiezen om die gelden al dan niet aan kinderopvang te besteden. Dat is ook nog eens goed voor gezinnen die met armoede en werkloosheid te kampen hebben. Om deze reden zal de SGP tegen deze wet stemmen. Dat mag u zien als een soort constructieve waarschuwing voor de toekomst.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Schalk. De heer Van Rooijen namens 50PLUS.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen i (50PLUS):

Voorzitter. 50PLUS stemt graag voor dit wetsvoorstel op eigen kracht.

De voorzitter:

Dat is ook een stemverklaring. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, het CDA, Volt, de PVV, de SP, de PvdD, de VVD, JA21, de ChristenUnie, BBB en 50PLUS voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP en FVD ertegen, zodat het is aanvaard.