36.557

Wijzigingswet SZW-wetten BES 2024Dit wetsvoorstel beoogt de bestaanszekerheid van inwoners in Caribisch Nederland te verbeteren door het sociale zekerheidsstelsel en de verlofregeling op een niveau te brengen dat beter aansluit op dat van Europees Nederland.

Het voorstel omvat maatregelen voor arbeidsongeschikte werknemers, uitbreiding van verlofregelingen, en wijzigingen in de Wet algemene ouderdomsverzekering BES (AOV) en de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES (AWW). Daarnaast maakt dit voorstel het mogelijk om een regeling voor dubbele kinderbijslag in te voeren in Caribisch Nederland.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

17 mei 2024

titel

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geldend voor Caribisch Nederland, met het oogmerk de rechten en verplichtingen van werkenden en ingezetenen in Caribisch Nederland te verduidelijken en te verbeteren (Wijzigingswet SZW-wetten BES 2024)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

7