Stemming motie Wet implementatie Open data richtlijnVerslag van de vergadering van 11 juni 2024 (2023/2024 nr. 35)

Aanvang: 14.00 uur

Status: ongecorrigeerd

Een verslag met de status "ongecorrigeerd" is niet voor citaten en er kan geen recht aan ontleend worden.


Stemming motie Wet implementatie Open data richtlijn

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat Wijziging van de Wet hergebruik van overheidsinformatie en enkele andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2019/1024/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (Wet implementatie Open data richtlijn),

te weten:

  • de motie-Fiers c.s. over diverse voorwaarden voor toetsing bij toekomstige digitaliseringswetgeving door de Eerste Kamer (36382, letter D).

(Zie vergadering van 4 juni 2024.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen wij ten slotte over de motie 36382, letter D, de motie van het lid Fiers c.s. over diverse voorwaarden voor toetsing bij toekomstige digitaliseringswetgeving door de Eerste Kamer. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De heer Van Hattem namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Hattem i (PVV):

Dank, voorzitter. Op zichzelf staan in de motie goede uitgangspunten, maar het begrip "digitaliseringswetgeving" is te breed, niet afgebakend en niet afgekaderd. Daarmee is de motie niet goed toetsbaar en daarom zal onze fractie tegen de motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Hattem. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Fiers c.s. (36382, letter D).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, de SGP, D66, het CDA, Volt, FVD, de SP, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, BBB en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV en JA21 ertegen, zodat zij is aanvaard.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.