34.585

EU-voorstellen: Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel COM(2016)465, 466, 467 en 468Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van de Europese voorstellen uit het pakket van voorstellen inzake het tweede pakket Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel.

Dit pakket bestaat uit de volgende voorstellen:

  • Voorstel voor een verordening tot oprichting van een EU-hervestigingskader en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad
  • Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een uniforme procedure in de Unie en tot intrekking van Richtlijn 2013/13/EU (Procedureverordening)
  • Voorstel voor een verordening inzake uniforme beschermingsnormen en rechten voor vluchtelingen en personen die vallen onder subsidiaire bescherming (Kwalificatieverordening)
  • Voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (herziening Opvangrichtlijn)

Zie voor meer informatie ook dossiers E160025, E160026, E160027 en E160028 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

27 oktober 2016

schriftelijke voorbereiding


Documenten