E160027
  ruit icoon
Laatste revisie: 12-01-2023

E160027 - Voorstel voor een verordening inzake uniforme beschermingsnormen en rechten voor vluchtelingen en personen die vallen onder subsidiaire bescherming (Kwalificatieverordening)De Europese Commissie stelt voor om de Kwalificatierichtlijn te vervangen door een verordening die moet leiden tot uniforme beschermingsnormen en rechten voor vluchtelingen en personen die vallen onder subsidiaire bescherming.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 2 juni 2020 hield de commissie een mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V over de stand van zaken van de herziening van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (GEAS) en de uitvoeringscapaciteit van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Een videoverslag van het mondeling overleg is hier beschikbaar. Op 16 juni 2020 heeft de commissie het verslag vastgesteld (EK, 34.585 / 19.637, D)

Europees

Tijdens de JBZ-Raad van 8 en 9 december 2022 (32.317, NQ) werd het mandaat besproken om de trilogen te starten met het Europees Parlement op de Eurodac- en de screeningsverordening uit het migratie- en asielpact (E200023 en E200021). In dit mandaat hebben de lidstaten aangegeven bereid te zijn ook te werken aan afronding van het onderhandelingsresultaat op de Kwalificatieverordening, de EU-hervestigingsverordening (E160025) en de herziene Opvangrichtlijn (E160028).


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming en voor de inhoud van de verleende bescherming en tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen

document Europese Commissie

COM(2016)466PDF-document, d.d. 13 juli 2016

rechtsgrondslag

Artikel 78 (lid 2, onder a en b) en artikel 79 (lid 2, onder a) VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 2 juni 2020 hield de commissie een mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V over de stand van zaken van de herziening van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (GEAS) en de uitvoeringscapaciteit van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Een videoverslag van het mondeling overleg is hier beschikbaar. Op 16 juni 2020 heeft de commissie het verslag vastgesteld (EK, 34.585 / 19.637, D)

Op 10 maart 2020 besloot de commissie I&A/JBZ om een mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V te voeren over de stand van zaken van de herziening van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (GEAS).

Op 2 april 2019 hield de commissie een mondeling overleg (34.585, C) met de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid over de stand van zaken rondom de herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS).

Op 19 maart 2019 hield de commissie een informeel overleg met leden van de Commissie Meijers over de herziening van het GEAS.

Op 12 maart 2019 hield de commissie een besloten technische briefing inzake het GEAS met leden van het Europees Parlement.

Op 5 maart 2019 hield de commissie een technische briefing inzake het GEAS.

Op 15 oktober 2018 werd het verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 11 en 12 oktober 2018 vastgesteld door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer. In het verslag van het schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid wordt o.a. gesproken over de Europese voorstellen met betrekking tot de herziening van het GEAS.

Op 24 april 2018 hield de commissie I&A/JBZ een nabespreking van het mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V op 17 april 2018 en besprak de brief van de staatssecretaris d.d. 9 april 2018. De commissie is van mening dat haar vragen over de voortgang van de voorstellen inzake de herziening van het GEAS voorlopig voldoende zijn beantwoord.

Op 17 april 2018 voerde de commissie I&A/JBZ mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V over de actuele stand van zaken van de zeven Europese wetgevingsvoorstellen inzake het GEAS en over de actieve onderhandelingsinzet van het kabinet in Brussel. Het mondeling overleg is online terug te zien.

Bij brief van 9 april 2018 informeerde de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de commissie I&A/JBZ over de actuele stand van zaken van de zeven Europese wetgevingsvoorstellen inzake het GEAS en over de actieve onderhandelingsinzet van het kabinet in Brussel op deze onderwerpen ter voorbereiding op het mondeling overleg op 17 april 2018.

Op 20 februari 2018 heeft een technische briefing plaatsgevonden over het GEAS. De commissie I&A/JBZ besloot tijdens haar vergadering op 20 februari 2018 om de staatssecretaris van J&V op 17 april 2018 uit te nodigen voor een mondeling overleg over de Europese voorstellen betreffende het GEAS.

Op 13 februari 2018 is een brief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid verstuurd inzake een verzoek voor een technische briefing en een mondeling overleg over het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel.

Op 6 februari 2018 besloot de commissie I&A/JBZ, op initiatief van het lid Stienen (D66), de staatssecretaris van J&V uit te nodigen voor een mondeling overleg inzake de Europese voorstellen in het GEAS-pakket. Voorts besluit de commissie een brief naar de staatssecretaris te sturen met het verzoek om de Kamer van tevoren per brief te informeren over de stand van zaken van deze voorstellen. De commissie verzoekt de staf een conceptbrief op te stellen, die op 13 februari 2018 ter vaststelling zal worden geagendeerd. De commissie besloot tevens een technische briefing te organiseren inzake het GEAS-pakket om beter inzicht te krijgen op de stand van zaken van de verschillende Europese voorstellen. De commissie wenst deze technische briefing vóór de Algemene Europese Beschouwingen van 13 maart 2018 te houden, waarbij de voorkeur uitgaat naar 20 februari 2018. De commissie besloot de verdere bespreking van het mondeling overleg en de technische briefing op 13 februari 2018 te agenderen.

Op 21 maart 2017 verzorgden de leden Oomen-Ruijten (CDA) en Stienen (D66) een mondelinge terugkoppeling van hun deelname aan de interparlementaire bijeenkomst "The third reform of the Common European Asylum System - up for the challenge" die op 28 februari 2017 plaatsvond in het Europees Parlement.

Op 7 maart 2017 besprak de commissie I&A/JBZ het mondeling overleg met de staatssecretaris van V&J over de herziening van GEAS en besloot de herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel te blijven volgen en latere informatie van de staatssecretaris af te wachten. Op 21 maart 2017 zullen de leden Stienen (D66) en Oomen (CDA) terugkoppelen over de interparlementaire commissiebijeenkomst in Europees Parlement.

Op 21 februari 2017 hield de commissie I&A/JBZ een mondeling overleg met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie inzake de herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel.

Op 7 februari 2017 besprak de commissie I&A/JBZ de ingekomen uitnodiging voor deelname aan de interparlementaire bijeenkomst op 28 februari 2017 over het GEAS, georganiseerd door de LIBE-commissie van het Europees Parlement. De leden Oomen (CDA) en Stienen (D66) zullen hieraan deelnemen. Ook besprak de commissie de uitkomsten van de besloten technische briefing door de Europese Commissie over het pakket GEAS II van 31 januari jl. De commissie besluit de uitkomsten van de technische briefing te betrekken bij het mondeling overleg over het GEAS met de staatssecretaris van V&J op 21 februari 2017.

Op 31 januari 2017 verzorgden vertegenwoordigers van de Europese Commissie door middel van videoconferentie een besloten technische briefing voor de commissie I&A/JBZ over het pakket GEAS II (E160025, E160026, E160027 en E160028).

Op 17 januari 2017 stemt de commissie I&A/JBZ in met een voorstel van de fractie van D66 tot het voorbereiden van een technische briefing door vertegenwoordigers van de Europese Commissie over het pakket GEAS II. De commissie verzoekt de ambtelijke ondersteuning de voorbereiding van de briefing ter hand te nemen en deze zo mogelijk vóór het mondeling overleg van 21 februari 2017 te doen plaatsvinden.

Op 6 december 2016 sprak de commissie I&A/JBZ het voornemen uit om na het kerstreces met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie mondeling overleg te voeren over de herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel, dit overleg zal op 21 februari 2017 plaatsvinden.

Op 24 november 2016 stuurde de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie antwoord. Op 29 november 2016 zal de commissie I&A/JBZ de brief naar verwachting bespreken.

Op 27 oktober 2016 is de brief inzake het tweede GEAS-pakket en een EU-hervestigingskader naar de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie verstuurd.

Op 11 oktober 2016 vond inbreng voor schriftelijk overleg plaats inzake het tweede pakket herziening GEAS door de fracties van D66, GroenLinks en SGP. De brief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd voor instemming en voor eventuele aansluiting door fracties.

Op 13 september 2016 besprak de commissie I&A/JBZ dit voorstel samen met de andere twee voorstellen uit het tweede pakket van de herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel en besloot inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 4 oktober 2016. Op 27 september 2016 besloot de commissie inbreng aan te houden tot 11 oktober 2016.

Dit voorstel staat voor procedure op de agenda van de commissie voor Immigratie en Asiel/ JBZ-Raad op 13 september 2016.


Behandeling Tweede Kamer

Op 15 oktober 2018 werd het verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 11 en 12 oktober 2018 vastgesteld door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer. In het verslag van het schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid wordt o.a. gesproken over de Europese voorstellen met betrekking tot de herziening van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel.

Op 31 mei 2018 hebben de commissie voor Justitie en Veiligheid en de commissie voor Europese Zaken een algemeen overleg gevoerd met de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Justitie en Veiligheid over de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 4-5 juni 2018. Tijdens het overleg zijn o.a. vragen gesteld over de herziening van de Opvangrichtlijn.

Op 24 januari 2018 hield de Tweede Kamer een algemeen overleg over de JBZ-Raad op 25 en 26 januari 2018. Tijdens dit algemeen overleg werd ook gedebatteerd met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de stand van zaken met betrekking tot het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel.

Op 9 februari 2017 hield de Tweede Kamer het debat over de Staat van de Europese Unie 2017. Hier diende het lid Verhoeven een motie in over haast maken met een gemeenschappelijk Europees asielsysteem. Op 14 februari 2017 werd de motie plenair aangenomen.

Op 16 januari 2017 stuurde de staatsscretaris van Veiligheid en Justitie een brief aan de Tweede Kamer inzake de positie van het kind in het gemeenschappelijk Europees asielstelsel. Deze brief werd betrokken bij het algemeen overleg op 24 januari 2017 over de informele JBZ-Raad van 26-27 januari 2017.

Op 29 november 2016 is er plenair voor het formeel beëindigen van het parlementair behandelvoorbehoud gestemd.

Op 24 november 2016 stuurde de voorzitter van de commissie voor Europese Zaken een brief naar de voorzitter van de Tweede Kamer met het advies om het parlementair behandelvoorbehoud bij de GEAS voorstellen formeel te beeindigen met de volgende afspraken:

 • 1. 
  De Kamer wordt per brief geïnformeerd als de onderhandelingen over de onderdelen van het pakket zich bewegen in een richting die substantieel afwijkt van de Nederlandse inzet die met de Kamer is overeengekomen.
 • 2. 
  De Kamer wordt per brief geïnformeerd als er substantiële nieuwe elementen aan de voorstellen worden toegevoegd die in de Raad besproken worden.
 • 3. 
  De Kamer wordt in het bijzonder maximaal op de hoogte gehouden van het verloop van de onderhandelingen ten aanzien van:
 • de bepalingen over toegang tot sociale zekerheid in de Opvangrichtlijn;
 • de stimulans op doorprocederen in de Kwalificatieverordening;
 • aanpassingen in de Procedureverordening om terugkeer te bevorderen;
 • de waarborgen voor de positie van minderjarigen in de GEAS-voorstellen, in het bijzonder met betrekking tot grensdetentie en de toegang tot onderwijs;
 • toegang van asielzoekers tot de arbeidsmarkt;
 • geldigheidsduur van verblijfsvergunningen;
 • de herbeoordeling van verleende bescherming;
 • het intrekken van de richtlijn tijdelijke bescherming.

Op 17 november 2016 hield de commissie voor Veiligheid en Justitie een algemeen overleg met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het behandelvoorbehoud op de voorstellen inzake de herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel. Hierbij werden afspraken gemaakt over de informatievoorziening ten aanzien van de voorstellen.

Op 13 oktober 2016 besloot de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer te verzoeken een parlementair behandelvoorbehoud te plaatsen bij het voorstel. Hiertoe stuurde de voorzitter van de commissie voor Europese Zaken op 2 februari 2017 een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer met het verzoek in te stemmen met het plaatsen van een parlementair voorbehoud. De Tweede Kamer heeft op 1 november 2016 hier plenair mee ingestemd.

Op 5 oktober 2016 besloot de commissie voor Veiligheid en Justitie naar aanleiding van een e-mailprocedure geen behoefte te hebben aan een subsidiariteitstoets voor het voorstel.

Op 4 oktober 2016 werd een technische briefing verzorgd voor de commissie voor Veiligheid en Justitie over de herziening van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel.

Op 30 september 2016 stuurde de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een brief aan de Tweede Kamer met nadere informatie over het hervormingspakket voor het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en de invloed hiervan op bepaalde bepalingen van de nationale Vreemdelingenwet.


Standpunt Nederlandse regering

De minister van Buitenlandse Zaken stuurde op 26 augustus 2016 het BNC-fiche aan de Kamer. Uit het BNC-fiche blijkt onder andere dat het kabinet positief over de subsidiariteit oordeelt. Het doel van dit voorstel is te waarborgen dat de asielaanvraag van een asielzoeker wordt beoordeeld volgens dezelfde criteria, ongedacht de lidstaat waar de asielzoeker zijn asielaanvraag heeft ingediend, om op die manier de verschillen weg te nemen tussen lidstaten in slagingskansen van een asielaanvraag.

Het kabinet staat positief tegenover het voorstel, maar is kritisch. Het verplichte kader dat het voorstel creëert voor het bereiken van meer harmonisatie onder de lidstaten, gaat niet verder dan hetgeen nodig is om dit te kunnen realiseren behoudens daar waar het voorstel na intrekking van de asielvergunning voorziet in een termijn van drie maanden waarin de asielzoeker op grond van een ander juridische basis legaal verblijf kan verwerven. Het kabinet meent dat het voorstel op dit onderdeel verder gaat dan nodig om de werkwijze omtrent het intrekkingen van verblijfsvergunningen te harmoniseren. Daarnaast wil het kabinet ook ruimte behouden voor de wijze waarop deze personen toegang krijgen tot integratiemaatregelen (artikel 38).

Daarnaast meent het kabinet dat de Commissie de correcte rechtsbasis heeft gekozen voor het instellen van een Kwalificatieverordening en voor het aanpassen van de richtlijn 2003/109/EU.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie stelt voor om de Kwalificatierichtlijn te vervangen door een verordening die moet leiden tot uniforme beschermingsnormen en rechten voor vluchtelingen en personen die vallen onder subsidiaire bescherming. De verordening bevat ook maatregelen ter bestraffing van secundaire bewegingen en asieltoerisme. Ook met betrekking tot de rechten en plichten voor sociale zekerheid en sociale bijstand van personen die internationale bescherming genieten stelt de verordening bepaalde criteria. Tot slot stelt de verordening dat de toegang tot bepaalde vormen van sociale bijstand afhankelijk kan worden gesteld van deelname aan integratiemaatregelen.

Het voorstel maakt deel uit van het tweede pakket in de herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel.


Behandeling Raad

Tijdens de JBZ-Raad van 8 en 9 december 2022 (32.317, NQ) werd het mandaat besproken om de trilogen te starten met het Europees Parlement op de Eurodac- en de screeningsverordening uit het migratie- en asielpact (E200023 en E200021). In dit mandaat hebben de lidstaten aangegeven bereid te zijn ook te werken aan afronding van het onderhandelingsresultaat op de Kwalificatieverordening, de EU-hervestigingsverordening (E160025) en de herziene Opvangrichtlijn (E160028).

Volgens de kwartaalrapportage JBZ-dossiers tweede helft 2021 (32.317, MP - bijlagePDF-document) ligt de behandeling van het voorstel stil in afwachting van de behandeling van de resterende wetgevingsvoorstellen van het asiel- en migratiepact (zie E200018).

In de tweede kwartaalrapportage 2020 van JBZ-dossiers (32.317, LG bijlagePDF-document) geeft de regering aan dat zij heeft ingestemd met een tekstvoorstel van het Coreper op 23 januari 2019. De triloog ligt stil in afwachting van de aanpak nieuwe Europese Commissie.

Tijdens de JBZ-Raad van 7-8 oktober 2019 werd op basis van een achtergrondstuk van het EU-voorzitterschap een discussie gevoerd over de ontwikkelingen op de belangrijkste migratieroutes naar de EU. De discussie spitste zich vooral toe op de actuele situatie op de Oostelijke Mediterrane Route.

De triloog lag stil in verband met de verkiezingen van het Europees Parlement.

Het Voorzitterschap presenteerde tijdens de JBZ-Raad van 6-7 december 2018 een voortgangsrapport over de voorstellen inzake de Herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel. Ondanks een gekwalificeerde meerderheid in Coreper, bleek er toch geen voldoende steun te zijn voor nieuwe compromisvoorstellen voor de triloog over o.a. de Kwalificatieverordening.

Op 11 en 12 oktober 2018PDF-document nam de JBZ-Raad nota van de stand van zaken van de behandeling van de voorstellen voor de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel op basis van een voortgangsverslagPDF-document van het voorzitterschap.

Op 4 en 5 juni 2018PDF-document nam de JBZ-Raad nota van de stand van zaken van de behandeling van de voorstellen voor de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel op basis van een voortgangsverslagPDF-document van het voorzitterschap.

Op 7 en 8 december 2017PDF-document nam de JBZ-Raad nota van de stand van zaken van de behandeling van de voorstellen voor de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel op basis van een voortgangsverslagPDF-document van het voorzitterschap.

Op 12 en 13 oktober 2017PDF-document nam de JBZ-Raad nota van de stand van zaken van de behandeling van de voorstellen voor de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel op basis van een voortgangsverslagPDF-document van het voorzitterschap.

Op 8 en 9 juni 2017PDF-document nam de JBZ-Raad nota van de stand van zaken van de behandeling van de voorstellen voor de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel op basis van een voortgangsverslagPDF-document van het voorzitterschap.

Op 18 mei 2017PDF-document sprak de JBZ-Raad informeel over de daadwerkelijke toepassing van de beginselen verantwoordelijkheid en solidariteit in het kader van de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel.

Op 27 en 28 maart 2017PDF-document nam de JBZ-Raad nota van de stand van zaken van de behandeling van de voorstellen voor de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel op basis van een voortgangsverslagPDF-document van het voorzitterschap.

Op 26 en 27 januari 2017PDF-document sprak de JBZ-Raad informeel over de herziening van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel.

Op 8 en 9 december 2016PDF-document nam de JBZ-Raad nota van de stand van zaken van de behandeling van de voorstellen voor de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel op basis van een voortgangsverslagPDF-document van het voorzitterschap.

Op 13 en 14 oktober 2016PDF-document nam de JBZ-Raad nota van de stand van zaken van de behandeling van de voorstellen voor de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel op basis van een voortgangsverslagPDF-document van het voorzitterschap.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Het voorstel behoort tot de lijst van gemeenschappelijke wetgevingsprioriteiten van de drie EU-instellingen. Hiermee willen zijn in 2023/2024 aanzienlijke vooruitgang boeken.

Op 18 mei 2018 publiceerde de onderzoeksdienst van het Europees Parlement een briefingPDF-document over de stand van zaken met betrekking tot de herziening van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel.

Op 5 juli 2017 werd het besluit tot het aangaan van interinstitutionele onderhandelingen bevestigd door de plenaire vergadering van het Europees Parlement.

Op 28 juni 2017 stemde de plenaire vergadering van het Europees Parlement in met het geamendeerde verslag over het voorstel. Het Europees Parlement nam hierbij een resolutiePDF-document aan waarmee een standpunt in eerste lezing over het voorstel wordt vastgesteld.

Op 15 mei 2017 publiceerde de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement een briefingPDF-document over de stand van zaken met betrekking tot dit voorstel.

Op 8 mei 2017 bracht de commissie voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken een adviesPDF-document uit over het voorstel.

Op 2 maart 2017 diende de rapporteur een ontwerpverslagPDF-document in bij de commissie voor Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken. Dit ontwerpverslag zal worden besproken in de commissie, waarbij leden amendementen kunnen indienen. De commissie zal vervolgens stemmen over alle ingediende amendementen.

Op 31 augustus 2016 werd Europarlementariër Tanja Fajon (S&D) aangewezen als rapporteur voor het voorstel. De rapporteur zal een ontwerpverslag over het voorstel voorbereiden.

Het voorstel wordt behandeld door de commissie voor Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) van het Europees Parlement. Daarnaast zijn de commissie voor Buitenlandse Zaken (AFET) en de commissie voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken (EMPL) ingesteld als adviescommissie. De commissie voor Juridische Zaken (JURI) is ingesteld als adviescommissie voor de techniek van de herziening. De commissie voor Buitenlandse Zaken en de commissie voor Juridische Zaken besloten geen advies in te dienen.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 4 november 2016 nam de Bondsraad van Duitsland een resolutie aan waarin kanttekeningen worden geplaatst bij het voorstel. Deze resolutie is in het kader van de politieke dialoog met de Europese Commissie gedeeld.

Op 2 november 2016 stuurde de Senaat van Roemenië een resolutie aan waarin wordt gesteld dat het voorstel in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel. Deze resolutie is in het kader van de politieke dialoog met de Europese Commissie gedeeld.

Op 28 oktober 2016 verstreek de deadline voor het indienen van subsidiariteitsbezwaren.

Op 26 oktober 2016 nam het Parlement van Portugal een resolutie aan waarin wordt gesteld dat het voorstel in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel. Deze resolutie is in het kader van de politieke dialoog met de Europese Commissie gedeeld.

Op 19 oktober 2016 nam de Senaat van Tsjechië een resolutie aan waarin kanttekeningen wordt geplaatst bij het voorstel. Deze resolutie is in het kader van de politieke dialoog met de Europese Commissie gedeeld.

Op 19 oktober 2016 nam de Senaat van Italië een resolutie aan waarin men positief reageert op het voorstel, maar ook een aantal kanttekeneingen plaast. Deze resolutie is in het kader van de politieke dialoog met de Europese Commissie gedeeld.

Op 5 oktober 2016 stuurde de Kamer van Afgevaardigden van Roemenië een resolutie waarin kanttekeningen worden geplaatst bij het voorstel. Deze resolutie is in het kader van de politieke dialoog met de Europese Commissie gedeeld.

Op 30 september 2016 stuurde de Kamer van Afgevaardigden van Tsjechië een resolutie aan waarin het voorstel wordt afgekeurd. Deze resolutie is in het kader van de politieke dialoog met de Europese Commissie gedeeld.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

Op 11 juni 2018 publiceerde de Algemene Rekenkamer een rapport inzake de asielinstroom in Nederland tussen 2014 en 2016, waarbij ook wordt gesproken over het gemeenschappelijk Europees asielstelsel.

Op 7 december 2016 stuurde de Commissie Meijers een notitie inzake dit voorstel en de andere voorstellen in het GEAS II-pakket. De Commissie Meijers steunt het doel om asielstelsels meer met elkaar af te stemmen, maar is niet overtuigd dat de voorstellen dit resultaat zullen hebben.

Op 11 november 2016 stuurde VluchtelingenWerk Nederland een afschrift van een briefPDF-document aan de Tweede Kamer ten behoeve van het algemeen overleg van inzake Behandelvoorbehoud Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel van 17 november 2016.


Alle bronnen