E160026
  ruit icoon
Laatste revisie: 13-01-2021

E160026 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een uniforme procedure in de Unie en tot intrekking van Richtlijn 2013/32/EU (Procedureverordening)Met dit voorstel beoogt de Europese Commissie om de Procedurerichtlijn te vervangen door een verordening die een gemeenschappelijke EU-procedure voor internationale bescherming vaststelt. Hierdoor worden de huidige asielprocedures vereenvoudigd, verduidelijkt en verkort.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: dit E-dossier wordt momenteel NIET ambtelijk geactualiseerd.

nationaal

Op 2 juni 2020 hield de commissie een mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V over de stand van zaken van de herziening van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (GEAS) en de uitvoeringscapaciteit van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Een videoverslag van het mondeling overleg is hier beschikbaar. Op 16 juni 2020 heeft de commissie het verslag vastgesteld (EK, 34.585 / 19.637, D).

Europees

Op 23 september 2020 heeft de Europese Commissie een gewijzigd voorstel voor de Verordening gepubliceerd, COM(2020)611PDF-document. De behandeling van dit voorstel gaat verder in E200020.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een uniforme procedure in de Unie en tot intrekking van Richtlijn 2013/32/EU

document Europese Commissie

COM(2016)467PDF-document, d.d. 13 juli 2016

rechtsgrondslag

Artikel 78 (lid 2, onder d) VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 23 september 2020 heeft de Europese Commissie een gewijzigd voorstel voor de Verordening gepubliceerd, COM(2020)611PDF-document. De behandeling van dit voorstel gaat verder in E200020.

Op 2 juni 2020 hield de commissie een mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V over de stand van zaken van de herziening van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (GEAS) en de uitvoeringscapaciteit van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Een videoverslag van het mondeling overleg is hier beschikbaar. Op 16 juni 2020 heeft de commissie het verslag vastgesteld (EK, 34.585 / 19.637, D).

Op 10 maart 2020 besloot de commissie I&A/JBZ om een mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V te voeren over de stand van zaken van de herziening van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (GEAS).

Op 2 april 2019 hield de commissie een mondeling overleg (34.585, C) met de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid over de stand van zaken rondom de herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS).

Op 19 maart 2019 hield de commissie een informeel overleg met leden van de Commissie Meijers over de herziening van het GEAS.

Op 12 maart 2019 hield de commissie een besloten technische briefing inzake het GEAS met leden van het Europees Parlement.

Op 5 maart 2019 hield de commissie een technische briefing inzake het GEAS.

Op 15 oktober 2018 werd het verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 11 en 12 oktober 2018 vastgesteld door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer. In het verslag van het schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid wordt o.a. gesproken over de Europese voorstellen met betrekking tot de herziening van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel.

Op 24 april 2018 hield de commissie I&A/JBZ een nabespreking van het mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V op 17 april 2018 en besprak de brief van de staatssecretaris d.d. 9 april 2018. De commissie is van mening dat haar vragen over de voortgang van de voorstellen inzake de herziening van het GEAS voorlopig voldoende zijn beantwoord.

Op 17 april 2018 voerde de commissie I&A/JBZ mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V over de actuele stand van zaken van de zeven Europese wetgevingsvoorstellen inzake het GEAS en over de actieve onderhandelingsinzet van het kabinet in Brussel. Het mondeling overleg is online terug te zien.

Bij brief van 9 april 2018 informeerde de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de commissie I&A/JBZ over de actuele stand van zaken van de zeven Europese wetgevingsvoorstellen inzake het GEAS en over de actieve onderhandelingsinzet van het kabinet in Brussel op deze onderwerpen ter voorbereiding op het mondeling overleg op 17 april 2018.

Op 20 februari 2018 heeft een technische briefing plaatsgevonden over het GEAS. De commissie I&A/JBZ besloot tijdens haar vergadering op 20 februari 2018 om de staatssecretaris van J&V op 17 april 2018 uit te nodigen voor een mondeling overleg over de Europese voorstellen betreffende het GEAS.

Op 13 februari 2018 is een brief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid verstuurd inzake een verzoek voor een technische briefing en een mondeling overleg over het GEAS.

De commissie besloot op 6 februari 2018, op initiatief van het lid Stienen (D66), de staatssecretaris van J&V uit te nodigen voor een mondeling overleg inzake de Europese voorstellen in het GEAS-pakket. Voorts besluit de commissie een brief naar de staatssecretaris te sturen met het verzoek om de Kamer van tevoren per brief te informeren over de stand van zaken van deze voorstellen. De commissie verzoekt de staf een conceptbrief op te stellen, die op 13 februari 2018 ter vaststelling zal worden geagendeerd. De commissie besloot tevens een technische briefing te organiseren inzake het GEAS-pakket om beter inzicht te krijgen op de stand van zaken van de verschillende Europese voorstellen. De commissie wenst deze technische briefing vóór de Algemene Europese Beschouwingen van 13 maart 2018 te houden, waarbij de voorkeur uitgaat naar 20 februari 2018. De commissie besloot de verdere bespreking van het mondeling overleg en de technische briefing op 13 februari 2018 te agenderen.

Op 21 maart 2017 verzorgden de leden Oomen-Ruijten (CDA) en Stienen (D66) tijdens de commissievergadering van I&A/JBZ een mondelinge terugkoppeling van hun deelname aan de interparlementaire bijeenkomst "The third reform of the Common European Asylum System - up for the challenge" die op 28 februari 2017 plaatsvond in het Europees Parlement.

Op 7 maart 2017 besprak de commissie I&A/JBZ het mondeling overleg met de staatssecretaris van V&J over de herziening van GEAS en besloot de herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel te blijven volgen en latere informatie van de staatssecretaris af te wachten. Op 21 maart 2017 zullen de leden Stienen (D66) en Oomen (CDA) terugkoppelen over de interparlementaire commissiebijeenkomst in Europees Parlement.

Op 21 februari 2017 hield de commissie I&A/JBZ een mondeling overleg met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie inzake de herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel.

Op 7 februari 2017 besprak de commissie I&A/JBZ de ingekomen uitnodiging voor deelname aan de interparlementaire bijeenkomst op 28 februari 2017 over het GEAS, georganiseerd door de LIBE-commissie van het Europees Parlement. De leden Oomen (CDA) en Stienen (D66) zullen hieraan deelnemen. Ook besprak de commissie de uitkomsten van de besloten technische briefing door de Europese Commissie over het pakket GEAS II van 31 januari jl. De commissie besluit de uitkomsten van de technische briefing te betrekken bij het mondeling overleg over het GEAS met de staatssecretaris van V&J op 21 februari 2017.

Vertegenwoordigers van de Europese Commissie verzorgden op 31 januari 2017 door middel van videoconferentie een besloten technische briefing voor de commissie I&A/JBZ over het pakket GEAS II (E160025, E160026, E160027 enE160028).

Op 17 januari 2017 stemt de commissie I&A/JBZ in met een voorstel van de fractie van D66 tot het voorbereiden van een technische briefing door vertegenwoordigers van de Europese Commissie over het pakket GEAS II. De commissie verzoekt de ambtelijke ondersteuning de voorbereiding van de briefing ter hand te nemen en deze zo mogelijk vóór het mondeling overleg van 21 februari 2017 te doen plaatsvinden.

Op 6 december 2016 sprak de commissie I&A/JBZ het voornemen uit om na het kerstreces met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie mondeling overleg te voeren over de herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel, dit overleg zal op 21 februari 2017 plaatsvinden.

Op 24 november 2016 stuurde de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie antwoord. Op 29 november 2016 besprak de commissie I&A/JBZ de brief en besloot op dat moment af te zien van nader schriftelijk overleg met de regering.

Op 27 oktober 2016 is de brief inzake het tweede GEAS-pakket en een EU-hervestigingskader naar de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie verstuurd.

Op 11 oktober 2016 vond inbreng voor schriftelijk overleg plaats inzake het tweede pakket herziening GEAS door de fracties van D66, GroenLinks en SGP. De brief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd voor instemming en voor eventuele aansluiting door fracties.

Op 13 september 2016 besprak de commissie I&A/JBZ dit voorstel samen met de andere twee voorstellen uit het tweede pakket van de herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel en besloot inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 4 oktober 2016. Op 27 september 2016 besloot de commissie inbreng aan te houden tot 11 oktober 2016.

Dit voorstel staat voor procedure op de agenda van de commissie voor Immigratie en Asiel/ JBZ-Raad op 13 september 2016.


Behandeling Tweede Kamer

Op 15 oktober 2018 werd het verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 11 en 12 oktober 2018 vastgesteld door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer. In het verslag van het schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid wordt o.a. gesproken over de Europese voorstellen met betrekking tot de herziening van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel.

Op 14 juni 2018 stelde de Tweede Kamer het verslag vast van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de integrale migratieagenda. In de brief van de staatssecretaris worden o.a. vragen beantwoord over de Procedureverordening.

Op 31 mei 2018 hebben de commissie voor Justitie en Veiligheid en de commissie voor Europese Zaken een algemeen overleg gevoerd met de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Justitie en Veiligheid over de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 4-5 juni 2018. Tijdens het overleg zijn o.a. vragen gesteld over de voorgestelde Procedureverordening.

Op 24 januari 2018 hield de Tweede Kamer een algemeen overleg over de JBZ-Raad op 25 en 26 januari 2018. Tijdens dit algemeen overleg werd ook gedebatteerd met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de stand van zaken met betrekking tot het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel.

Op 9 februari 2017 hield de Tweede Kamer het debat over de Staat van de Europese Unie 2017. Hier diende het lid Verhoeven een motie in over haast maken met een Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem. Op 14 februari 2017 werd de motie plenair aangenomen.

Op 16 januari 2017 stuurde de staatsscretaris van Veiligheid en Justitie een brief aan de Tweede Kamer inzake de positie van het kind in het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (GEAS). Deze brief is betrokken bij het algemeen overleg op 24 januari 2017 over de informele JBZ-Raad van 26-27 januari 2017.

Op 29 november 2016 is er plenair voor het formeel beëindigen van het parlementair behandelvoorbehoud gestemd.

Op 24 november 2016 stuurde de voorzitter van de commissie voor Europese Zaken een brief naar de voorzitter van de Tweede Kamer met het advies om het parlementair behandelvoorbehoud bij de GEAS voorstellen formeel te beëindigen met de volgende afspraken:

 • 1. 
  De Kamer wordt per brief geïnformeerd als de onderhandelingen over de onderdelen van het pakket zich bewegen in een richting die substantieel afwijkt van de Nederlandse inzet die met de Kamer is overeengekomen.
 • 2. 
  De Kamer wordt per brief geïnformeerd als er substantiële nieuwe elementen aan de voorstellen worden toegevoegd die in de Raad besproken worden.
 • 3. 
  De Kamer wordt in het bijzonder maximaal op de hoogte gehouden van het verloop van de onderhandelingen ten aanzien van:
 • de bepalingen over toegang tot sociale zekerheid in de Opvangrichtlijn;
 • de stimulans op doorprocederen in de Kwalificatieverordening;
 • aanpassingen in de Procedureverordening om terugkeer te bevorderen;
 • de waarborgen voor de positie van minderjarigen in de GEAS-voorstellen, in het bijzonder met betrekking tot grensdetentie en de toegang tot onderwijs;
 • toegang van asielzoekers tot de arbeidsmarkt;
 • geldigheidsduur van verblijfsvergunningen;
 • de herbeoordeling van verleende bescherming;
 • het intrekken van de richtlijn tijdelijke bescherming.

Op 17 november 2016 hield de commissie voor Veiligheid en Justitie een algemeen overleg met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie inzake (het behandelvoorbehoud op) het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel. Dit overleg werd aansluitend gehouden aan het algemeen overleg inzake de JBZ-Raad van 18 november 2016.

Op 27 oktober 2016 stuurde de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer met de informatie dat de commissie V&J heeft geadviseerd een parlementair behandelvoorbehoud te plaatsen op het tweede pakket voorstellen inzake het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel. Op 1 november 2016 is hier plenair mee ingestemd.

Op 4 oktober 2016 hield de commissie voor Veiligheid en Justitie een technische briefing inzake het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel. Na afloop van de technische briefing over het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel op 4 oktober 2016 wordt door middel van een e-mailprocedurebesloten of op één of meer van de vier voorstellen een subsidiariteitstoetswordt uitgevoerd, met als inbrengtermijn 11 oktober 2016.

Op 30 september 2016 stuurde de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een brief aan de Tweede Kamer met nadere informatie over het hervormingspakket van Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel en hun invloed op bepaalde bepalingen van de nationale Vreemdelingenwet.

Op 15 september 2016 stuurde de commissie voor Veiligheid en Justitie een brief aan de minister van V&J met het verzoek een technische briefing te houden inzake het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel.


Standpunt Nederlandse regering

De minister van Buitenlandse Zaken stuurde op 26 augustus 2016 het BNC-fiche aan de Kamer. Uit het BNC-fiche blijkt onder andere dat het kabinet positief over de subsidiariteit oordeelt. Het doel van dit voorstel is te waarborgen dat de asielaanvraag van een asielzoeker in een asielprocedure wordt beoordeeld waarvoor dezelfde regels gelden, ongeacht de lidstaat waar de asielzoeker zijn asielaanvraag heeft ingediend.

Het kabinet is van mening dat het voorstel op onderdelen te gedetailleerd is. Er moet inderdaad een solide gemeenschappelijk kader bestaan voor de lidstaten, maar het voert te ver om elk deelaspect van de asielprocedure in detail op Europees niveau vast te leggen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de procedure beschreven in artikel 20 voor het identificeren van asielzoekers met bijzondere behoeften. Enige beoordelingsruimte voor de lidstaten om aan het gemeenschappelijk kader invulling te geven is en blijft nodig. Ook kan, in plaats van uitvoeringshandelingen voor de Commissie te voorzien, bijvoorbeeld het nieuw op te richten EU Agentschap voor Asiel een rol spelen in de verdere vormgeving van de asielprocedure in lidstaten aan de hand van het opstellen van onder meer operationele standaarden en richtlijnen zoals nu is voorzien in artikel 12 van het voorstel tot oprichting van een EU Agentschap voor Asiel. Wat betreft de proportionaliteit komt Nederland dan ook uit op deels positief en deels negatief.

Daarnaast acht het kabinet de juridische grondslag van dit voorstel (artikel 78, lid 2 onder d van het VWEU) als de correcte rechtsbasis.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Met dit voorstel beoogt de Europese Commissie om de Procedurerichtlijn te vervangen door een verordening die een gemeenschappelijke EU-procedure voor internationale bescherming vaststelt. Hierdoor worden de huidige asielprocedures vereenvoudigd, verduidelijkt en verkort. Naast een gestroomlijnde procedure worden gemeenschappelijke garanties voor asielzoekers ingesteld en worden tegelijk ook de regels tegen misbruik verstrengd. Het begrip 'veilig land' wordt door de Commissie verduidelijkt in de verordening en tot slot wordt voorgesteld om binnen vijf jaar na inwerkingtreding van de verordening de nationale lijsten van veilige landen van herkomst en veilige derde landen te vervangen door Europese lijsten of aanmerkingen op Unie-niveau.

Het voorstel maakt deel uit van het tweede pakket in de herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel.


Behandeling Raad

In de tweede kwartaalrapportage 2020 van JBZ-dossiers (32.317, LG bijlagePDF-document) laat de regering weten dat de bespreking over de GEAS-voorstellen nog op technisch niveau plaatsvindt en er nog geen raadspositie is ingenomen.

Tijdens de JBZ-Raad van 7-8 oktober 2019 werd op basis van een achtergrondstuk van het EU-voorzitterschap een discussie gevoerd over de ontwikkelingen op de belangrijkste migratieroutes naar de EU. De discussie spitste zich vooral toe op de actuele situatie op de Oostelijke Mediterrane Route.

Het Voorzitterschap presenteerde tijdens de JBZ-Raad van 6-7 december 2018 een voortgangsrapport over de voorstellen inzake de Herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel.

Op 11 en 12 oktober 2018PDF-document nam de JBZ-Raad nota van de stand van zaken van de behandeling van de voorstellen voor de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel op basis van een voortgangsverslagPDF-document van het voorzitterschap.

Op 4 en 5 juni 2018PDF-document nam de JBZ-Raad nota van de stand van zaken van de behandeling van de voorstellen voor de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel op basis van een voortgangsverslagPDF-document van het voorzitterschap.

Op 7 en 8 december 2017PDF-document nam de JBZ-Raad nota van de stand van zaken van de behandeling van de voorstellen voor de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel op basis van een voortgangsverslagPDF-document van het voorzitterschap.

Op 12 en 13 oktober 2017PDF-document nam de JBZ-Raad nota van de stand van zaken van de behandeling van de voorstellen voor de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel op basis van een voortgangsverslagPDF-document van het voorzitterschap.

Op 8 en 9 juni 2017PDF-document nam de JBZ-Raad nota van de stand van zaken van de behandeling van de voorstellen voor de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel op basis van een voortgangsverslagPDF-document van het voorzitterschap.

Op 18 mei 2017PDF-document sprak de JBZ-Raad informeel over de daadwerkelijke toepassing van de beginselen verantwoordelijkheid en solidariteit in het kader van de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel.

Op 27 en 28 maart 2017PDF-document nam de JBZ-Raad nota van de stand van zaken van de behandeling van de voorstellen voor de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel op basis van een voortgangsverslagPDF-document van het voorzitterschap.

Op 26 en 27 januari 2017PDF-document sprak de JBZ-Raad informeel over de herziening van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel.

Op 8 en 9 december 2016PDF-document nam de JBZ-Raad nota van de stand van zaken van de behandeling van de voorstellen voor de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel op basis van een voortgangsverslagPDF-document van het voorzitterschap.

Op 13 en 14 oktober 2016PDF-document nam de JBZ-Raad nota van de stand van zaken van de behandeling van de voorstellen voor de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel op basis van een voortgangsverslagPDF-document van het voorzitterschap.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Het voorstel behoort tot de lijst van gemeenschappelijke wetgevingsprioriteiten van de drie EU-instellingen. Hiermee willen zijn in 2023/2024 aanzienlijke vooruitgang boeken.

Op 30 mei 2018 werd het besluit tot het aangaan van interinstitutionele onderhandelingen bevestigd door de plenaire vergadering van het Europees Parlement.

Op 22 mei 2018 stemde de plenaire vergadering van het Europees Parlement in met het verslag over het voorstel. Het Europees Parlement nam hierbij een resolutiePDF-document aan waarmee een standpunt over het voorstel in eerste lezing werd vastgesteld.

Op 18 mei 2018 publiceerde de onderzoeksdienst van het Europees Parlement een briefingPDF-document over de stand van zaken met betrekking tot het gemeenschappelijk Europees asielstelsel.

Op 12 mei 2017 diende de rapporteur een ontwerpverslagPDF-document in bij de LIBE-commissie. Dit ontwerpverslag zal worden besproken in de commissie, waarbij leden amendementen kunnen indienen. De commissie zal vervolgens stemmen over alle ingediende amendementen.

Op 28 maart 2017 publiceerde de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement een briefingPDF-document over het voorstel.

Op 5 september 2016 werd Europarlementariër Laura Ferrara (EFDD) aangewezen als rapporteur voor het voorstel. De rapporteur zal een ontwerpverslag over het voorstel voorbereiden.

Het voorstel wordt behandeld door de commissie voor Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) van het Europees Parlement. Daarnaast zijn de commissie voor Buitenlandse Zaken (AFET) en de commissie voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken (EMPL) ingesteld als adviescommissie. Beide adviescommissies besloten geen advies in te dienen.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 4 november 2016 verstreek de deadline voor het indienen van subsidiariteitsbezwaren op dit voorstel.

Op 4 november 2016 nam de Bondsraad van Duitsland een resolutie aan waarin een aantal kanttekeningen worden geplaatst bij het voorstel. Deze resolutie is in het kader van een politieke dialoog met de Europese Commissie gedeeld.

Op 26 oktober 2016 nam het Parlement van Portugal een resolutie aan waarin wordt gesteld dat het voorstel in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel. Deze resolutie is in het kader van een politieke dialoog met de Europese Commissie gedeeld.

Op 19 oktober 2016 nam de Senaat van Italië een resolutie aan waarin het voorstel wordt gesteund. Deze resolutie is in het kader van een politieke dialoog met de Europese Commissie gedeeld.

Op 5 oktober 2016 nam de Kamer van Afgevaardigden van Roemenië een resolutie aan waarin een aantal kanttekeningen worden geplaatst bij het voorstel. Deze resolutie is in het kader van een politieke dialoog met de Europese Commissie gedeeld.

Op 22 september 2016 nam de Kamer van Afgevaardigden van Tsjechië een resolutie aan waarin zij het voorstel verwerpt. Deze resolutie is in het kader van een politieke dialoog met de Europese Commissie gedeeld.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

Op 11 juni 2018 publiceerde de Algemene Rekenkamer een rapportPDF-document inzake de asielinstroom in Nederland tussen 2014 en 2016, waarbij ook wordt gesproken over de herziening van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel.

Op 5 maart 2018 stuurde de Commissie Meijers een afschrift van een brief aan de Tweede Kamer over de JBZ-Raad van 8-9 maart 2018, waarin o.a. de herziening van de Dublinverordening en de Procedureverordening worden genoemd. (zie ook E160013).

Op 8 november 2017 deelde de Commissie Meijers haar reactie op het regeerakkoord 2017-2021 met de Kamer. In deze notitie geeft zij haar visie op de verschillende Europese onderwerpen die in het regeerakkoord aan bod komen. Onderhavig dossier heeft een link met de onderwerpen 'veilige derde landen' en 'rechtsbijstand asielprocedure' in de notitie van Commissie Meijers.


Alle bronnen