JBZ-Raad (32.317); brief inzake verslag JBZ-Raad 9 en 10 juni 2016 (EK, GP). .

27 juni 2016
hoort bij ... E160023 - Voorstel voor wijziging van verordening tot afschaffing van visumplicht voor Oekraïne
E160022 - Commissiemededeling over een nieuw partnerschapskader met derde landen in het kader van de Europese migratieagenda
E160015 - Voorstel voor een verordening betreffende de instelling van Eurodac (herschikking)
E160014 - Voorstel voor een verordening betreffende het asielagentschap van de Europese Unie
E160013 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van de Dublin III-verordening
E160001 - Voorstellen inzake de uitwisseling van informatie over onderdanen van derde landen en staatlozen door middel van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS)
E150047 - Voorstel voor een verordening inzake de Europese Grens- en Kustwacht en tot intrekking van verordening (EG) Nr. 2007/2004, verordening (EG) Nr. 863/2007 en raadsbesluit 2005/267/EG
E150045 - Voorstel voor een richtlijn betreffende de bestrijding van terrorisme en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ inzake terrorismebestrijding
E150042 - Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud
E150010 - Commissiemededeling: Een Europese migratieagenda
E110017 - Voorstel voor een verordening over de vermogensrechtelijke gevolgen van een scheiding van koppels uit andere relatievormen
E110016 - Voorstel voor een verordening over het conflictenrecht in het huwelijksvermogensrecht
afkomstig van ... Ministerie van Veiligheid en Justitie