E160015
  ruit icoon
Laatste revisie: 07-01-2021

E160015 - Voorstel voor een verordening betreffende de instelling van Eurodac (herschikking)De herziening van Eurodac, de EU-databank met vingerafdrukken, is een praktische ondersteuning van de herziening van het Dublin-systeem (zie E160013) en zou het beheer van het asielstelsel moeten verbeteren en de bestrijding van irreguliere migratie vergemakkelijken.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De behandeling van de herziene conceptverordening gaat verder in E200023.

Europees

In de tweede kwartaalrapportage 2020 van JBZ-dossiers (32.317, LG bijlagePDF-document) laat de regering weten dat de triloog stil ligt in afwachting van de aanpak van de nieuwe Europese Commissie.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2016)272PDF-document, d.d. 4 mei 2016

rechtsgrondslag

Artikel 78(2)(e), 63(1)(a), 79(2)(c), 87(2)(a) en 88(2)(a) VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De behandeling van de herziene conceptverordening gaat verder in E200023.

Op 2 juni 2020 had de commissie I&A/JBZ een mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V over de stand van zaken van de herziening van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (GEAS).

Op 10 maart 2020 besloot de commissie I&A/JBZ om een mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V te voeren over de stand van zaken van de herziening van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (GEAS).

Op 2 april 2019 hield de commissie een mondeling overleg met de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid over de stand van zaken rondom de herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS).

Op 19 maart 2019 hield de commissie een informeel overleg met leden van de Commissie Meijers over de herziening van het GEAS.

Op 12 maart 2019 hield de commissie een besloten technische briefing inzake het GEAS met leden van het Europees Parlement.

Op 5 maart 2019 hield de commissie een technische briefing inzake het GEAS.

Op 15 oktober 2018 werd het verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 11 en 12 oktober 2018 vastgesteld door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer. In het verslag van het schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid wordt o.a. gesproken over de Europese voorstellen met betrekking tot de herziening van het GEAS.

Op 24 april 2018 hield de commissie I&A/JBZ een nabespreking van het mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V op 17 april 2018 en besprak de brief van de staatssecretaris d.d. 9 april 2018. De commissie is van mening dat haar vragen over de voortgang van de voorstellen inzake de herziening van het GEAS voorlopig voldoende zijn beantwoord.

Op 17 april 2018 voerde de commissie I&A/JBZ mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V over de actuele stand van zaken van de zeven Europese wetgevingsvoorstellen inzake het GEAS en over de actieve onderhandelingsinzet van het kabinet in Brussel. Het mondeling overleg is online terug te zien.

Bij brief van 9 april 2018 informeerde de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de commissie I&A/JBZ over de actuele stand van zaken van de zeven Europese wetgevingsvoorstellen inzake het GEAS en over de actieve onderhandelingsinzet van het kabinet in Brussel op deze onderwerpen ter voorbereiding op het mondeling overleg op 17 april 2018.

Op 20 februari 2018 heeft een technische briefing plaatsgevonden over het GEAS. De commissie I&A/JBZ besloot tijdens haar vergadering op 20 februari 2018 om de staatssecretaris van J&V op 17 april 2018 uit te nodigen voor een mondeling overleg over de Europese voorstellen betreffende het GEAS.

Op 13 februari 2018 is een brief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid verstuurd inzake een verzoek voor een technische briefing en een mondeling overleg over het GEAS.

De commissie besloot op 6 februari 2018, op initiatief van het lid Stienen (D66), de staatssecretaris van J&V uit te nodigen voor een mondeling overleg inzake de Europese voorstellen in het GEAS-pakket. Voorts besluit de commissie een brief naar de staatssecretaris te sturen met het verzoek om de Kamer van tevoren per brief te informeren over de stand van zaken van deze voorstellen. De commissie verzoekt de staf een conceptbrief op te stellen, die op 13 februari 2018 ter vaststelling zal worden geagendeerd. De commissie besloot tevens een technische briefing te organiseren inzake het GEAS-pakket om beter inzicht te krijgen op de stand van zaken van de verschillende Europese voorstellen. De commissie wenst deze technische briefing vóór de Algemene Europese Beschouwingen van 13 maart 2018 te houden, waarbij de voorkeur uitgaat naar 20 februari 2018. De commissie besloot de verdere bespreking van het mondeling overleg en de technische briefing op 13 februari 2018 te agenderen.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft op 5 juli 2016 de brief van 20 juni 2016 beantwoord (zie 34.482, A). Deze brief heeft de commissie I&A/JBZ meegenomen bij het mondeling overleg met de staatssecretaris op 12 juli 2016.

Inbreng voor schriftelijk overleg is geleverd door de fractie van GroenLinks op 14 juni 2016. De SP-fractie sluit zich bij deze vragen aan. De brief is op 20 juni 2016 naar de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie verstuurd (zie 34.482, A).

Op 7 juni 2016 is tijdens de commissievergadering van I&A/JBZ besloten de inbreng voor schriftelijk overleg naar 14 juni 2016 te verplaatsen.

De commissie I&A/JBZ besloot op 17 mei 2016 het eerste wetgevingspakket in de herziening van het GEAS in behandeling te nemen. Het lid Strik van de fractie van GroenLinks kondigt aan inbreng voor schriftelijk overleg te zullen leveren op 7 juni 2016.


Behandeling Tweede Kamer

Op 15 oktober 2018 werd het verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 11 en 12 oktober 2018 vastgesteld door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer. In het verslag van het schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid wordt o.a. gesproken over de Europese voorstellen met betrekking tot de herziening van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel.

Op 31 mei 2018 hebben de commissie voor Justitie en Veiligheid en de commissie voor Europese Zaken een algemeen overleg gevoerd met de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Justitie en Veiligheid over de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 4-5 juni 2018. Tijdens het overleg zijn o.a. vragen gesteld over de voorgestelde herschikking van Eurodac.

Op 12 oktober 2016 werd dit voorstel betrokken bij het algemeen overleg met de minister van Veiligheid en Justitie over de JBZ-Raad van 13-14 oktober 2016.

Op 8 juni 2016 hield de commissie voor Veiligheid en Justitie een AO over de JBZ-Raad van 9-10 juni 2016 met de minister van Veiligheid en Justitie. Hier is afgesproken dat het kabinet het uitvoeren van een privacy effectbeoordeling ten aanzien van de voorgestelde herziening van de Eurodac-verordening zal bevorderen en de Tweede Kamer hierover al informeren.

Op 8 juni 2016 heeft de commissie voor Veiligheid en Justitie algemeen overleg gevoerd met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de JBZ-Raad van 9-10 juni 2016, waarbij ook over dit voorstel is gesproken.

Op 7 juni 2016 heeft de Tweede Kamer plenair gestemd voor het verzoeken van de regering om een parlementair behandelvoorbehoud vast te leggen voor dit voorstel.


Standpunt Nederlandse regering

Op 27 mei 2016 heeft de regering haar visie over het voorstel in een BNC-fiche uitgebracht. Uit het BNC-fiche blijkt onder andere dat het kabinet de juiste rechtsbasis is gebruikt voor dit voorstel. Dit voorstel is gebaseerd op de artikelen 78, tweede lid onder e, 79, tweede lid onder c, 87, tweede lid onder a en 88, tweede lid onder a, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Daarnaast is het subsidiariteitsoordeel van het kabinet ten op zichte van dit voorstel positief. De EURODAC-Verordening ondersteunt de goede uitvoering van de Dublin Verordening. Het doel van de Dublin-Verordening is het vastleggen van de criteria om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend. De EURODAC-Verordening is essentieel om dit doel te bewerkstelligen. Tevens biedt het voorstel de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in verblijf en reisbewegingen van irregulier verblijvende vreemdelingen die geen asiel hebben verzocht. Dit alles kan niet door de lidstaten afzonderlijk worden gerealiseerd.

Het oordeel van de regering over de proportionaliteit van het voorstel is eveneens positief. Het tegengaan van irreguliere secundaire reisbewegingen en het bevorderen van een effectief terugkeerproces acht het kabinet gewenst. De in het systeem geregistreerde gegevens worden niet voor een langere periode opgeslagen dan strikt noodzakelijk is om aan deze doelen tegemoet te komen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 6 april 2016 kondigde de Europese Commissie in haar Mededeling 'Naar een hervorming van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel en een verbetering van de legale mogelijkheden om naar Europa te komen ' (COM(2016)197PDF-document) een stappenplan aan om het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS) te herzien.

De herziening van Eurodac, de EU-databank met vingerafdrukken, is een praktische ondersteuning van de herziening van het Dublin-systeem (zie E160013) en zou het beheer van het asielstelsel moeten verbeteren en de bestrijding van irreguliere migratie vergemakkelijken. Lidstaten zouden gegevens over onderdanen van derde landen of staatlozen die geen verzoek om internationale bescherming hebben ingediend en zonder reguliere status in de EU verblijven, kunnen opslaan en doorzoeken in de databank. Door de herziening wordt het voor lidstaten ook mogelijk om meer persoonsgegevens op te slaan in de databank.


Behandeling Raad

In de tweede kwartaalrapportage 2020 van JBZ-dossiers (32.317, LG bijlagePDF-document) laat de regering weten dat de triloog stil ligt in afwachting van de aanpak van de nieuwe Europese Commissie.

JBZ-Raad 7-8 oktober 2019

Tijdens de JBZ-Raad van 7-8 oktober 2019 werd op basis van een achtergrondstuk van het EU-voorzitterschap een discussie gevoerd over de ontwikkelingen op de belangrijkste migratieroutes naar de EU. De discussie spitste zich vooral toe op de actuele situatie op de Oostelijke Mediterrane Route.

JBZ-Raad 6-7 december 2018

Het Voorzitterschap presenteerde tijdens de JBZ-Raad van 6-7 december 2018 een voortgangsrapport over de voorstellen inzake de Herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel. Wat betreft de Dublin-verordening, blijft het Voorzitterschap kijken naar mogelijke oplossingen voor het verzekeren van een algeheel evenwicht tussen solidariteit en verantwoordelijkheid.

JBZ-Raad 7-8 december 2017

Het Estse voorzitterschap heeft tijdens de JBZ-Raad van 7-8 december 2017 de stand van zaken weergegeven van de verschillende voorstellen inzake het Europees asielstelsel (GEAS).

JBZ-Raad 12-13 oktober 2017

Tijdens de JBZ-raad van 12-13 oktober 2017 zijn de voortgangsrapportages bij de voorstellen over het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS) besproken en riep de Europese Commissie de lidstaten op om de herziening spoedig af te ronden.

JBZ-Raad 8-9 juni 2017

Tijdens de Raad bespraken de ministers een voortgangsverslag inzake het Gemeenschappelijk Europees Asielpakket, inclusief het verordeningsvoorstel betreffende de instelling van Eurodac. De onderhandelingen zullen onder Ests voorzitterschap worden voortgezet.

In april 2017 zijn ambtelijke besprekingen aangevangen in de Raadswerkgroep asiel.

JBZ-Raad 27-28 maart 2017

Tijdens de JBZ-Raad van 27-28 maart 2017 bespraken de ministers een voortgangsverslag inzake de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en hervestiging, waaronder over dit voorstel.

JBZ-Raad 8-9 december 2016

Tijdens de Raad werd een voortgangsverslag inzake dit voorstel besproken en is er een gedeeltelijke algemene oriëntatiePDF-document hierover bereikt. In deze voorlopige Raadspositie is de toegang van wethandhavings-autoriteiten uitgebreid en het zoeken op alfanumerieke gegevens toegevoegd.

JBZ-Raad 13-14 oktober 2016

Tijdens de Raad gaf het Voorzitterschap een stand van zaken van de behandeling van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelselpakket, waaronder over dit voorstel.

Informele JBZ-Raad 7-8 juli 2016

Tijdens de informele JBZ-Raad van 7-8 juli 2016 besprak het Slowaakse Voorzitterschap het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel. Het Voorzitterschap streeft ernaar om het werk van de Raad op een intensieve, voorzichtige en constructieve manier te beheren met als doel om een akkoord met de Raad te bereiken en zo snel mogelijk de betrokkenheid van het Europees Parlement. Een duurzame hervorming in het GEAS is een prioriteit.

JBZ-Raad 9-10 juni 2016

Tijdens de Raad presenteerde de Commissie kort de voorstellen met betrekking tot de herziening van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel. Het Voorzitterschap benadrukte hierbij het belang van de verschillende onderdelen van de herziening en vroeg aandacht voor de onderdelen zoals die ook tijdens het Algemeen Overleg van 8 juni 2016 in de Tweede Kamer naar voren kwamen. Er waren geen interventies van de lidstaten.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Het voorstel behoort tot de lijst van gemeenschappelijke wetgevingsprioriteiten van de drie EU-instellingen. Hiermee willen zijn in 2023/2024 aanzienlijke vooruitgang boeken.

Op 18 mei 2018 publiceerde de onderzoeksdienst van het Europees Parlement een briefingPDF-document over de stand van zaken met betrekking tot het gemeenschappelijk Europees asielstelsel.

Op 8 juni 2017 presenteerde de commissie LIBE een rapportPDF-document voor eerste lezing door het Europees Parlement. Op 14 juni 2017 is plenair besloten de interinstitutionele onderhandelingen in te gaan.

Op 10 maart 2017 publiceerde de onderzoeksafdeling van het Europees Parlement een briefingPDF-document inzake de herschikking van de Eurodac-verordening.

Op 25 januari 2017 heeft de rapporteur Macovei haar verslag gepubliceerd inzake dit voorstel.

Op 17 oktober 2016 besprak de commissie voor Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) van het Europees Parlement samen met het Slowaaks Voorzitterschap het voortgangsrapport van het Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem.

De commissie voor Burgelijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) van het Europees Parlement is als verantwoordelijke commissie aangewezen voor het behandelen van dit voorstel.

Op 15 juni 2016 is Timothy Kirkhope van de Europese Conservatieven en Hervormers-fractie als rapporteur aangewezen.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 16 november 2016 stelde het Italiaanse Parlement een opinie vast inzake dit voorstel.

Op 5 oktober 2016 stuurde het Tsjechische Parlement een subdisiariteitsbezwaar inzake dit voorstel naar de Europese Commissie.

De deadline voor subsidiariteitsbezwaren was 27 oktober 2016.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

Op 11 juni 2018 publiceerde de Algemene Rekenkamer een rapport inzake de asielinstroom in Nederland tussen 2014 en 2016, waarbij ook wordt gesproken over het gemeenschappelijk Europees asielstelsel.

Op 24 oktober 2016 publiceerde het Europees Economisch en Sociaal Comité een advies inzake de voorstellen in het Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem-pakket.

Op 15 juni 2016 publiceerde Commissie Meijers een notitie inzake de herzieningen van de Dublinverordening, het Eurodac voorstel en het voorstel voor een EU Asiel Agentschap.

Op 3 juni 2016 stuurde Commissie Meijers een brief aan de Tweede Kamer commissie Veiligheid en Justitie voor het Algemeen Overleg van de JBZ-Raad van 9 en 10 juni 2016. De Commissie Meijers geeft in deze brief commentaren over de wetgevingsdossiers inzake dit voorstel en over EURODAC en de herziening Dublinverordening.

Op 2 juni 2016 publiceerde Commissie Meijers een notitie inzake de hervorming van het gemeenschappelijk Europees Asielsysteem.


Alle bronnen