JBZ-Raad (32.317); Verslag van een schriftelijk overleg over onder andere de geannoteerde agenda JBZ-Raad 12 en 13 oktober 2017 te Luxemburg en voortgangsoverzicht JBZ-dossiers 3e kwartaal (TK, 495). .

16 oktober 2017
hoort bij ... E170032 - Voorstellen van de Europese Commissie om het Schengengebied te handhaven en te versterken
E170030 - Commissiemededeling en aanbevelingen over de uitvoering van de Europese migratieagenda
E170003 - Voorstel voor een verordening betreffende privacy en elektronische communicatie
E170002 - Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens bij de EU-instellingen
E170001 - Commissiemededeling over de uitwisseling en bescherming van persoonsgegevens in een geglobaliseerde wereld
E160053 - Voorstel voor een verordening tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS)
E160028 - Voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (herziening Opvangrichtlijn)
E160027 - Voorstel voor een verordening inzake uniforme beschermingsnormen en rechten voor vluchtelingen en personen die vallen onder subsidiaire bescherming (Kwalificatieverordening)
E160026 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een uniforme procedure in de Unie en tot intrekking van Richtlijn 2013/32/EU (Procedureverordening)
E160025 - Voorstel voor een verordening tot oprichting van een EU-hervestigingskader en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad
E160009 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van verordening 2016/399 betreffende het gebruik van het inreis-uitreissysteem (EES)
E160001 - Voorstellen inzake de uitwisseling van informatie over onderdanen van derde landen en staatlozen door middel van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS)
E150010 - Commissiemededeling: Een Europese migratieagenda
E130041 - Voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie
afkomstig van ... Tweede Kamer