E170030
Laatste revisie: 07-12-2018

E170030 - Commissiemededeling en aanbevelingen over de uitvoering van de Europese migratieagendaDit dossier bevat een mededeling en twee aanbevelingen inzake de uitvoering van de Europese migratieagenda.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 11 september 2018 besprak de commissie I&A/JBZ het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (34.215, AG) en besloot deze voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Op 4 december 2018 presenteerde de Europese Commissie een voortgangsverslagPDF-document over de uitvoering van de Europese migratieagenda.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch Sociaal Comité en het Comité van de regio's inzake de uitvoering van de Europese migratieagenda

document Europese Commissie

COM(2017)558PDF-document, d.d. 27 september 2017

commissie Eerste Kamer


Behandeling Eerste Kamer

Op 11 september 2018 besprak de commissie I&A/JBZ het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (34.215, AG) en besloot deze voor kennisgeving aan te nemen.

Op 26 juni 2018 leverde de fractie van de PVV inbreng voor schriftelijk overleg met de regering over het voortgangsverslag van de Europese Commissie. Op 2 juli 2018 werd een brief gestuurd aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De staatssecretaris heeft op 16 juli 2018 gereageerd.

Op 12 juni 2018 besprak de commissie I&A/JBZ de brief van de staatssecretaris van J&V met een reactie op de nadere vragen van de fracties van GroenLinks en de PVV over de uitvoering van de Europese migratieagenda (34.215, AE) en besloot deze voor kennisgeving aan te nemen. De fractie van de PVV gaf aan inbreng te willen leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van een voortgangsverslagPDF-document van de Europese Commissie. De inbrengdatum werd vastgesteld op 26 juni 2018.

Op 16 april 2018 stuurde de commissie I&A/JBZ een brief aan de staatssecretaris van J&V met nadere vragen van de fracties van GroenLinks en PVV over de mededeling en aanbevelingen inzake de uitvoering van de Europese migratieagenda. Op 1 juni 2018 heeft de staatssecretaris van J&V hierop geantwoord (34.215, AE).

Op 10 april 2018 besprak de commissie I&A/JBZ het verslag van een nader schriftelijk overleg over de uitvoering van de Europese migratieagenda (34.215, AD). De fracties van PVV (Van Hattem) en GroenLinks (Strik) leverden inbreng voor nader schriftelijk overleg.

Op 27 maart 2018 besprak de commissie I&A/JBZ het verslag van een nader schriftelijk overleg over de uitvoering van de Europese migratieagenda (34.215, AD). Het lid Strik (GroenLinks) wenste naar aanleiding hiervan in nader schriftelijk overleg te treden met de regering. De inbrengdatum werd vastgesteld op 10 april 2018.

Op 9 maart 2018 stuurde de commissie I&A/JBZ een rappelbrief aan de staatssecretaris van J&V met betrekking tot de brief van 7 februari 2018 met vragen van de GroenLinks-fractie, ondersteund door de SP-fractie over de uitvoering van de Europese migratieagenda (34.215, AC). Op 20 maart 2018 heeft de staatssecretaris van J&V hierop geantwoord (34.215, AD).

Op 6 maart 2018 besprak de commissie I&A/JBZ de geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 8-9 maart 2018.

Op 6 februari 2018 leverde de commissie I&A/JBZ nadere inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de staatssecretaris van J&V van 22 januari 2018 in antwoord op vragen inzake de uitvoering van de Europese migratieagenda (34.215, AC). De vragen van de GroenLinks-fractie, ondersteund door de SP-fractie zijn op 7 februari 2018 aan de staatssecretaris van J&V verstuurd.

Op 23 januari 2018 besprak de commissie de brief van de staatssecretaris van J&V van 22 januari 2018 in antwoord op vragen inzake de uitvoering van de Europese migratieagenda (34.215, AC) en besloot het agendapunt aan te houden.

De commissie I&A/JBZ besloot op 16 januari 2018 het antwoord van de regering op de brief van 23 oktober jl. inzake de uitvoering van de Europese migratieagenda af te wachten en inbreng voor schriftelijk overleg aan te houden tot 23 januari 2018.

Op verzoek van het lid Strik (GroenLinks) besloot de commissie I&A/JBZ op 12 december 2017 inbreng voor nader schriftelijk overleg inzake de uitvoering van de Europese Migratieagenda te agenderen op 16 januari 2018, ervan uitgaande dat het antwoord van de regering op de brief van 23 oktober 2017 is ontvangen. Daarbij heeft het lid Strik aangegeven de mededeling van de Europese Commissie inzake een mogelijke koers op het gebied van de externe en interne dimensie van migratiebeleid (zie COM(2017)820PDF-document) bij de nadere vragen te betrekken.

Naar aanleiding van het BNC-fiche van de regering gaf de commissie op 28 november 2017 aan nog enkele vragen te hebben inzake de uitvoering van de Europese migratieagenda. Zij besloot eerst het antwoord van de regering op de brief van 23 oktober 2017 met vragen over de migratieagenda af te wachten.

De commissie I&A/JBZ besloot op 14 november 2017 op verzoek van het lid Strik (GroenLinks) het BNC-fiche over de uitvoering van de Europese Migratieagenda in een eerstvolgende vergadering te agenderen.

Op 23 oktober 2017 is de brief met vragen van de PVV en GroenLinks aan de minister van V&J verstuurd.

De leden Van Hattem (PVV) en Strik (GroenLinks) leverden op 10 oktober 2017 inbreng voor schriftelijk overleg. De conceptbrief is per e-mail aan de leden van de commissie voorgelegd.

De commissie I&A/JBZ besloot op 3 oktober 2017 de Commissiemededeling over de uitvoering van de Europese migratieagenda in behandeling te nemen. De commissie besloot op 10 oktober 2017 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


Behandeling Tweede Kamer

Op 13 december 2017 hield de Tweede Kamer een debat over de Europese Raad van 14 en 15 december 2018, waarbij uitgebreid o.a. het EU migratiebeleid is besproken.

Het verslag van een schriftelijk overleg over onder andere de geannoteerde agenda JBZ-Raad 12 en 13 oktober 2017 te Luxemburg en voortgangsoverzicht JBZ-dossiers 3e kwartaal is op 16 oktober 2017 (32.317, 495) vastgesteld.


Standpunt Nederlandse regering

In het BNC-fiche dat de regering op 10 november 2017 aan de Kamer heeft toegestuurd, geeft het kabinet aan dat de mededeling van de Europese Commissie deels een terugblik is op de maatregelen die zijn genomen om de problemen rondom migratie aan te pakken en deels vooruitblikt op maatregelen tot verdere uitvoering van de Migratieagenda. Het kabinet ziet ook vergelijkingen met de aanpak van de Migratieagenda en zijn regeerakkoord.

De grondhouding van het kabinet over de bevoegdheid van de EU inzake de mededeling voor de uitvoering van de Europese Migratieagenda is dan ook positief. Hij merkt hier wel bij op dat de delen over ontwikkelingssamenwerking een gedeelde bevoegdheid betreft van de Europese Commissie en de lidstaten. Wat betreft de subsidiariteit en proportionaliteit van het voorstel is de Nederlandse regering positief. Het kabinet is van mening dat lidstaten niet individueel de uitdagingen rondom migratie kunnen aangaan, maar dit gezamenlijk moeten doen. Voorstellen die voortvloeien uit onderhavige mededeling zullen door het kabinet wel afzonderlijk beoordeeld worden op subsidiariteit en proportionaliteit.

Op 23 oktober 2017 stuurde de minister van V&J een uitstelbrief met betrekking tot de BNC-fiches aangaande de Europese migratieagenda en de voorstellen om het Schengengebied te handhaven en te versterken (E170032).


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 27 september 2017 publiceerde de Europese Commissie een mededeling en twee aanbevelingen inzake de uitvoering van de Europese migratieagenda:

Commissiemededeling over de uitvoering van de Europese migratieagenda

De mededeling behelst een tussentijdse evaluatie van wat tot nu toe is bereikt met de uitvoering van de Europese migratieagenda. Daarnaast geeft de mededeling nieuwe initiatieven van de Commissie op een aantal belangrijke punten en geeft aan waar de komende maanden verdere inspanningen nodig zijn.

Commissie aanbeveling tot vaststelling van een gemeenschappelijk terugkeerhandboek

De Commissie stelt voor om de terugkeerinspanningen in alle opzichten op te voeren en beveelt aan om de afdeling terugkeer van de Europese grens- en kustwacht aanzienljk te versterken. Ter verbetering van de samenwerking op het gebied van overname met de landen van herkomst moeten alle stimuleringsmaatregelen en pressiemogelijkheden worden toegepast die op EU-niveau en nationaal niveau beschikbaar zijn. De Commissie publiceert een herziene versie van het Terugkeerhandboek, waarin al deze aanbevelingen aan de nationale autoriteiten op het gebied van terugkeer zijn opgenomen.

Commissie aanbeveling inzake legale mogelijkheden om naar Europa te komen

Hierin beveelt de Commissie o.a. aan om met een nieuwe EU-regeling voor hervestiging ten minste 50.000 van de meest kwetsbare personen die internationale bescherming behoeven, de komende twee jaar naar Europa te laten komen.

Op 14 maart 2018 presenteerde de Europese Commissie een voortgangsverslagPDF-document over de uitvoering van de Europese migratieagenda.

Op 16 mei 2018 presenteerde de Europese Commissie een voortgangsverslagPDF-document over de uitvoering van de Europese migratieagenda.

Op 4 december 2018 presenteerde de Europese Commissie een voortgangsverslagPDF-document over de uitvoering van de Europese migratieagenda.


Behandeling Raad

Tijdens de JBZ-Raad van 8-9 maart 2018 werd een discussiedocument van het Bulgaars voorzitterschap besproken inzake de implementatie van maatregelen en de nog te nemen stappen om de vluchtelingen- en migratiestromen te beheersen.

Op 14 en 15 december 2017 vond een discussie plaats tussen Europese regeringsleiders over migratie.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 17 april 2018 debatteerde het Europees Parlement over de voortgang van de Global Compacts van de VN voor veilige, ordelijke en reguliere migratie en inzake vluchtelingen en op 18 april 2018 werd hierover een resolutiePDF-document aangenomen.

Op 18 december 2017 publiceerde de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement een briefingPDF-document over mensenrechten in migratiemanagement.

Op 15 december 2017 publiceerde de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement een briefingPDF-document over de recente migratiestromen naar de EU.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Het Huis van Afgevaardigden van Tsjechië heeft op 15 februari 2018 een resolutie aangenomen met een standpunt over de Commissiemededeling en aanbevelingen inzake de uitvoering van de Europese migratieagenda. Het standpunt is in het kader van een politieke dialoog met de Europese Commissie gedeeld.

Het Roemeense parlement heeft op 11 december 2017 zijn standpunt middels een politiek dialoog aan de Europese Commissie kenbaar gemaakt.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen