26.524

Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeidDit wetsvoorstel voert de Europese Richtlijn 96/71/EG, betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, uit.

Het wetsvoorstel geeft buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland in de bouw werken, dezelfde rechten als hun Nederlandse collega's.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 5 oktober 1999 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 november 1999 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 554 van 23 december 1999.


Kerngegevens

ingediend

10 mei 1999

titel

Uitvoering van de Richtlijn 96/71/EG van het Europees parlement en van de Raad van de Europese Unie van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (Pbeg 1997, L 18) (Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Hoofdlijnen

Het doel van de uit te voeren Europese Richtlijn is te bewerkstellingen dat indien een werknemer tijdelijk werk verricht in een andere lidstaat van de Europese Unie dan die waar hij gewoonlijk werkt, het recht van het land waar de arbeid wordt verricht van toepassing is op de volgende aangelegenheden:

  • maximale werktijden en minimale rusttijden
  • het minimum aantal vakantiedagen, gedurende welke de verplichting van de werkgever om loon te betalen bestaat
  • minimumloon, inclusief vergoedingen voor overwerk exclusief aanvullende bedrijfspensioenregelingen
  • voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers
  • gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk
  • beschermende maatregelen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsomstandigheden van kinderen, jongeren en van zwangere of pas bevallen werkneemsters
  • gelijke behandeling van mannen en vrouwen, alsmede andere bepalingen inzake discriminatie

De richtlijn is van toepassing op bouwactiviteiten als graafwerkzaamheden, andere grondwerkzaamheden, bouw, monteren en demonteren van prefab-elementen, inrichting of uitrusting, verbouwing, restauratie, herstelwerkzaamheden, ontmanteling, sloop, groot en klein onderhoud, schilderwerk, schoonmaak en sanering.

Door jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG is bepaald dat dit wetsvoorstel niet van toepassing zal zijn indien het buitenlands recht dat op de arbeidsovereenkomst van toepassing is een gelijkwaardige of betere bescherming biedt aan de werknemer.


Documenten

8