Dit wetsvoorstel wijzigt de bepalingen in de IJkwet met betrekking tot de erkenning van ijkbevoegdheden om te voorkomen dat zo'n erkenning in strijd met het EG-verdrag zou geschieden.

Erkenning tot ijkbevoegde voor EG-ijkregelingen wordt beperkt tot een aantal in een algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën van objecten. Reeds verleende erkenningen die in strijd zijn met dit verdrag kunnen worden vernietigd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 18 juni 1998 zonder beraadslaging en zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 juni 1998 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 537 van 10 september 1998.


Kerngegevens

ingediend

24 april 1998

titel

Wijziging van de IJkwet in verband met de erkenning van ijkbevoegdheden

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

4