26.350

Wijziging van de Wet milieubeheer met betrekking tot milieu-effectrapportageDit voorstel wijzigt de Wet milieubeheer in verband met richtlijn nr. 97/11/EGPDF-document van 3 maart 1997 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.

De wijzigingen zullen tot gevolg hebben dat er frequenter door het bevoegd gezag per geval beoordeeld moet worden of een milieu-effectrapportageplicht moet worden opgelegd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 25 maart zonder beraadslaging en zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 april 1999 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 208 van 25 mei 1999.

Naar aanleiding van dit wetsvoorstel is de Europese Commissie een ingebrekestellingprocedure over de omzetting van de richtlijn in Nederlandse wetgeving gestart. De commissie vindt dat de omzetting door Nederland op vijf onderdelen niet expliciet genoeg is. Met wetsvoorstel Verdere aanpassing aan de Europese richtlijnen inzake milieu-effectrapportage (30.046) wordt voldaan aan de wensen van de Europese Commissie.


Kerngegevens

ingediend

17 december 1998

titel

Wijziging van bepalingen in de Wet milieubeheer met betrekking tot milieu-effectrapportage

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  • minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

inwerkingtreding

14 maart 1999 of met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten