30.046

Verdere aanpassing aan de Europese richtlijnen inzake milieu-effectrapportageDit wetsvoorstel wijzigt de Wet Milieubeheer (Wm) ter implementatie van richtlijn 85/337/EEGPDF-document van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEG L175) zoals gewijzigd door richtlijn 97/11/EEGPDF-document van 3 maart 1997 (PbEG L73).

Dit wetsvoorstel is het gevolg van een door de Europese Commissie gestarte ingebrekestellingprocedure over de omzetting van de richtlijn in Nederlandse wetgeving. De commissie vindt dat de omzetting door Nederland op vijf onderdelen niet expliciet genoeg is. Met dit voorstel wordt voldaan aan de wensen van de Europese Commissie.

De richtlijn nr. 97/11/EG van 3 maart 1997 is geïmplementeerd bij wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer met betrekking tot milieu-effectrapportage (26.350).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 30 juni 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 september 2005 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

21 maart 2005

titel

Wijziging van de Wet milieubeheer (verdere aanpassing aan Europese richtlijnen inzake milieu-effectrapportage)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Hoofdlijnen

Om aan het standpunt van de Europese Commissie tegemoet te komen:

  • worden de concepten "milieu" en "milieu-effecten" gedefinieerd,
  • wordt de mogelijkheid van ontheffing van de m.e.r.-plicht uit de wet geschrapt,
  • wordt er voor de criteria voor de vaststelling van een verplichting tot milieu-effectrapportage rechtstreeks verwezen naar de richtlijn,
  • wordt vastgesteld dat de opdrachtgever verplicht is de vereiste informatie in het kader van de mer aan de bevoegde autoriteit over te leggen, en
  • wordt om onduidelijkheid rond deelvergunningen te voorkomen een voorziening getroffen.


Documenten