26.456

Wet personenvervoer 2000Dit voorstel van wet bevat nieuwe regels omtrent het openbaar vervoer en besloten busvervoer. Marktwerking wordt geintroduceerd voor het (individueel) openbaar vervoer en het besloten busvervoer wordt geliberaliseerd.

Het voorstel geeft de decentrale overheden het instrument van (openbare) aanbesteding van openbaar vervoer waardoor de verhouding met vervoerders wordt verzakelijkt en de overheid meer waar voor haar geld krijgt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 11 mei 2000 door de Tweede Kamer aangenomen. CDA, GroenLinks en SP stemden tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 juli 2000 zonder stemming aangenomen. CDA en GroenLinks is daarbij aantekening verleend.

Het verslag van een schriftelijk overleg over de evaluatie van de Wet personenvervoer 2000 van 3 maart 2004 werd betrokken bij de behandeling van de Begrotingsstaat Verkeer en Waterstaat 2004 (29.200 XII) op 16 maart 2004.


Kerngegevens

ingediend

25 maart 1999

titel

Nieuwe regels omtrent het openbaar vervoer, besloten busvervoer en taxivervoer (Wet personenvervoer 2000)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. De artikelen 32 tot en met 36 vervallen met ingang van 1 januari 2010. De artikelen 15 tot en met 18 en 46 tot en met 54 treden niet eerder in werking dan met ingang van 1 januari 2002


Documenten