26.418

Indexering van collegegeldDit voorstel wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Er zal een indexeringsbepaling opgenomen worden, waardoor het mogelijk wordt om het collegegeld voor voltijdse opleidingen jaarlijks aan te passen aan de ontwikkelingen in het algemene prijspeil van de gezinsconsumptie.

Reden tot wijziging is het regeerakkoord van 1998/1999. Hierin is opgenomen dat het wenselijk is om bepaalde eigen bijdragen van burgers voor door de overheid geleverde diensten te koppelen aan de algemene prijsontwikkeling.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 29 april 1999 door de Tweede Kamer aangenomen. De fracties GroenLinks en SP stemden tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 juni 1999 zonder stemming aangenomen. De fracties SP en GroenLinks is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 4 van 15 juli 1999.


Kerngegevens

ingediend

24 februari 1999

titel

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende indexering van het collegegeld.

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
  • minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten