26.256

Implementatie EG-richtlijn inzake vrij verkeer van televisie-omroepactiviteitenDit voorstel wijzigt de Mediawet en de Tabakswet in verband met de implementatie van de gewijzigde richtlijn 'Televisie zonder grenzen'.

Deze richtlijn regelt het vrij verkeer van televisie-omroepactiviteiten in de Europese Unie. De ontvangst en doorgifte van programma's, die voldoen aan de wettelijke voorschriften van een lidstaat, mogen niet belemmerd worden in andere lidstaten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 7 september 1999 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie SGP stemde tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 juni 2000 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 252 van 8 juni 2000.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 253 van 14 juni 2000.


Kerngegevens

ingediend

19 oktober 1998

titel

Wijziging van de Mediawet en de Tabakswet (implementatie wijziging richtlijn 'Televisie zonder grenzen')

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

De richtlijn is gewijzigd als gevolg van de ontwikkelingen in de Europese audiovisuele sector.

Door de wijziging worden bepaalde begripsomschrijvingen en verplichtingen van de lidstaten uit de eerstgenoemde richtlijn verduidelijkt en worden nieuwe verplichtingen geïntroduceerd.


Documenten